1378

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W BOGATYNI

z dnia 4 marca 2003 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

2. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność gminy Bogatynia albo komunalnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem Gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 733 z późn. zm.);

2) gminie – należy przez to rozumieć miasto i gminę Bogatynia;

3) lokalu – należy przez to rozumieć lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

4) wynajmującym – należy przez to rozumieć gminę reprezentowaną przez zarządcę spełniającego wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa bądź inną jednostkę organizacyjną zarządzającą lokalami będącymi w jej posiadaniu. Gmina może powierzyć w całości lub części zarząd mieszkaniowym zasobem gminy innemu zarządcy;

5) dochodzie – należy przez to rozumieć dochód określony w art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734);

6) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe określone w art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;

7) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia;

8) komisji – należy przez to rozumieć Społeczną Komisję Mieszkaniową;

9) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni.

4. Za podstawę obliczenia dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego przyjmuje się sumę dochodów członków tego gospodarstwa osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia bądź weryfikacji wniosku o najem lokalu mieszkalnego.

5. Za osoby pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych w rozumieniu uchwały uważa się osoby zamieszkujące w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej nić 6 m˛ powierzchni łącznej pokoi w gospodarstwie wieloosobowym albo 10 m˛ w gospodarstwie jednoosobowym lub zamieszkujące w lokalach niespełniających kryteriów lokalu przeznaczonego na stały pobyt ludzi, określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.).

6. Za osoby zamieszkujące na terenie gminy w rozumieniu uchwały uważa się osoby przebywające na terenie gminy z zamiarem stałego pobytu przynajmniej przez okres 5 lat do chwili złożenia wniosku o przydział lokalu mieszkalnego.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego do NSA PN.II.0914-10/6/03 z dnia 8 maja 2003 r. na § 1 ust. 6 we fragmencie “przynajmniej przez okres 5 lat od chwili złożenia wniosku o przydział lokalu mieszkalnego”).

R o z d z i a ł 2

Cele i kierunki gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

§ 2

Podstawowym celem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców, w szczególności zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.

§ 3

Dla realizacji celu określonego w § 2 przyjmuje się następujące kierunki działania:

1) wynajmowanie lokali w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw o niskich dochodach;

2) stopniową likwidację lokali niesamodzielnych z używalnością innych pomieszczeń;

3) powiększanie zasobu poprzez adaptację powierzchni niemieszkalnych lub części wspólnych budynku, które mogą być przeznaczone na stały pobyt ludzi;

4) podnoszenie standardu wyposażenia lokali;

5) zapewnianie efektywnej windykacji zaległości czynszowych poprzez bieżący monitoring zadłużeń z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela;

6) ograniczanie sprzedaży lokali najemcom w budynkach nowo wybudowanych w okresie 5 lat od daty oddania ich do użytku;

7) ocenianie zwalnianych lokali pod względem sposobu dotychczasowego ich użytkowania, zgłaszanych potrzeb mieszkańców, przewidywanych wpływów z tytułu czynszów;

8) bieżącą aktualizację zasobu poprzez zestawienie kryteriów podmiotów nim administrujących, struktury własnościowej i lokali przeznaczonych do zagospodarowania;

9) odzyskiwanie i wynajmowanie lokali powyćej 80 m˛.

R o z d z i a ł 3

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

§ 4

Gospodarowanie zasobem gminy jest jawne.

§ 5

Nawiązanie stosunku najmu następuje na podstawie umowy najmu sporządzonej w formie pisemnej w oparciu o skierowanie burmistrza do zawarcia przedmiotowej umowy.

§ 6

Nie pobiera się kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu.

§ 7

Pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje:

1) osobom lub rodzinom uprawnionym do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego w przypadkach przewidzianych w ustawie;

2) osobom lub rodzinom, które przekazały do dyspozycji gminy lokal większy co najmniej o 1 pokój lub 10% powierzchni użytkowej od lokalu stanowiącego przedmiot najmu;

3) osobom, które utraciły lokal w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej lub pożaru;

4) osobom zamieszkującym w budynkach komunalnych przeznaczonych do rozbiórki;

5) osobom umieszczonym na listach lokali oddawanych w najem na czas nieoznaczony, z uwzględnieniem pierwszeństwa daty złożenia wniosku;

6) osobom opuszczającym domy dziecka po osiągnięciu pełnoletności, o ile przed umieszczeniem ich w tych domach zamieszkiwały na terenie gminy, a ich sytuacja rodzinna nie pozwala na powrót do lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkiwały na pobyt stały;

7) osobom będącym, za zgodą gminy, podnajemcami lokali w części lub całości, w przypadku opuszczenia tych lokali przez dotychczasowego najemcę, spełniającym jednocześnie warunki określone w § 8 uchwały.

