1730

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 12 maja 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIV/120/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 88a ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LIV/120/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

“Dla osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą wprowadza się całkowite zwolnienie z opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

MAREK RZĄSOWSKI