R o z d z i a ł 2

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych

liniami rozgraniczającymi w zakresie funkcji i sposobu zagospodarowania

§ 5

1. Dla terenów oznaczonych symbolem MZ ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową i zagrodową, dla terenów oznaczonych symbolami MN, MN1 ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową.

2. Na terenach oznaczonych symbolem MZ, MN i MN1 jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację:

1) usług komercyjnych wbudowanych, zajmujących nie więcej niż 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego lub zlokalizowanych samodzielnie na działkach wyodrębnionych o powierzchni co najmniej 250 m2,

2) zieleni o funkcjach ochronnych i rekreacyjnych,

3) usług publicznych,

4) obiektów infrastruktury technicznej i komunalnej,

5) miejsc parkingowych i garaży wolno stojących na potrzeby własne, z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 kN.

3. Wymagana obsługa komunikacyjna (niezależny dojazd na posesję, zapewnienie miejsc parkingowych na własnym terenie) dla funkcji przeznaczenia uzupełniającego.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, wyklucza się lokalizację składów i wysypisk, w tym złomowisk, składowisk samochodów i ich poszczególnych części oraz odpadów budowlanych i przemysłowych.

5. Powierzchnia terenu obejmującego w sposób samodzielny funkcje związane z przeznaczeniem uzupełniającym, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2, w stosunku do powierzchni obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi lub powierzchni wydzielonych samodzielnych działek, nie powinna stanowić więcej niż 50%.

§ 6

1. Dla terenów oznaczonych symbolem MR ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję rolną z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację obiektów agroturystycznych, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

§ 7

1. Dla terenów usług komercyjnych istniejących i projektowanych oznaczonych na rysunkach planu symbolem Uz, Uz1, U, U1 ustala się jako przeznaczenie podstawowe usługi komercyjne.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację:

1) funkcji mieszkaniowej, wbudowanej w obiekty usługowe,

2) obiektów produkcyjnych, handlu hurtowego oraz budownictwa (w tym zakłady rzemieślnicze, obiekty produkcji i obsługi rolnictwa),

3) usług publicznych,

4) obiektów infrastruktury technicznej oraz zaplecza technicznego gospodarki komunalnej,

5) parkingów.

3. Obiekty i urządzenia, o których mowa w ust. 2, można lokalizować pod warunkiem:

1) że stanowią uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,

2) zachowania zasady, aby powierzchnia działek istniejących lub projektowanych obiektów i urządzeń nie zajęły łącznie więcej niż 50% terenu oznaczonego symbolem Uz, Uz1, U, U1,

3) że nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, wyklucza się lokalizację składów i wysypisk, w tym złomowisk, składowisk samochodów i ich poszczególnych części oraz odpadów budowlanych i przemysłowych.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, nie zakłada się budowy obiektów handlowych o powierzchni większej niż 1000 m2.

§ 8

1. Dla terenów usług komercyjnych projektowanych oznaczonych na rysunkach planu symbolem U2, ustala się jako przeznaczenie podstawowe:

1) usługi komercyjne,

2) przetwórstwo rolne.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację:

1) funkcji mieszkaniowej, wbudowanej w obiekty usługowe,

2) obiektów produkcyjnych, handlu hurtowego oraz budownictwa (w tym zakłady rzemieślnicze, obiekty produkcji i obsługi rolnictwa),

3) usług publicznych,

4) obiektów infrastruktury technicznej oraz zaplecza technicznego gospodarki komunalnej,

5) parkingów.

3. Obiekty i urządzenia, o których mowa w ust. 2, można lokalizować pod warunkiem:

1) że stanowią uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,

2) zachowania zasady, aby powierzchnie działek istniejących lub projektowanych obiektów i urządzeń nie zajęły łącznie więcej niż 50% terenu oznaczonego symbolem U2.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, wyklucza się lokalizację składów i wysypisk, w tym złomowisk, składowisk samochodów i ich poszczególnych części oraz odpadów budowlanych i przemysłowych.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, nie zakłada się budowy obiektów handlowych o powierzchni większej niż 1000 m2.

§ 9

1. Dla terenów usług publicznych oznaczonych na rysunkach planu symbolem Up ustala się jako przeznaczenie podstawowe:

1) usługi oświaty, zdrowia, sportu, opieki społecznej i kultury, pocztowe,

2) administrację publiczną.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację:

1) funkcji mieszkaniowej,

2) usług komercyjnych,

3) obiektów infrastruktury technicznej i komunalnej,

4) zieleni o funkcjach ochronnych i rekreacyjnych,

5) miejsc parkingowych.

§ 10

1. Dla terenów usług sportu i rekreacji, oznaczonych na rysunkach planu symbolem Us, ustala się jako przeznaczenie podstawowe usługi sportu i rekreacji.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację:

1) usług komercyjnych, w zakresie:

– handlu,

– małej gastronomii,

2) parkingów,

3) obiektów infrastruktury technicznej oraz zaplecza technicznego gospodarki komunalnej.

