1588

UCHWAŁA RADY GMINY W GŁOGOWIE

z dnia 21 marca 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Głogów w części obrębu Serby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy w Głogowie nr XXI/182/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. uchwala się, co następuje:

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów w części obrębu Serby, zwany dalej planem, obejmuje teren w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przedmiotem planu jest:

1) przeznaczenie terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,

3) granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,

6) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

7) zasady ochrony środowiska, wynikające z pośredniej Strefy Ochronnej Ujęcia Wody Serby,

8) prawne skutki uchwalenia planu.

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu, o którym mowa w § 1, stanowią jego obowiązujące ustalenia:

1) granica opracowania,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych sposobach użytkowania, oznaczone na rysunku linią ciągłą,

3) obowiązujące linie zabudowy,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) oznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

6) oznaczenie terenów zabudowy zagrodowej,

7) oznaczenie terenów urządzeń elektroenergetycznych,

8) tereny stawów,

9) oznaczenie ulicy dojazdowej,

10) oznaczenie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych,

11) oznaczenie ciągów pieszo-jezdnych niepublicznych,

12) tymczasowe przeznaczenie terenu.

§ 3

1. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem,

2) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,

3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

5) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wzdłuż której należy sytuować budynki oraz określone w ustaleniach planu rodzaje budowli naziemnych niebędące liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu,

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu,

7) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,

8) uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza zanieczyszczenia odpadami.

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z:

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

3) przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionych ustaw oraz ustaw związanych z planowaniem przestrzennym i przepisami wykonawczymi do nich.

R o z d z i a ł II

Ogólne zasady zagospodarowania terenu

§ 4

1. Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczone w rysunku planu jako:

1) ciągłe - oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów,

2) przerywane - oznaczają orientacyjne granice terenów, możliwe do korygowania ich przebiegu w miarę potrzeb.

2. Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów, oznacza to dopuszczenie wprowadzania funkcji uzupełniających, niekolidujących z funkcją podstawową, niezmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.

3. Wewnętrzne podziały terenów wskazane na rysunku planu nie są obowiązujące. Linie podziału wewnętrznego, oznaczone na rysunku planu jako przerywane, należy traktować jako zalecane. Dopuszcza się korektę ich przebiegu, włącznie ze zniesieniem i wprowadzeniem innego podziału, przy zachowaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w rozdziale IV.

§ 5

Wszelkie prace ziemne, prowadzone w obrębie obszaru objętego planem mogą być prowadzone wyłącznie pod nadzorem archeologicznym oraz po uprzednim uzyskaniu przez inwestora zezwolenia organu służby ochrony zabytków na tego typu badania. W przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych, nieruchomych lub ruchomych ustala się wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych. Ustala się wymóg zapewnienia na koszt inwestora nadzoru archeologicznego.

§ 6

Teren objęty planem znalazł się w obszarze zasięgu fali powodziowej w 1997 roku. Ustala się wymóg informowania inwestorów w "decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu" o prawdopodobieństwie wystąpienia wód maksymalnych raz na 100 lat.

§ 7

Na terenie objętym planem, który w całości zlokalizowany jest w granicach zewnętrznej strefy ochrony pośredniej ujęcia wody "Serby" obowiązują zasady określone w Decyzji Wydziału Ochrony Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych "Serby".

§ 8

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1. Linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci, jak również istniejące, w miarę ich modernizacji, należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic.

2. Dopuszczalne są, w uzasadnionych przypadkach, odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, przy zachowaniu ustaleń zasad zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w rozdziale IV.

3. Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

4. Realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego.

5. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1 ust.1 uchwały, wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

6. Dopuszcza się możliwość prowadzenia sieci uzbrojenia podziemnego na terenach własnych inwestorów w przypadku niemożności zlokalizowania ich w liniach rozgraniczających ulic.

7. W zakresie ochrony źródeł i ujęcia wód podziemnym obowiązują zasady określone w Decyzji Wydziału Ochrony Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych "Serby".

§ 9

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) dostawę wody do obszaru objętego planem z istniejącej sieci wodociągowej - z przewodu wodociągowego Ć 150 w ulicy Ogrodowej, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

2) budowę sieci wodociągowej na terenach objętych planem, poprzez realizację sieci rozdzielczej ułożonej zgodnie z zapisem w § 8;

3) rozbudowę istniejącej sieci w układzie pierścieniowym, zapewniającym ciągłość dostawy wody do odbiorców;

4) zakaz lokalizowania nowych ujęć wody.

