1373

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZGORZELCU

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat komunikacji miejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) Rada Miejska w Zgorzelcu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się ceny za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej MLK-50 w następującej wysokości:

1) cena za bilet jednorazowy normalny w komunikacji miejskiej na przejazd do pięciu km – wynosi 1,80 zł;

2) cena za bilet jednorazowy ulgowy w komunikacji miejskiej na przejazd do pięciu km – wynosi 0,90 zł;

3) cena za bilet jednorazowy normalny w komunikacji miejskiej na przejazd powyżej pięciu km – wynosi 2,10 zł;

4) cena za bilet jednorazowy ulgowy w komunikacji miejskiej za przejazd powyżej pięciu km – wynosi 1,05 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Traci moc uchwała nr 341/2001 Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmiany taryfy opłat w komunikacji miejskiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MAREK WOLANIN