1700

UCHWAŁA RADY GMINY KŁODZKO

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodzko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, zm. z 2002 r. Nr 168, poz. 1383 i Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Kłodzko uchwala, co następuje:

D z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodzko.

§ 2

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733).

2. Ustawa, o której mowa w § 2 pkt 1, zwana jest w niniejszej uchwale “ustawą”.

§ 3

Zasady zbywania lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy oraz wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy określają odrębne uchwały.

§ 4

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Kłodzko tworzą lokale określone w art. 20 ust. 1 ustawy.

2. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodzko wchodzą lokale mieszkalne, zamienne i socjalne określone w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 ustawy.

3. Mieszkaniowy zasób nie obejmuje lokali, których własność została wyodrębniona na rzecz osób trzecich.

§ 5

Wynajmującym lokale, określone w § 4 pkt 2, jest Gmina Kłodzko reprezentowana przez Wójta Gminy.

D z i a ł II

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodzko

§ 6

1. Gmina Kłodzko gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkańcom posiadającym stałe zameldowanie na terenie gminy, co najmniej przez okres ostatnich 5 lat.

2. W wyjątkowych przypadkach Wójt Gminy może udzielić zgody na zawarcie umowy najmu z innymi osobami niż określone w pkt 1, o ile jest to uzasadnione interesem społeczności lokalnej.

§ 7

1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy Kłodzko, z wyjątkiem lokali socjalnych, mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.

2. Przy zawieraniu umów najmu lokali mieszkalnych, nie pobiera się kaucji.

D z i a ł III

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

R o z d z i a ł 1

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego

§ 8

1. Dochód – w rozumieniu niniejszej uchwały oznacza sumę dochodów brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego (ubiegających się o przydział lokalu), osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najmie lokalu, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.

2. Za osoby pozostające w trudnych warunkach materialnych uważa się osoby osiągające dochód nie wyższy niż:

1) 100% najniższej emerytury, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego,

2) 150% najniższej emerytury, jeżeli jest to osoba samotna.

R o z d z i a ł 2

Warunki zamieszkania

§ 9

1. Za osoby pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych, w rozumieniu niniejszej uchwały, uważa się osoby:

1) zamieszkujące w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej (pokoi),

2) zamieszkujące w lokalu niespełniającym wymogów lokalu przeznaczonego na stały pobyt ludzi,

3) bezdomne.

2. Powierzchnię lokalu, w którym nie ma wydzielonej kuchni, pomniejsza się o 4 m2.

D z i a ł IV

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali

§ 10

1. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym jest jawne.

2. Wnioski o przydział lokali, o których mowa w § 4 pkt 2, składane są w Urzędzie Gminy Kłodzko.

3. Każda z osób zainteresowanych wynajęciem lokalu winna złożyć wniosek na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Kłodzko.

4. Składane wnioski opiniuje Gminna Komisja Mieszkaniowa, której skład osobowy oraz zasady działania ustala zarządzeniem Wójt Gminy.

5. Listy osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokali mieszkalnych, socjalnych i zamian z urzędu sporządza, po uzyskaniu opinii Komisji Mieszkaniowej, Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania i Inwestycji.

6. Listy wymienione w pkt 5 uzupełniane są co kwartał i zatwierdzane przez Wójta Gminy Kłodzko.

7. Listy osób zakwalifikowanych do przydziału lokali podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

8. O możliwości zasiedlenia lokalu, osoby z list powiadamiane są poprzez wywieszenie informacji o pustostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, przez okres 14 dni.

9. Wyboru najemcy spośród osób występujących o przydział lokalu, o którym mowa w pkt 8, dokonuje Wójt Gminy.

D z i a ł V

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas

nieoznaczony i lokalu socjalnego

R o z d z i a ł 1

Kryteria wyboru osób mających pierwszeństwo

do lokalu mieszkalnego

§ 11

1. Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy przysługuje osobom:

1) umieszczonym na liście przydziału lokali, tj. spełniającym jednocześnie dwa warunki określone w § 8 i § 9 uchwały,

2) uprawnionych do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w § 2 pkt 1 uchwały, lub prawomocnego orzeczenia sądowego,

3) opuściły Dom Dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności,

4) uzyskały w trybie odrębnych przepisów pozwolenie na nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne, w obiektach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy,

5) zamieszkującym dotychczasowy lokal, w którym występuje nadwyżka powierzchni, na lokal mniejszy,

6) niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz osobom samotnym, które ze względu na wiek i stan zdrowia ubiegają się o zamianę lokalu na niższą kondygnację, o powierzchni nie większej niż dotychczasowa.

2. Prawo do otrzymania lokalu mieszkalnego w pierwszej kolejności przysługuje także osobie zakwalifikowanej do dokonania remontu kapitalnego lub odbudowy zniszczonego lokalu.

3. Zasady kwalifikowania lokali do remontu kapitalnego oraz kryteria ich przydziału zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

R o z d z i a ł 2

Kryteria wyboru osób mających pierwszeństwo

do lokalu socjalnego

§ 12

1. Pierwszeństwo do wynajęcia lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:

1) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego,

2) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej lub pożaru, a brak jest możliwości przyznania lokalu mieszkalnego (pełnowartościowego),

3) osoby bezdomne,

4) opuściły Dom Dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności, a brak jest możliwości przyznania lokalu mieszkalnego (pełnowartościowego),

5) opuściły Zakład Karny i nie posiadają prawa powrotu na poprzednie miejsce zamieszkania.