3. Obiekty i urządzenia, o których mowa w ust. 2, można lokalizować pod warunkiem:

1) że stanowią uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,

2) zachowania zasady, aby powierzchnie działek istniejących lub projektowanych obiektów i urzą-dzeń nie zajęły łącznie dla:

– funkcji usług komercyjnych – więcej niż 10% terenu oznaczonego symbolem Us,

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, wyklucza się lokalizację:

1) składów i wysypisk oraz obiektów związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów oraz surowców wtórnych, w tym w szczególności poszczególnych części oraz odpadów budowlanych i przemysłowych,

2) hurtowni, magazynów oraz obiektów produkcyjnych.

§ 11

1. Wyznacza się tereny działalności gospodarczej nieuciążliwej oznaczonych na rysunkach planu symbolem Pu, Pu1, Pu2.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację:

1) składów,

2) usług komercyjnych,

3) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunalnej,

4) zieleni izolacyjnej.

3. Obiekty i urządzenia, o których mowa w ust. 2, można lokalizować pod warunkiem:

1) że stanowią uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,

2) zachowania zasady, aby powierzchnie działek istniejących i projektowanych obiektów i urządzeń nie zajęły łącznie więcej niż 50% terenu oznaczonego symbolem Pu, Pu1, Pu2.

4. Na terenach, o których mowa, wyklucza się ponadto lokalizowanie:

1) zieleni rekreacyjnej,

2) ogródków działkowych,

3) terenów sportowych,

4) hoteli, restauracji i kawiarni,

5) szkół i przedszkoli,

6) szpitali i żłobków,

7) obiektów i urządzeń o uciążliwości mogącej przekroczyć granicę terenów mieszkaniowych i usługowych.

§ 12

1. Wyznacza się tereny usług i produkcji rolnej, oznaczonych na rysunkach planu symbolem Ur, Ur1 z przeznaczeniem podstawowym obejmującym:

1) hodowlę drobiu i zwierząt,

2) ziemne uprawy warzywne,

3) sady,

4) stawy hodowlane,

5) uprawy szklarniowe z zapleczem technicznym,

6) przetwórstwo rolne.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację:

1) zabudowy jednorodzinnej na potrzeby właściciela gruntów (dom właściciela),

2) usług handlu – sprzedaż produkowanego asortymentu,

3) obiektów infrastruktury technicznej i komunalnej.

3. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 można lokalizować pod warunkiem:

1) że stanowią uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,

2) zachowania zasady, że obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 nie zajmą łącznie 20% powierzchni terenu oznaczonego symbolem Ur, Ur1.

§ 13

Wyznacza się tereny cmentarza ewangelickiego, oznaczonego na rysunkach planu symbolem Zc.

§ 14

1. Wyznacza się tereny cmentarza, oznaczone na rysunku planu nr 1 planu symbolem Zc1.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) wprowadzenie zabudowy kubaturowej (kaplica cmentarna) wkomponowanej w teren cmentarza według projektu zagospodarowania terenu,

2) wprowadzenie nasadzeń drzewiastych i krzewiastych,

3) lokalizację parkingu samochodowego na potrzeby obsługi cmentarza.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację:

1) zabudowy kubaturowej (sklep z artykułami cmentarnymi) wkomponowanej w teren cmentarza według projektu zagospodarowania terenu,

2) obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się wprowadzania obiektów i urządzeń niewymienionych w ust. 2 i 3.

§ 15

Wyznacza się rezerwę terenów cmentarza, oznaczoną na rysunku planu nr 1 symbolem Zc2.

§ 16

1. Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej, związanej z terenami zainwestowania kubaturowego i istniejącym potokiem Bobrzycy, oznaczone na rysunkach planu symbolem Zi.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) utrzymanie dotychczasowych form i funkcji rolnych oraz wprowadzenie nowych, zgodnych z predyspozycjami i cechami środowiska przyrodniczego i niekolidujących z przyjętymi funkcjami ochronnymi dla wyznaczonych w ust. 1 terenów,

2) ochronę istniejącej szaty roślinnej występującą w formach pojedynczych lub w zespołach i ekosystemach wraz z zaleceniem jej powiększania obszarowego i wzbogacenia gatunkowego ze szczególnym uwzględnieniem:

a) starodrzewia – alej, szpalerów i układów swobodnie komponowanych,

b) zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,

c) ciągów zieleni związanych z ciekami i zbiornikami wodnymi,

d) ekosystemów łąkowych i łąkowo-leśnych w terenach źródliskowych,

3) ochronę i utrzymanie dotychczasowego ukształtowania terenu oraz form geomorfologicznych, charakterystycznych dla terenu jednostki,

4) realizację nowych zespołów zieleni w formach skomponowanych i swobodnych,

5) lokalizację sieci i obiektów infrastruktury technicznej i komunalnej,

6) lokalizację ciągów pieszych i rowerowych, dróg dojazdowych i parkingów zadrzewionych.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się zakaz:

1) lokalizacji budynków z zastrzeżeniem zawartym w ust. 2 pkt 5,

2) niszczenia oraz kaleczenia drzew, krzewów oraz ekosystemów łąkowo-leśnych o cechach naturalnych (torfowiskowych, bagiennych, podmokłych),

3) wysypywania oraz wylewania odpadów i innych nieczystości.

