1586

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pn. “Sołectwo Radzimowice”

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 52 ust. 2 i § 56 Statutu Gminy Bolków stanowiącego załącznik do uchwały nr XVIII/126/ /2000 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bolków (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 15, poz. 265 z późn. zm.) Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się jednostkę pomocniczą Gminy Bolków pn. “Sołectwo Radzimowice” poprzez wydzielenie osady Radzimowice z sołectwa Mysłów.

2. Sołectwo Radzimowice obejmuje obszar osady Radzimowice.

§ 2

Sołectwu Radzimowice nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

HENRYK BACZMAŃSKI

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. (poz. 1586)

STATUT SOŁECTWA RADZIMOWICE

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Sołectwo Radzimowice, zwane dalej sołectwem, jest jednostką pomocniczą Gminy Bolków i swoim zasięgiem obejmuje osadę Radzimowice w obrębie jednostki ewidencyjnej Mysłów.

§ 2

Organy sołectwa działają zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

– z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

– ze Statutem Gminy Bolków,

– z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 3

1. Uczestnikami społeczności sołectwa są jego mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje publiczne i osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, drogi, budynki i inne obiekty) znajduje się na terenie sołectwa lub których działalność jest na nim prowadzona.

2. Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności sołectwa są jego stali mieszkańcy, którym przysługuje czynne prawo wyborcze w wyborach do Rad Gmin.

3. Instytucje publiczne i osoby prawne, o których mowa w ust. 1, uczestniczą w działalności organów sołectwa poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawicieli.

R o z d z i a ł II

Zakres działania i zadania sołectwa

§ 4

Do zakresu działania sołectwa należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, tj. regulacji prawnych dotyczących: tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej, w tym zmiana granic czy nazwy sołectwa, zmiana statutu gminy w zakresie regulacji dotyczącej jednostek pomocniczych, zmiana statutu sołectwa, przekazanie lub odebranie sołectwu składników majątkowych należących do gminy jako właściciela,

2) występowanie do Rady Miejskiej w Bolkowie o rozpatrzenie spraw publicznych sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa,

3) współpraca z radnymi, którzy kandydowali z terenu sołectwa, głównie przez ułatwienie im kontaktu z wyborcami,

4) współpraca z właściwymi organami i instytucjami m.in. w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5) organizowanie przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych.

R o z d z i a ł III

Organy sołectwa

§ 5

1. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie, jako organ uchwałodawczy,

2) sołtys, jako organ wykonawczy.

2. Działania sołtysa wspomaga rada sołecka.

3. Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej licząc od daty jej wyboru.

4. W przypadku zmiany sołtysa lub członków rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji, kadencja nowo wybranych upływa wraz z końcem kadencji Rady Miejskiej.

R o z d z i a ł IV

Zebranie wiejskie

§ 6

1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa.

2. Do wyłącznych kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa i rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) podejmowanie uchwał i wnioskowanie do organów gminy w sprawach lokalnych sołectwa lub kilku innych sąsiadujących sołectw o podstawowym dla nich znaczeniu, a w szczególności tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej, w tym zmiany granic czy nazwy sołectwa, zmiany statutu gminy w zakresie regulacji dotyczącej jednostek pomocniczych, zmiany statutu sołectwa, przekazania lub odebrania sołectwu składników majątkowych należących do gminy jako właściciela,

3) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonania przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych,

5) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej z punktu widzenia interesów sołectwa.

§ 7

1. Do udziału w zebraniu wiejskim oraz wybierania uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze do rad gmin.

2. Uprawnienie do udziału w zebraniu wiejskim obejmuje następujące prawa:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) zadawania pytań sołtysowi, członkom rady sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu zebrania wiejskiego przedstawicielom gminy,

4) żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, wymienionych w pkt 1–3,

5) udziału w głosowaniu,

6) zgłaszaniu kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach sołectwa.

3. Zebranie wiejskie może zaprosić na swoje posiedzenie przedstawicieli instytucji, której problemy są przedmiotem jego zainteresowania.

4. W zebraniu wiejskim może uczestniczyć Burmistrz i jego przedstawiciele oraz radni. Osobom tym przysługuje prawo zabierania głosu i składania oświadczeń poza regulaminem obrad.

§ 8

1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek organów gminy w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 9

1. O miejscu i terminie zwołania zebrania zawiadamia sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu. W zawiadomieniu podaje się proponowany porządek obrad.

2. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych, z zastrzeżeniem § 23 ust. 4 statutu.

3. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, sołtys wyznacza drugi termin zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

§ 10

1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu sołtys.

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad.

3. Obrady zebrania wiejskiego są protokołowane. Uchwały, wnioski oraz protokoły przekazywane są do Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

§ 11

1. Przewodniczenie obradom zebrania wiejskiego uprawnia do decydowania o:

1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu głosu poza kolejnością,

3) określaniu ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,

4) odebraniu głosu,

5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

6) żądaniu określonego zachowania od uczestników zebrania wiejskiego.

2. Przewodniczący zebrania wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 12

1. Uchwały zebrania oraz wnioski, z wyjątkiem wyboru lub odwołania organów sołectwa, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu.

