1574

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze. zm.) oraz art. 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) i art. 420 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 30.039.202 zł

z tego:

1) Dochody z podatków i opłat

11.890.000 zł

2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4.409.000 zł

3) Dochody z majątku gminy

622.700 zł

4) Pozostałe dochody

835.100 zł

w tym:

dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu

260.000 zł

5) Subwencja ogólna

10.748.653 zł

w tym:

a) część podstawowa

10.614 zł

b) część oświatowa

9.890.562 zł

c) część rekompensujące

847.477 zł

6) Dotacje celowe z budżetu państwa

1.133.749 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

1.133.749 zł

b) dotacje celowe na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej

0 zł

7) Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych nafinansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

400.000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji zawierają załączniki nr 1 i 2.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy

w wysokości 29.236.202 zł

z tego:

a) wydatki bieżące

20.407.107 zł

w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

11.190.373 zł

– dotacje

1.089.200 zł

w tym:

– dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych

323.600 zł

– dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

420.000 zł

– dotacja podmiotowa dla samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej

50.000 zł

– dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznychi niedziałających w celu osiągnięcia zysku

295.600 zł

– wydatki na obsługę długu

120.000 zł

b) wydatki majątkowe

8.829.095 zł

z tego:

– wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4

8.829.095 zł

w tym:

– dotacja na zakupy i zadania inwestycyjne dla instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

15.000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 3 i 6.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 803.000 zł i przeznacza się ją na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań gminy zawiera załącznik nr 9.

3. Prognozę kwoty długu gminy na lata 2003–2008 przedstawia załącznik nr 10.

§ 4

1. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w 2003 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 4a.

§ 5

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych w następujących kwotach:

Przychody – 592.415 zł

Wydatki – 592.415 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w następujących kwotach:

Przychody – 152.000 zł

Wydatki – 152.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości:

Dochody – 1.133.749 zł

Wydatki – 1.133.749 zł

2. Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia załącznik nr 5

§ 8

Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 192.822 zł.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwotach:

Dochody – 260.000 zł

Wydatki – 260.000 zł.

§ 10

Określa się środki finansowe na prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy jednostek pomocniczych w wysokości 150.350 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy Długołęka do:

  1. spłat zobowiązań gminy w wysokości 803.000 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Określa się kwotę 1.500.000 zł jako wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JACEK WIERZBICKI

Załączniki 1-10