1383

 

PREZES. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 

Wrocław, dnia 6 maja 2003 r


OWR-820/2678-A/5/2003/II/MB

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 28 lutego 2003 r. nr PT/168/2003

Przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna,

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON 390021764,

zwanego w dalszej części decyzji “Przedsiębiorstwem”,

postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić współczynniki korekcyjne Xw, określające projektowaną efektywność funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzającego pierwszy rok stosowania taryfy:

a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła w wysokości – minus 16,13%,

b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości minus 109,21%,

3) ustalić okres obowiązywania współczynników korekcyjnych XW, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia 30 czerwca 2004 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 12 listopada 1998 r. na:

– wytwarzanie ciepła nr WCC/552/2678/U/3/98/RW, ze zmianami z dnia 25 sierpnia 1999 r. nr WCC/552A/2678/W/3/99, z dnia 12 czerwca 2002 r. nr WCC/552B/2678/W/OWR/2002/MB i z dnia 12 listopada 2002 r. nr WCC/552C/2678/W/OWR/2002/TT,

– na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/579/2678/U/3/98/RW, ze zmianami z dnia 5 sierpnia 1999 r. nr PCC/579A/2678/W/3/99 i z dnia 12 czerwca 2002 r. nr PCC/579B/2678/W/OWR/2002/MB,

w dniu 5 marca 2003 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej m.in. w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy – Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz zmianę warunków prowadzenia przez te przedsiębiorstwa działalności gospodarczej.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części “rozporządzeniem taryfowym”.

Bazowe ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Współczynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2 rozstrzygnięcia decyzji, ustalone zostały adekwatnie do projektowanej efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Współczynniki korekcyjne Xw, uwzględnione zostały w cenach i stawkach opłat ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszą decyzją.

Okres stosowania taryfy zgodnie z § 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego nie może być dłuższy od okresu obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57, 50-032 Wrocław.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY

z siedzibą we Wrocławiu

DYREKTOR

Wincenty Rękas

KGHM POLSKA MIEDŹ

Spółka Akcyjna w Lubinie

TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza zmiana taryfy stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE

z dnia 6 maja 2003 r. nr OWR-820/2678-A/5/2003/II/MB

1. Pojęcia używane w taryfie

1) ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424),

2) rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),

3) rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),

4) taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,

5) przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca – KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła w Oddziałach Huta Miedzi “Głogów” w Głogowie i Huta Miedzi “Legnica” w Legnicy,

6) odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

7) źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

8) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego,

9) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego,

10) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

11) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

12) obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

13) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

14) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła lub odebrana od tego nośnika w ciągu godziny,

15) zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:

a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych znajdujących się w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,

16) warunki obliczeniowe – obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło (dla Głogowa i Legnicy tobl. zew. = – 18° C),

17) nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym lub niezgodnie z umową.

2. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Działalność ta jest prowadzona na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 12 listopada 1998 r. na:

– wytwarzanie ciepła nr WCC/552/2678/U/3/98/RW, ze zmianami:

z dnia 25 sierpnia 1999 r. nr WCC/552A/2678/ /W/3/99,

z dnia 12 czerwca 2002 r. nr WCC/552B/2678/ W/OWR/2002/MB,

z dnia 12 listopada 2002 r. nr WCC/552C/2678/W/ /OWR/2002/TT,

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/579/2678/ /U/3/98/RW, ze zmianami:

z dnia 25 sierpnia 1999 r. nr PCC/579A/2678/ W/3/99,

z dnia 12 czerwca 2002 r. nr WCC/579B/2678/ /W/OWR/ /2002/MB.

3. Podział odbiorców na grupy taryfowe

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporządzenia taryfowego, w taryfie wyodrębniono następujące grupy taryfowe:

Grupa Aw/G – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest w postaci wody gorącej bezpośrednio ze źródła ciepła Huty Miedzi “Głogów”,

Grupa Bw/G – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest w postaci wody gorącej ze źródła ciepła Huty Miedzi “Głogów” za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,

Grupa Bw/L – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest w postaci wody gorącej ze źródła ciepła Huty Miedzi “Legnica” za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,

Grupa Bp/G – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest w postaci pary wodnej ze źródła ciepła Huty Miedzi “Głogów” za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,

Grupa Bp/L – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest w postaci pary wodnej ze źródła ciepła Huty Miedzi “Legnica” za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy.

 

4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

4.1. Ceny i stawki opłat za ciepło

Grupa Aw/G

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen

netto

brutto*

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/WM/rok

17 124,84

20 892,30

rata miesięczna

1 427,07

1 741,02

Cena ciepła

zł/GJ

16,39

20,00

Cena nośnika ciepła

zł/m3

7,85

9,58

Grupa Bw/G

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen i stawek opłat

netto

brutto*

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/WM/rok

8 176,60

9 975,45

rata miesięczna

681,38

831,28

Cena ciepła

zł/GJ

14,30

17,45

Cena nośnika ciepła

zł/m3

7,85

9,58

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/WM/rok

3 254,84

3 970,90

rata miesięczna

271,24

330,91

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

2,56

3,12

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy/rok

94,56

115,36

rata miesięczna

7,88

9,61

Grupa Bw/L

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen i stawek opłat

netto

brutto*

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/WM/rok

9 400,00

11 468,00

rata miesięczna

783,33

955,66

Cena ciepła

zł/GJ

13,20

16,10

Cena nośnika ciepła

zł/m3

4,89

5,97

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/WM/rok

1 200,00

1 464,00

rata miesięczna

100,00

122,00

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

2,70

3,29

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy/rok

78,72

96,04

rata miesięczna

6,56

8,00

Grupa Bp/G

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen i stawek opłat

netto

brutto*

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/WM/rok

21 902,65

26 721,23

rata miesięczna

1 825,22

2 226,77

Cena ciepła

zł/GJ

16,33

19,92

Cena nośnika ciepła

zł/m3

7,85

9,58

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/WM/rok

4 772,35

5 822,27

rata miesięczna

397,70

485,19

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

2,15

2,62

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy/rok

94,56

115,36

rata miesięczna

7,88

9,61

Grupa Bp/L

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen i stawek opłat

netto

brutto*

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/WM/rok

17 400,00

21 228,00

rata miesięczna

1 450,00

1 769,00

Cena ciepła

zł/GJ

12,60

15,37

Cena nośnika ciepła

zł/m3

4,89

5,97

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/WM/rok

1 570,00

1 915,40

rata miesięczna

130,83

159,61

Stawka opłaty zmiennej za usługi

przesyłowe

zł/GJ

0,91

1,11

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy/rok

78,72

96,04

rata miesięczna

6,56

8,00

* - ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

1) Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączania nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy, stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zm.), obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

2) W razie powierzenia wykonania usługi w zakresie przyłączenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 1).

5. Sposób obliczania opłat

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.

Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej.

Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków wody w sieciach ciepłowniczych i instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo- -rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym, albo innych miejscach określonych w umowach, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo- -rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty abonamentowej – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych i 1/12 stawki opłaty abonamentowej dla danej grupy taryfowej.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

W przypadkach:

– niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,

– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,

– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,

– nielegalnego pobierania ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

Opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się na podstawie cen i stawek opłat netto.

7. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Wszyscy odbiorcy ciepła będą powiadamiani pisemnie o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

 GRZEGORZ KUBACKI

TADEUSZ SZELĄG