1686

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie

Gminy Wrocław

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianą) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dla Gminy Wrocław liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nieprzekraczającą 350.

§ 2

Ustala się dla Gminy Wrocław liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nieprzekraczającą 500.

§ 3

1. Nie dopuszcza się usytuowania miejsc stałej sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

1) w barach mlecznych,

2) w punktach małej gastronomii (z wyjątkiem piwa),

3) na targowiskach, (z wyjątkiem piwa),

4) na terenie obiektów sportowych i rekreacyjnych (z wyłączeniem obiektów pełniących funkcję hotelową), w tym na terenie plaż, basenów i kąpielisk (z wyjątkiem piwa),

5) w bezpośredniej styczności przystanków początkowych i końcowych (tzw. pętli) tramwajowych i autobusowych komunikacji miejskiej,

6) na stacjach paliw (z wyjątkiem piwa).

2. Miejsca stałej sprzedaży oraz podawania i spożywania napojów alkoholowych nie mogą kolidować z realizacją funkcji przez placówki oświatowo-wy-chowawcze, administracji publicznej oraz obiekty kultu religijnego.

3. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży nie może być usytuowana w miejscach, gdzie prowadzona jest sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych na podstawie innych zezwoleń.

4. Zezwolenia na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się dla punktów usytuowanych w budynkach na trwale związanych z gruntem.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-10/10/03 z dnia 4 czerwca 2003 r. stwierdzono nieważność § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 oraz ust. 2, 3 i 4).

§ 4

Traci moc uchwała nr LXIX/442/93 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych (t.j. Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2002 r. Nr 1, poz. 76 ze zmianą).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

WŁADYSŁAW GUT