1589

UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/43/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/285/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

w latach 2002–2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz w związku z art. 21 ust. 1–3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada Gminy w Chojnowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VII/43/2003 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 31 stycznia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

“§ 15 uchwały otrzymuje brzmienie”

“stawkę czynszu za lokale socjalne ustala się zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów”.

2. § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

“§ 19 uchwały skreśla się w całości”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

DARIUSZ MENDUS