1699

UCHWAŁA RADY GMINY W BOLESŁAWCU

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi Kraśnik Dolny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) oraz na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Przedmiot i zakres ustaleń planu

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Dolny.

2. Integralnymi częściami planu są:

1) załącznik graficzny nr 1 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Dolny w skali 1:5000,

2) załącznik graficzny nr 2, ustalenia szczegółowe – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Dolny w skali 1:2000.

§ 2

Przedmiotem ustaleń planu są następujące elementy:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3) tereny dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4) granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,

7) zasady i warunki podziału na działki budowlane,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

9) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,

10) granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

§ 3

1. Ustala się następujące oznaczenia terenów objętych planem:

1) oznaczenia regulacyjne:

a) granica opracowania,

b) granica wsi,

c) linie rozgraniczające,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy,

e) podział geodezyjny terenu,

f) strefa ochronna od cmentarza, wyłączona spod zabudowy,

2) oznaczenia przeznaczenia terenów:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej – istniejące, oznaczone na rysunkach planu symbolem MZ,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej – projektowane, oznaczone na rysunkach planu symbolem MN, MN1,

c) tereny usług komercyjnych – istniejące, oznaczone na rysunkach planu symbolem Uz, Uz1,

d) tereny usług komercyjnych – projektowane, oznaczone na rysunkach planu symbolem U, U1, U2,

e) tereny usług publicznych, oznaczone na rysunkach planu symbolem Up,

f) tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunkach planu symbolem Us,

g) tereny działalności gospodarczej nieuciążliwej – istniejące, oznaczone na rysunkach planu symbolem Pu,

h) tereny działalności gospodarczej nieuciążliwej – projektowane, oznaczone na rysunkach planu symbolem Pu1,

i) tereny działalności gospodarczej nieuciążliwej – projektowane, oznaczone na rysunku planu nr 1 symbolem Pu2,

j) tereny usług i produkcji rolnej – istniejące, oznaczone na rysunkach planu symbolem Ur,

k) tereny usług i produkcji rolnej – projektowane, oznaczone na rysunku planu nr 1 symbolem Ur1,

l) tereny cmentarza ewangelickiego, oznaczone na rysunkach planu symbolem Zc,

m) tereny cmentarza, oznaczone na rysunku planu nr 1 symbolem Zc1,

n) rezerwa terenów pod rozbudowę cmentarza, oznaczona na rysunku planu nr 1 symbolem Zc2,

o) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunkach planu symbolem Zi,

p) tereny lasów, oznaczone na rysunkach planu symbolem RL,

q) tereny dolesień, oznaczonych na rysunku planu nr 1 planu symbolem RL1,

r) tereny rolne wyłączone spod zabudowy, oznaczone na rysunkach planu symbolem Rp,

s) tereny wód otwartych, oznaczone na rysunkach planu symbolem W,

t) tereny kolei, oznaczone na rysunkach planu symbolem KK,

u) tereny parkingu, oznaczone na rysunkach planu symbolem Ks,

v) tereny komunikacji kołowej, oznaczone na rysunkach planu symbolami:

A4 – autostrada A4,

Z1/2 – ulica zbiorcza,

L1/2 – ulica lokalna,

D1/2 – ulica dojazdowa,

3) oznaczenia dotyczące ochrony kulturowej:

a) strefy ochrony konserwatorskiej,

b) obiekty ujęte w rejestrze zabytków,

c) obiekty ujęte w spisie konserwatorskim, oznaczone na rysunku planu nr 2,

4) oznaczenia informacyjne:

a) tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

b) pomniki przyrody,

c) strefa uciążliwości autostrady A4 wyłączona spod zabudowy mieszkaniowej,

d) oznaczenia urządzeń i głównych sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się ich przeznaczenie podstawowe i uzupełniające oraz zasady zagospodarowania poprzez określenie w zależności od potrzeb:

1) szczegółowych warunków i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

2) warunków podziału na działki,

3) ogólnych warunków i zasad zagospodarowania terenów budowlanych wynikających z potrzeb ochrony środowiska,