2. Do wynajęcia lokalu socjalnego mogą być również zakwalifikowane osoby, które:

1) utraciły tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego,

2) mają średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie większy niż 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym.

R o z d z i a ł 3

Zamiany lokali

§ 13

1. Zamiana lokali może następować:

1) pomiędzy najemcami lokali z mieszkaniowego zasobu gminy, na podstawie zgody wyrażonej przez Wójta Gminy,

2) pomiędzy najemcami lokali mieszkalnych zasobu mieszkaniowego gminy i spoza tego zasobu (tj. z osobami zajmującymi lokale w innych zasobach) po uzyskaniu zgody Wójta Gminy, pod warunkiem uregulowania przez najemców wszelkich należności czynszowych i opłat, przed złożeniem wniosku o zamianę,

3) zamiana może polegać również na dostarczeniu przez dysponenta wolnego lokalu w zamian za lokal zajmowany dotychczas przez najemcę.

2. Lokale socjalne nie podlegają zamianie.

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, Wójt Gminy może zezwolić na dokonanie wzajemnej zamiany lokali socjalnych, pomiędzy najemcami.

R o z d z i a ł 4

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci

najemcy

§ 14

1. Osoby bliskie (w rozumieniu art. 691 kc., które pozostały w lokalu opuszczonym przez głównego najemcę, mogą zawrzeć umowę najmu na ten lokal w przypadku, jeżeli zamieszkiwali z najemcą co najmniej 5 lat, i tylko wówczas, gdy dotychczasowy najemca:

1) przeprowadził się do lokalu, do którego nie uzyskał tytułu prawnego,

2) uzyskał tytuł prawny w wyniku zawarcia związku małżeńskiego,

3) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu, w którym w przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych, nastąpiłoby przegęszczenie (poniżej 5 m2 pow. mieszkalnej na osobę).

2. Zawarcie umowy najmu przez osoby wymienione w pkt 1 nie jest możliwe w przypadku, gdy są one:

1) najemcami innego lokalu mieszkalnego,

2) posiadają uprawnienia do normy zaludnienia w innym lokalu (są członkami rodziny głównego najemcy),

3) posiadają własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego lub są właścicielami innego lokalu mieszkalnego, ewentualnie budynku mieszkalnego,

4) mają zagwarantowane dożywotnie użytkowanie innego lokalu.

3. W przypadku niespełnienia kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2, osoba zainteresowana uregulowaniem stosunku najmu może dochodzić swoich roszczeń o najem na drodze sądowej.

4. Osoby, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, powinny:

1) opróżnić, opuścić i wydać lokal gminie na jej wezwanie, w terminie do 30 dni,

2) po bezskutecznym upływie terminu do wydania lokalu, gmina skieruje sprawę do Sądu o nakazanie eksmisji.

R o z d z i a ł 5

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni

użytkowej przekraczającej 80 m2

§ 15

1. Lokal wolny o powierzchni przekraczającej 80 m2 może być wynajęty w drodze publicznego przetargu.

2. Stawka wywoławcza czynszu nie może być mniejsza niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

3. Warunki przetargu z uwzględnieniem pkt 2 określa Wójt Gminy.

R o z d z i a ł 6

Zasady postępowania w przypadkach zasiedlania

izb przyległych

§ 16

1. Izbą przyległą jest izba, która może stanowić konstrukcyjną całość z danym lokalem mieszkalnym i która nie może pełnić roli samodzielnej jednostki mieszkalnej.

2. O przydział izby przyległej może ubiegać się najemca lokalu położonego przy tej izbie pod warunkiem, że powierzchnia mieszkalna przypadająca na jednego członka jego rodziny jest mniejsza niż 7 m2.

3. W przypadku gdy w rodzinie jest osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, ogólna powierzchnia mieszkalna zostaje podwyższona o 15 m2.

D z i a ł VI

Postanowienia końcowe

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 19

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 306/2002 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodzko (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 50 z dnia 22 kwietnia 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

KAZIMIERZ SOŁOTWIŃSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 kwietnia 2003 r. (poz. 1700)

Dotyczy ustalenia zasad kwalifikowania lokali do remontu kapitalnego

oraz kryteria przydziału takich lokali

1. Do remontu kapitalnego przeznacza się lokale, w których zniszczenia oszacowane są na kwotę powyżej 70% wartości lokalu.

2. Wartość ta określana jest na podstawie protokołu typowania robót i szacunku ekonomicznego.

3. Koszt remontu nie powinien być mniejszy niż 200 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

4. Do wykonania remontu we własnym zakresie i z własnych środków mogą być kwalifikowane osoby, których dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od wysokości najniższej emerytury.

W przypadku osoby samotnej dochód nie może być niższy niż 150% najniższej emerytury.

5. Lista osób występujących o przydział lokalu do remontu sporządzana jest w oparciu o zgłoszenia zainteresowanych, spełniających warunki określone w pkt 4.