§ 10

1. W zakresie unieszkodliwiania ścieków sanitarnych ustala się:

1) odprowadzenie ścieków do planowanej kanalizacji sanitarnej, a następnie do przepompowni ścieków NO zaplanowanej poza obszarem objętym planem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

2) odprowadzenie ścieków z przepompowni NO, o której mowa w pkt 1), kanałem tłocznym prowadzonym w drodze o numerze działki 146 dr, do istniejącej kanalizacji sanitarnej ułożonej w ulicy Ogrodowej. Następnie do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrębie miasta Głogów, poza obszarem objętym planem, na warunkach określonych przez właściciela oczyszczalni;

3) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania;

4) budowę kanalizacji sanitarnej ułożonej zgodnie z zapisem w § 8.

5) dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych do zbiorników bezodpływowych z warunkiem obowiązkowego wybudowania przyłącza kanalizacji sanitarnej, a po jej wykonaniu i oddaniu do eksploatacji przez gminę należy zlikwidować zbiorniki (po rozpoczęciu odprowadzania ścieków do kanalizacji) w sposób niepowodujący skażenia ściekami gruntu i wód gruntowych.

§ 11

1. W zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się.

1) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania;

2) budowę kanalizacji deszczowej ułożonej zgodnie z zapisem w § 8;

3) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią, na terenie własnym inwestora;

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt 3;

5) odprowadzenie wód deszczowych do rowu melioracyjnego, a następnie do rzeki Odry, na warunkach określonych przez administratora rowu i rzeki.

§ 12

1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zasilanie terenów objętych planem z istniejących Głównych Punktów Zasilania lub ze źródeł będących w dyspozycji innych przedsiębiorstw energetycznych;

2) rozbudowę i budowę linii energetycznych kablowych i napowietrznych średniego i niskiego napięcia oraz budowę stacji transformatorowych wnętrzowych, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

3) lokalizację stacji transformatorowych, o których mowa w pkt 2), stosownie do potrzeb, przy znacznym zwiększeniu mocy zapotrzebowanej;

4) wykonanie sieci niskiego napięcia według zaleceń właściciela sieci, z uwzględnieniem istniejących stacji transformatorowych i sieci niskiego napięcia;

5) w przypadkach występowania kolizji nowych obiektów z istniejącą siecią elektroenergetyczną przebudowa kolidującej sieci będzie możliwa po uzyskaniu z ZE Legnica S.A. warunków na przebudowę kolidujących urządzeń i zawarciu stosownej umowy o usunięcie kolizji.

§ 13

1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) możliwość dostawy gazu z istniejącej sieci gazowej miasta Głogowa po wykonaniu analizy opłacalności przedsięwzięcia, na warunkach określonych przez użytkownika sieci;

2) wykorzystanie gazu do celów grzewczych po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1).

§ 14

1. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

1) realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne (olej lekki) oraz wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych; dopuszcza się również stosowanie niekonwencjonalnych systemów ogrzewania;

2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.

§ 15

1. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują:

1) zakaz wykonywania dołów chłonnych;

2) zasady określone w odrębnych przepisach szczególnych i gminnych.

R o z d z i a ł III

Ustalenia ogólne dla niektórych funkcji terenów

§ 16

1. Linie rozgraniczające tereny komunikacji publicznej mogą być korygowane w kierunku poszerzenia ulic za zgodą właścicieli gruntów, których poszerzenie dotyczy.

2. Korekty elementów układu komunikacyjnego, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane w projektach budowy i modernizacji dróg i ulic.

3. Realizacja układu komunikacyjnego winna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego.

4. Oznaczenia KD, KP określają klasyfikację dróg i ulic układu obsługującego (dojazdowe, ciągi piesze i pieszo-jezdne).

5. Na terenach dróg i ulic, o których mowa w ust. 4, w obrębie linii rozgraniczających ustala się:

1) zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i ulic związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu,

2) dopuszcza się lokalizację: elementów małej architektury, kiosków i reklam.

6. Budowa dróg wymaga uzyskania pozytywnej opinii określającej warunki realizacji inwestycji, zapewniające ochronę ujęcia "Serby" właściwych organów ochrony środowiska oraz inspekcji sanitarnej.