§ 8

Na liście lokali oddawanych w najem na czas nieoznaczony mogą być umieszczeni wnioskodawcy pełnoletni, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

1) pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych;

2) osiągają dochód miesięczny nie wyższy niż 100% najniższej emerytury na członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym oraz 150% w gospodarstwie jednoosobowym;

3) zamieszkują na terenie gminy;

4) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, a w przypadku małżeństwa bądź osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu, dotyczy to każdego z małżonków lub osób pozostających we wspólnym pożyciu.

§ 9

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:

1) oczekują na lokal socjalny na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych;

2) pozbawione zostały lokalu mieszkalnego lub socjalnego na terenie gminy wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej lub pożaru;

3) są umieszczone na liście lokali socjalnych.

§ 10

Na liście lokali socjalnych mogą być umieszczeni wnioskodawcy pełnoletni, spełniający jednocześnie następujące warunki:

1) nie posiadają tytułu prawnego do lokalu i nie zamieszkują w charakterze członka rodziny;

2) osiągają dochód miesięczny nie wyższy niż 50% najniższej emerytury na członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym, a w gospodarstwie jednoosobowym 75%;

3) zamieszkują na terenie gminy.

§ 11

Odmowa przyjęcia przez osobę lub rodzinę uprawnioną do zawarcia umowy najmu lokalu kolejno dwóch wskazanych przez gminę lokali powoduje, po zasięgnięciu opinii komisji, skreślenie z listy, o której mowa w ust. 8 i 10.

§ 12

W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych interesem społeczności lokalnej burmistrz może podjąć decyzję o zawarciu umowy najmu lokalu mieszkalnego z osobami, które nie spełniają warunków, o których mowa w § 8 uchwały.

§ 13

Lokale powstałe w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych lub adaptacji części wspólnych budynków oraz lokale, w których wnioskodawca przeprowadził na swój koszt prace remontowe na podstawie wcześniej zawartych umów adaptacyjnych lub remontowych wynajmowane są po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków określonych w tych umowach.

R o z d z i a ł 4

Zamiany lokali mieszkalnych

§ 14

1. W celu poprawy warunków zamieszkiwania gmina dokonuje zamiany lokali oraz pośredniczy w zamianach lokatorskich przy zachowaniu, w odniesieniu do lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, minimalnej powierzchni pokoi ustalonej jak dla lokalu socjalnego.

2. Gmina na wniosek najemcy może wyrazić zgodę na dokonanie zamiany na inny lokal w przypadku gdy:

1) najemca wystąpił z wnioskiem o zamianę na lokal o mniejszej powierzchni i mniejszy o co najmniej 1 pokój od dotychczas zajmowanego lokalu;

2) najemca wystąpił z wnioskiem o zamianę na lokal o niższym standardzie;

3) najemca w wyniku zawarcia małżeństwa, urodzenia dziecka lub przysposobienia bądź teć zostanie uznany przez sąd za rodzinź zastźpczą, zajmuje lokal niespełniający minimalnej normy powierzchni pokoi (5 m˛);

4) najemca zajmuje lokal mieszkalny niedostosowany do potrzeb wynikających z warunków zdrowotnych, potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarskim.

3. Warunkiem dokonania zamiany lokatorskiej jest wystąpienie z wnioskiem o zamianę przez zainteresowane strony i uregulowanie przez strony wszelkich zobowiązań finansowych wobec wynajmującego.

4. Gmina dopuszcza możliwość zamiany lokali pomiędzy najemcami tych lokali a osobami mającymi tytuł prawny do lokali mieszkalnych niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w drodze wzajemnego porozumienia, złożenia wniosków i uzyskania zgody na ich zamianę od dysponentów tych lokali.

5. Koszty związane z remontem lokali stanowiących przedmiot zamiany obciążają przyszłych najemców.

R o z d z i a ł 5

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 15

1. Procedura najmu lokali rozpoczyna się od złożenia w Wydziale Polityki Regionalnej urzędu wniosku o najem lokalu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i opublikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

2. Umowy najmu lokali na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych zawierane są z osobami umieszczonymi na rocznych listach ustalanych przez burmistrza, podawanych do publicznej wiadomości w I kwartale każdego roku kalendarzowego.

