1584

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu dla zasobu DTBS

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Dzierżoniowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dla nowo budowanego domu mieszkalnego położonego na Os. Różanym w Dzierżoniowie będącego zasobem mieszkaniowym Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. stawkę czynszu regulowanego za 1 m2 pow. użytkowej lokalu mieszkalnego na kwotę 6,50 zł.

2. Na stawkę czynszu składają się:

na 1 m2/m-c koszt całkowity/m-c

spłata kredytu 3,49 7.291,31

koszty eksploatacji 2,03 4.242,70

odpis na remonty 0,98 2.048,20

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

HENRYK SMOLNY