§ 17

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem - MN ustala się:

1) podstawowe przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

2) wielkość działek co najmniej 800 m2,

3) szerokość frontu co najmniej 22 m,

4) dopuszcza się:

a) możliwość wprowadzenia usług z zakresu: handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła nieuciążliwego, jako funkcji towarzyszących,

b) możliwość lokalizacji garaży wolno stojących i trwałej zabudowy gospodarczej o formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych,

c) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.

5) obiekty i urządzenia, o których mowa w pkt 4 lit a, b, można lokalizować pod warunkiem, że powierzchnia terenu zajęta pod funkcję dopuszczalną nie przekroczy 20% powierzchni działki,

6) wymóg projektowania zabudowy bez podpiwniczenia.

2. Przy realizacji zabudowy wskazane jest przedłużenie ciągu pieszo-jezdnego KP-2 do ulicy Ogrodowej poprzez poszerzenie istniejącej drogi (dz. nr 111/5 dr) do 8 m w części znajdującej się poza granicami opracowania planu.

R o z d z i a ł IV

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów

w obrębie linii rozgraniczających

§ 18

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MR ustala się:

1) dotychczasowe przeznaczenie terenu na zabudowę zagrodową;

2) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 2000 m2;

3) szerokość frontu co najmniej 22 m.;

4) dla nowo realizowanej zabudowy nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających z KP-1 i KP-2;

5) liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów;

6) dopuszcza się:

a) lokalizację garaży wolno stojących i trwałej zabudowy gospodarczej o formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych,

b) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;

7) wymóg projektowania nowej zabudowy bez podpiwniczenia;

8) zakazuje się lokalizacji magazynów substancji chemicznych, w tym środków chemicznych ochrony roślin.

§ 19

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-1 ustala się:

1) podstawowe przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających z KPn-1 i KD (KP);

3) liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych lub bez podziałów.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-2 ustala się:

1) podstawowe przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

2) obowiązujące linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających z KPn-1, KPn-2,

3) obowiązujące linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających z KD (KP),

4) liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-3 ustala się:

1) podstawowe przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających z KD(KP) i KPn-2;

3) liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, okna o podziałach symetrycznych.

§ 20

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EE ustala się:

1) przeznaczenie na urządzenia z zakresu elektroenergetyki (stacja transformatorowa);

2) zagospodarowanie terenu obejmuje lokalizację urządzeń technicznych związanych ze stacją transformatorową;

3) w przypadku zapewnienia zasilania w energię elektryczną w sposób niewymagający realizacji stacji transformatorowej na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem EE teren nie wykorzystany dla lokalizacji stacji transformatorowej należy włączyć do terenu MN-2.

§ 21

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem W ustala się przeznaczenie terenu na staw.

§ 22

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD (KP) ustala się:

1) przeznaczenie terenu na drogę dojazdową publiczną o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m (poszerzenie o 5 m ciągu KP i doprowadzenie do drogi o numerze działki 146 dr),

2) tymczasowe przeznaczenie terenu na ciąg pieszo-jezdny publiczny o szerokościach w liniach rozgraniczających 5,0 m.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KP-1 ustala się:

1) przeznaczenie terenu na ciąg pieszo-jezdny;

2) szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KP-2 ustala się:

1) przeznaczenie terenu na ciąg pieszo-jezdny;

2) szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m.

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KPn-1 i KPn-2 ustala się:

1) przeznaczenie terenu na ciąg pieszo-jezdny niepubliczny;

2) szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KPn-3 ustala się:

1) przeznaczenie terenu na ciąg pieszo-jezdny niepubliczny;

2) szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 m;

3) w przypadku zapewnienia dojazdu do terenów mieszkaniowych poprzez połączenie drogi dojazdowej KD z istniejącą drogą (nr działki 146) teren ciągu pieszo-jezdnego KPn-3 należy włączyć do terenu bezpośrednio przyległego (MN-2).

R o z d z i a ł V

Przepisy końcowe

§ 23

W granicach terenu określonego w § 1 tracą moc obowiązującą ustalenia w ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego dla gminy Głogów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy w Głogowie nr XVI/41/91 z dnia 28 maja 1991 roku.

§ 24

Dla terenu określonego w § 1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) w wysokości 30%.

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

KRYSTYNA GRZEGOREK

Załącznik do uchwały Rady Gminy w Głogowie z dnia 21 marca 2003 r. (poz. 1588)