2. Podjęte uchwały oraz protokoły podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant.

R o z d z i a ł V

Sołtys

§ 13

1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.

2. W czasie niemożności pełnienia funkcji przez sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem bądź innymi przemijającymi okolicznościami – jego obowiązki na ten okres przejmuje przewodniczący rady sołeckiej.

§ 14

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów gminy.

2. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej,

2) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenia działalności interwencyjnej w tym zakresie z upoważnienia zebrania wiejskiego,

3) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów:

a) w zakresie obronności,

b) w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

c) zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich skutków,

4) współpraca z organami gminy.

§ 15

Sołtys co najmniej raz w roku składa na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 16

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

R o z d z i a ł VI

Rada sołecka

§ 17

1. Rada sołecka składa się z 3 osób.

2. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę.

3. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje i prowadzi obrady jej przewodniczący stosownie do potrzeb wynikających z bieżącej działalności organów sołectwa. W posiedzeniu rady sołeckiej uczestniczy sołtys.

§ 18

Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w zakresie sprawowania jego funkcji, a w szczególności:

1) przygotowywanie zebrań i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących sołectwa,

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenia działalności interwencyjnej w tym zakresie.

§ 19

1. Działalność w organach sołectwa i w radzie sołeckiej ma charakter społeczny.

2. Za udział w pracach organów gminy sołtys może otrzymać dietę i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.

R o z d z i a ł VII

Zasady i tryb wyboru organów sołectwa

§ 20

1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Burmistrz w takim terminie, by mogły one odbyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej.

2. Zebranie wiejskie, w sprawie wyborów organów sołectwa, zwoływane jest przez Burmistrza, który w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala termin i miejsce zebrania. O terminie i miejscu zebrania mieszkańców sołectwa zawiadamia sołtys. Przepisy § 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 21

1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów posiadających czynne prawo wyborcze do rad gmin.

2. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur na stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej oraz do głosowania są stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin, obecni na zebraniu wiejskim.

3. Uprawnionymi do kandydowania są wyłącznie uczestnicy zebrania wiejskiego.

§ 22

1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza, zwana dalej komisją, w składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa oraz osoba będąca w stosunku do osoby, która wyraziła zgodę na kandydowanie: zstępną, wstępną, małżonkiem, rodzeństwem, małżonkiem zstępnych lub przysposobionych.

3. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego komisji.

4. Do zadań komisji należy:

1) przedstawienie uczestnikom zebrania trybu przeprowadzania wyborów oraz warunku ważności głosu,

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów i oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz ustalenie, czy nie istnieją przeszkody, o jakich mowa w ust. 2,

3) przeprowadzenia głosowania,

4) ustalenia i ogłoszenia wyników głosowania,

5) sporządzenie protokołu z głosowania, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

5. Liczba kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej jest nieograniczona.

6. Uprawnieni mieszkańcy głosują przy pomocy kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Urzędu, wskazując na karcie w sposób wyraźny popieranego przez siebie kandydata.

7. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

8. W przypadku kandydowania tej samej osoby na sołtysa i do rady sołeckiej, w sytuacji wyboru do obu tych organów, osoba wybrana otrzymuje mandat sołtysa, natomiast jej miejsce w radzie sołeckiej zajmuje kolejna osoba, która uzyskała największą ilość głosów i nie uzyskała mandatu w radzie sołeckiej.

9 W przypadku uzyskania przez kandydatów na sołtysa równej ilości głosów, komisja wyznacza nowy termin głosowania.

10. W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść do Burmistrza protest przeciwko ważności wyborów. Protest winien być wniesiony na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.

11. Burmistrz po rozpatrzeniu protestu podejmuje decyzje w sprawie ważności wyborów i informuje o tym wnoszącego protest.

§ 23

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej należy do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego.

2. Wnioski o odwołanie organów sołectwa wraz z uzasadnieniem kierowane są do Burmistrza.

3. O odwołanie mogą występować:

a) Rada Miejska w Bolkowie lub Burmistrz,

b) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska poparcie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym i bezpośrednim zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, jeśli głosowanie odbywa się w pierwszym terminie. W drugim terminie obecność 1/5 uprawnionych nie jest wymagana.

5. Do zwołania zebrania wiejskiego w sprawie odwołania organów sołectwa mają odpowiednio zastosowanie przepisy art. 20 ust. 2 niniejszego statutu.

§ 24

1. W razie odwołania któregoś z organów sołectwa albo rezygnacji sołtysa lub członków rady sołeckiej z pełnionych funkcji Burmistrz zarządza ponowne lub uzupełniające wybory.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej niż 3 miesiące. W tym przypadku obowiązki sołtysa pełni przewodniczący rady sołeckiej.

§ 25

1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska w Bolkowie oraz Burmistrz na podstawie kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do rozpatrzenia Radzie Miejskiej celem zajęcia stanowiska, do uchylenia włącznie.

R o z d z i a ł VIII

Postanowienia końcowe

§ 26

Zmiany statutu dokonuje się w trybie jego nadania.

§ 27

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie właściwym do ich rozstrzygania jest Burmistrz.

§ 28

Spory powstałe na tle interpretacji zapisów niniejszego statutu rozstrzyga Rada Miejska w Bolkowie.