1593

INFORMACJA

o decyzji dotyczącej umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą

w Jeleniej Górze

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 maja 2003 r. nr OWR-820/ /177-A/11/2003/IV/JM, wydaną na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) na wniosek Przedsiębiorstwa, umorzono postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją z dnia 5 lipca 2002 r. nr WR-820/177-A/8/2002/DT.

Uzasadnienie

W dniu 29 kwietnia 2003 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją z dnia 5 lipca 2002 r. nr WR-820/177-A/8/2002/DT, na okres do dnia 30 czerwca 2003 r.

We wniosku Przedsiębiorstwo wystąpiło o przedłużenie okresu obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw, określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, do dnia 31 lipca 2003 r. z uwagi na wprowadzenie taryfy do stosowania od dnia 1 sierpnia 2002 r. oraz zapis art. 45b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 ze zm.), uniemożliwiający zdaniem Przedsiębiorstwa zastosowanie nowych cen i stawek opłat przed upływem 12 miesięcy, tj. przed 1 sierpnia 2003 r.

W dniu 8 maja 2003 r. pismem z dnia 5 maja 2003 r. znak: ZP 1801/03 Przedsiębiorstwo cofnęło złożony wniosek.

Ponieważ zapis art. 45b ustawy – Prawo energetyczne, w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 12 września 2002 r. i znajduje zastosowanie do taryf dla ciepła zatwierdzonych po jego wejściu w życie, tym samym umorzenie postępowania nie jest sprzeczne z interesem społecznym. Dlatego postanowiłem przychylić się do wniosku Przedsiębiorstwa i orzec jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Decyzję z upoważnienia Prezesa URE podpisał Dyrektor Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki we Wrocławiu.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY

z siedzibą we Wrocławiu

DYREKTOR

Wincenty Rękas