1573

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy Pieńsk na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, litera d, litera i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 109, art. 124 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy na rok 2003 według źródeł w wysokości – 12.747.635 zł

z tego:

– wpływy z podatków i opłat

2.822.400 zł

– dochody z majątku gminy

1.200.000 zł

– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.170.644 zł

– pozostałe wpływy własne

139.130 zł

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

1.174.996 zł

– subwencje ogólne z budżetu państwa

6.006.715 zł

– dotacje z funduszów celowych

103.250 zł

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z porozumień

500 zł

– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

130.000 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2003 w wysokości – 16.610.235 zł

z tego:

 1. Wydatki bieżące – 10.882.235 zł
 2. w tym:

  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.920.097 zł

  – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 438.000 zł

  – dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 232.000 zł

  – wydatki na obsługę długu publicznego – 350.000 zł

  – wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – 130.000 zł

  – wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę – 100.000 zł

 3. Wydatki majątkowe – 5.728.000 zł

w tym:

– na finansowanie inwestycji – 5.728.000 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz przychodów i rozchodów zawierają załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się niedobór budżetu w wysokości 3.862.600 zł (zał. nr 5)

1) spłata rat kredytów – 470.200 zł

2) planowany kredyt – 4.300.000 zł

3) spłata udzielonej pożyczki – 32.800 zł

§ 4

I. Przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem zakładów budżetowych, środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

1. Zakłady budżetowe

a) przychody

1.984.000 zł

w tym: dotacja z budżetu

b) wydatki

1.968.410 zł

w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych

2. Środki specjalne

a) przychody w wysokości

209.125 zł

b) wydatki w wysokości

209.275 zł

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

438.000 zł

w tym: ośrodki kultury

438.000 zł

Zgodnie z załącznikami nr 6, 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie

– dochody – 1.278.246 zł

– wydatki – 1.278.246 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 8.

§ 6

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

– przychody w wysokości – 48.000 zł

– wydatki w wysokości – 48.000 zł

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań publicznych ustala się na kwotę 232.000 zł. Szczegółowy podział dotacji z przeznaczeniem finansowania zadań określa załącznik nr 10.

§ 8

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości ogółem – 110.000 zł

z tego:

1) rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 110.000 zł

§ 9

1 Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2003 w szczegółowości poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 11 na kwotę 5.728.000 zł.

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec okresu budżetowego w kwocie 4.603.000 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 600.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do dnia 31 grudnia 2003 roku.

3. Upoważnia się Burmistrza do udzielania poręczeń do wysokości 200.000 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

MAREK MARENDZIAK

Załączniki 1-12