§ 17

1. Ustala się tereny lasów, oznaczone na rysunkach planu symbolem RL.

2. Dla terenów lasów, o których mowa w ust. 1, zagospodarowanie i użytkowanie winno wynikać z planów urządzenia lasów oraz przebiegu granicy rolno-leśnej.

§ 18

1. Ustala się tereny dolesień, oznaczone na rysunku planu nr 1 symbolem RL1.

2. Dla terenów dolesień, o których mowa w ust. 1, zagospodarowanie i użytkowanie winno wynikać z planów urządzenia lasów oraz przebiegu granicy rolno-leśnej.

§ 19

1. Wyznacza się tereny rolne oznaczone na rysunkach planu symbolem Rp.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, wyklucza się zabudowę, w tym zabudowę mieszkaniową i zagrodową oraz związaną z produkcją rolną i inną działalnością gospodarczą.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) lokalizację sieci, nieuciążliwych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunalnej,

2) ochronę istniejących zakrzewień i zadrzewień śródpolnych.

§ 20

1. Wyznacza się tereny wód otwartych, oznaczone na rysunkach zmian planu symbolem W.

2. Dla terenów wód otwartych, ustala się:

1) ochronę istniejących cieków wraz z ochroną szaty roślinnej w ich otoczeniu,

2) ochronę istniejących stawów z możliwością ich wykorzystania na cele hodowlano-rybackie lub rekreacyjne.

§ 21

1. Wyznacza się tereny komunikacji kolejowej określone na rysunkach planu symbolem KK.

2. Ustala się, że przeznaczenie podstawowe terenu stanowią linie komunikacji kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą.

3. Na terenach wyłączonych z ruchu kolejowego, jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, zaplecza technicznego gospodarki komunalnej oraz dróg publicznych.

4. Wszelkie budowy i przebudowy na terenach sąsiadujących z terenami wymienionymi w pkt 1 należy uzgadniać z zarządcą PKP.

§ 22

1. Wyznacza się tereny parkingu określone na rysunkach planu symbolem Ks.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej oraz zaplecza technicznego gospodarki komunalnej.

§ 23

1. Wyznacza się tereny dróg i ulic publicznych o parametrach funkcjonalnych i technicznych określonych na rysunkach zmian planu symbolami: Z1/2, L1/2, D1/2.

2. Parametry przestrzenne, funkcjonalne i techniczno--eksploatacyjne dróg, ulic i ich połączeń oraz zasady rozmieszczenia miejsc postojowych w ciągu ulic należy określić w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

3. Szerokość linii rozgraniczających istniejących dróg i ulic głównych, zbiorczych i lokalnych zróżnicowana, zgodna z istniejącymi granicami ewidencji gruntów. Docelowo należy dążyć, aby szerokości linii rozgraniczających ulic istniejących i projektowanych wynosiły dla:

1) ulic zbiorczych – 20 m,

2) ulic lokalnych – 12 m,

3) ulic dojazdowych – 10 m.

4. W obrębie linii rozgraniczających nowych i modernizowanych ciągów układu komunikacyjnego należy lokalizować docelowo:

1) jezdnie zgodnie z klasyfikacją ulic,

2) ciągi piesze o szerokości 2,0 m (dwustronnie lub jednostronnie),

3) ścieżki rowerowe o minimalnej szerokości 2,0 m (jednostronnie),

4) zieleń izolacyjną i ozdobną o szerokości 1,5–3,0 m (dwustronnie lub jednostronnie),

5) urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktury technicznej (wod.-kan., energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, kolektory cieplne).

5. Drogi wewnętrzne i sięgacze, niezbędne do wewnętrznej obsługi terenów zorganizowanej działalności inwestycyjnej lub zespołów zabudowy wyznaczonych w obrębie jednej działki – konieczne do realizacji w przypadku braku możliwości obsługi zabudowy wyznaczonymi w planie drogami i ulicami – winny spełniać parametry ulic klasy D1/2.

6. Na terenach w obrębie linii rozgraniczających zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem uzbrojenia technicznego, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach szczególnych, a także uzyskania zgody zarządcy drogi.

7. Nowe elementy układu komunikacyjnego służące pieszym (chodniki samodzielne, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pieszo-jezdne, przejścia przez jezdnię) oraz dojścia do obiektów usługowych należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 24

1. Wyznacza się tereny autostrady określone na załącznikach graficznych symbolem A4.

2. Wyznacza się strefę uciążliwości autostrady dla terenów przyległych, w której zakazuje się lokalizacji obiektów przeznaczonych na pobyt stały ludzi.

3. Wszystkie projekty podziałów geodezyjnych posesji zlokalizowanych wzdłuż autostrady A4 należy uzgadniać z zarządcą autostrady.