1691

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 27 maja 2003 r.

w sprawie opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej i za korzystanie z gminnego składowiska odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 lipca 2003 r. wprowadza się:

I

Górne stawki opłat

Opłata

netto (zł)

VAT 7% (zł)

Opłata

brutto (zł)

1.

Za wywóz 1 mł odpadów komunalnych

33,96

2,38

36,34

2.1)

Za odbiór 1 pojemnika V-110 z odpadami komunalnymi

3,74

0,26

4,00

3.

Za wywóz 1 mł nieczystości ciekłych

9,81

0,69

10,50

II

Inne opłaty

 

 

 

1.2)

Za korzystanie z gminnego składowiska odpadów przez składowanie 1 mł odpadów komunalnych

7,99

0,56

8,55

1) Opłaty stosuje się w stosunku do indywidualnych gospodarstw wiejskich.

2) Z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw domowych w sytuacjach uzasadnionych losowo, takich jak pożar, powódź itp.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 3

Traci moc uchwała nr 27/02 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej i za korzystanie z gminnego składowiska odpadów.

§ 4

Uchwałę ogłasza się poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w prasie lokalnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 30 czerwca 2003 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW SITARZ