1374

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta i gminy Chocianów bezdomnych zwierząt i zapewnienia im właściwej opieki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1141) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Polkowicach i po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Buszkowice Małe, Okręg Poznań, Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na terenie miasta i gminy Chocianów prowadzone będzie okresowo wyłapywanie zwierząt bezdomnych. Terminy wyłapywania zwierząt i inne związane z tym informacje ustalać będzie Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).

2. Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd pozostawały.

§ 2

1. Wyłapane zwierzęta w pierwszej kolejności będą wydawane właścicielowi po uiszczeniu kosztów wyłapania, jego transportu, utrzymania oraz zapewnienia opieki weterynaryjnej zgodnie z cenni-

kami usług podmiotu prowadzącego wyłapywania i schroniska, w którym zwierzę przebywa.

2. W przypadku niezgłoszenia się lub niemożności ustalenia właściciela wyłapanego zwierzęcia w ciągu 14 dni od jego wyłapania, zwierzę może zostać zakwalifikowane do wydania osobie chętnej do jego nabycia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI