1689

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/541/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji

administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 46 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zmianami) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVIII/541/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 2, poz. 17 ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1w pkt 5 wyrazy “Wacława Noska” zastępuje się wyrazami “Grażynę Ołdak”,

2) dodaje się § 1a w brzmieniu: “Upoważnia się Janusza Nałęckiego – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby wymienione w § 1 do występowania o bezpłatne udostępnianie danych i informacji ze zbiorów i ewidencji administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji zadań wynikających z art. 10 i 11 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zmianami).”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

WŁADYSŁAW GUT