4) ogólnych warunków i zasad zagospodarowania terenów budowlanych wynikających z obsługi technicznej,

5) szczególnych warunków w zakresie ochrony przyrody oraz środowiska kulturowego.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego na zasadach ustalonych w przepisach niniejszej uchwały.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica opracowania planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

3) oznaczenia symboli funkcji podstawowej terenu,

4) obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy,

6) strefa ochronna od cmentarza, wyłączona spod zabudowy,

7) oznaczenie standardu technicznego dróg i ulic,

8) strefy ochrony konserwatorskiej,

9) obiekty ujęte w rejestrze zabytków,

10) pomniki przyrody,

11) strefa ochronna gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 PN 6.3 MPa i podwyższonego ciśnienia DN300 PN 1,6 MPa wyłączona spod zabudowy.

5. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunkach planu stanowią informację oraz zalecania uzupełniające do ustaleń planu.

§ 4

Ilekroć w uchwale i na rysunkach planu jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Dolny,

2) rysunkach planu – należy przez to rozumieć załączniki graficzne nr 1 i 2 do niniejszej uchwały w skali 1:5000, 1:2000,

3) obowiązujących przepisach – należy przez to rozumieć przepisy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz przepisy zmienione po uchwaleniu planu, ale niesprzeczne z ustaleniami planu,

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie,

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

7) usługach publicznych – należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą z funduszy publicznych w dziedzinach takich jak: nauka, oświata, kultura, zdrowie i opieka społeczna, administracja publiczna, budownictwo sakralne, sport i rekreacja, oraz w innych dziedzinach o charakterze ogólnospołecznym, realizowanych w ramach zadań własnych przez samorząd lokalny oraz w ramach zadań zleconych lub wprowadzonych w drodze negocjacji przez administrację rządową,

8) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych we wszelkich dziedzinach działalności usługowej, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

9) działalności gospodarczej nieuciążliwej – należy przez to rozumieć wszelką działalność gospodarczą związaną z produkcją, przetwórstwem, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

10) urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, zaplecze parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem) dla funkcji przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji przeznaczenia podstawowego,

11) wskaźniku zabudowy działki – rozumie się przez to wartość stosunku powierzchni ogólnej rzutu przyziemia obiektów stałych zlokalizowanych na działce (terenie) do powierzchni działki (terenu),

12) wskaźniku intensywności zabudowy działki – rozumie się przez to wartość sumy powierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektów kubaturowych zlokalizowanych na działce (terenie), łącznie z powierzchnią ogólną poddaszy, liczoną wg obowiązujących przepisów, do powierzchni działki (terenu),

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – linia, której nie może przekroczyć zabudowa kubaturowa (nie dotyczy budynków gospodarczych, garaży, wiat oraz obiektów infrastruktury technicznej),

  1. wysokości kalenicy budynku – wysokość liczona od poziomu terenu do poziomu najwyższej części kalenicy.

R o z d z i a ł II

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych

liniami rozgraniczającymi w zakresie funkcji i sposobu zagospodarowania

R o z d z i a ł III

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych

liniami rozgraniczającymi w zakresie warunków

i standardów kształtowania zabudowy oraz

warunków podziału na działki

R o z d z i a ł V

Przepisy końcowe

§ 39

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem:

MN, Pu, Pu2, U, U2, Ur1, Ks – 20%,

Up, Us, Zi, Zc, Zc1, Zc2, Ur, W, RL, RL1, MN1, MZ, Uz, Uz1, U1, Pu1 – 1%,

A4, Z1/2, L1/2, D1/2, KK – 1%

stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 40

W odniesieniu do terenu objętego ustaleniami niniejszej uchwały, w granicach określonych w § 1 tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec uchwalonego uchwałą nr VII/44/89 Gminnej Rady Narodowej z dnia 20 października 1989 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Jeleniogórskiego Nr 18, poz. 243 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 41

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 42

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JAN DURDA

Załącznik graficzny nr 1 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 30 kwietnia 2003 r. (poz. 1699)

Załącznik graficzny nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 30 kwietnia 2003 r. (poz. 1699)