1729

UCHWAŁA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym, gimnazjom specjalnym oraz szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki udziela się dotacji w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji otrzymywanej przez Powiat Wałbrzyski.

2. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionym w ust. 1 udziela się dotacji na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo- -wychowawczą w wysokości 50% wydatków bieżących ustalonych w budżecie powiatu, w przeliczeniu na jednego ucznia w szkołach publicznych tego samego typu prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski.

3. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzącym internaty udziela się dotacji na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich funkcjonowaniem w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonych na jednego wychowanka w tego samego typu placówce publicznej.

§ 2

Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę po przedstawieniu go Za-

rządowi Powiatu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wraz z następującymi danymi:

a) planowaną liczbą uczniów lub słuchaczy z uwzględnieniem typu i rodzaju szkoły,

b) zobowiązaniem do informowania organu dotującego o zmianach zachodzących w liczbie uczniów lub słuchaczy,

c) numerem rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

§ 3

Dotację przekazuje się zaliczkowo w terminach miesięcznych w wysokości 1/12 należnej kwoty.

§ 4

Osoba prawna lub fizyczna w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, będąca organem prowadzącym danej szkoły lub placówki niepublicznej, sporządza i przekazuje do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, nie później niż w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca, rozliczenie otrzymanych dotacji z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów lub słuchaczy.

§ 5

Zarządowi Powiatu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji.

§ 6

W przypadku naruszenia zasad określonych w § 4 Zarządowi Powiatu przysługuje prawo zmiany wysokości dotacji lub jej wstrzymania.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Traci moc uchwała nr XXIX/27/2001 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

ANDRZEJ LIPIŃSKI