1688

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zmianami) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie na parkingach strzeżonych we Wrocławiu.

§ 2

Wysokość opłat, o których mowa w § 1, określona jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

WŁADYSŁAW GUT

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 2003 r. (poz. 1688)