3. Ustalone listy, o których mowa w ust. 2, winny uwzględniać realne możliwości przydziału lokali, to znaczy przewidywaną w danym roku kalendarzowym liczbę oddanych do użytku lokali mieszkalnych oraz przewidywalną liczbę lokali mieszkalnych uzyskiwaną z tzw. ruchu ludności.

4. Projekty list, o których mowa w ust. 2, burmistrz przedstawia do zaopiniowania komisji, a następnie podaje je do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń urzędu.

5. Ostateczne listy sporządza się po rozpatrzeniu w terminie 30 dni zastrzeżeń i uwag wniesionych od dnia wywieszenia projektu list.

6. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące osób i rodzin umieszczonych na projektach list, o których mowa w ust. 4, rozpatrywane będą przez burmistrza po wcześniejszym ich zaopiniowaniu przez komisję.

7. Listy podlegają co roku weryfikacji pod względem spełnienia wymogów określonych w niniejszej uchwale.

8. Tryb rozpatrywania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i lokali socjalnych poddaje się kontroli komisji.

9. Komisję w składzie nie większym niż 9 osób powołuje burmistrz spośród osób delegowanych przez komisje Rady Gminy i Miasta.

10. Komisja wybiera spośród swojego grona przewodniczącego i działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez burmistrza.

R o z d z i a ł 6

Zwiększanie mieszkaniowego zasobu gminy poprzez adaptację na lokale pomieszczeń niemieszkalnych lub przeznaczonych do wspólnego użytku z wyłączeniem lokali powyćej 80 m˛ oraz remonty lokali bźdące w złym stanie technicznym

§ 16

1. Mieszkaniowy zasób gminy może być zwiększany poprzez dokonywanie przez osoby fizyczne na koszt własny adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych lub przeznaczonych do wspólnego użytku,

niewchodzących w skład już istniejących lokali, w celu wybudowania lub powiększenia własnego mieszkania.

2. Adaptacja polega na nadbudowie, przebudowie, rozbudowie pomieszczeń, o których mowa w ust. 1.

3. O adaptację mogą ubiegać się osoby spełniające jednocześnie wymogi określone w § 8 pkt 1, 3 i 4 uchwały poprzez złożenie wniosku w Wydziale Polityki Regionalnej Urzędu.

4. Osoba ubiegająca się o adaptację winna łącznie z wnioskiem złożyć dokumenty wymagane przepisami prawa określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.).

5. Skompletowane dokumenty winny być przedstawione wraz ze stosownym wnioskiem burmistrzowi w celu uzyskania przez wnioskodawcę zgody na zawarcie umowy o adaptację pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, która szczegółowo winna określać wzajemne prawa i obowiązki stron umowy.

6. Dopuszcza się możliwość w stosunku do lokali mieszkalnych będących w złym stanie technicznym – których gmina nie jest w stanie wyremontować – zawierania umów o remont lokali z wnioskodawcami spełniającymi jednocześnie warunki określone w § 8 pkt 1 3 i 4 uchwały z odpowiednim uwzględnieniem zasad określonych w rozdziale 6.

R o z d z i a ł 7

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 17

1. Gmina może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu z pozostałymi w lokalu zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem i osobami przysposobionymi najemcy tego lokalu, jeżeli dotychczasowy najemca opuścił lokal oraz:

1) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia związku małżeńskiego;

2) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu, w którym w przypadku przekwaterowania wszystkich osób nastąpiłoby przegźszczenie ponićej 5 m˛ powierzchni łącznej pokoi na jedną osobź.

2. Gmina może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy, jeżeli zamieszkiwały w tym lokalu co najmniej 5 lat do chwili śmierci najemcy.

R o z d z i a ł 8

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m˛

§ 18

Lokale o powierzchni ućytkowej przekraczającej 80 m˛ wynajmowane są przede wszystkim rodzinom wielodzietnym umieszczonym na liście lokali oddawanych w najem na czas nieoznaczony.

§ 19

Wysokość stawki czynszu za lokale, o których mowa w ust. 1, stanowi 150% wysokości stawki czynszu ustalonego przez burmistrza zgodnie z zasadami polityki czynszowej określonymi w odrębnej uchwale.

R o z d z i a ł 9

Postanowienia końcowe

§ 20

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIII/102/99 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i gminy Bogatynia oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY MIASTA

HENRYK BORUTA