1369

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 31 marca 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum nr 9 w Legnicy oraz ustalenia jego obwodu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1997 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2000 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrześn
ia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 9, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104,
Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320,
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41,
poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683), § 1 pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96) Rada Miejska Legnicy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VIII/51/99 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 9 w Legnicy oraz ustalenia jego obwodu (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 23, poz. 1033) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule uchwały po zapisie “Gimnazjum Nr 9” dodaje się zapis “ z Oddziałami Integracyjnymi”,

2) w § 1 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1 oraz po zapisie “Gimnazjum nr 9” dodaje się zapis “z Oddziałami Integracyjnymi”,

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

“§ 2 Z dniem 1 września 2003 r. obwód szkoły obejmuje następujące ulice:

Armii Krajowej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego nr 20 i 22, Batalionu “Parasol”, Batalionu “Zośka”, Cichociemnych, Augusta Emila Fieldorfa, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego od nr 20 i od nr 27, Witolda Gombrowicza nr: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, Hubalczyków, Jana Stanisława Jankowskiego, Mieczysława Jastruna, Kedywu, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, gen. Leopolda Okulickiego, Ksawerego Pruszyńskiego, gen. Stefana “Grota” Roweckiego, gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Szarych Szeregów, gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, Juliana Tuwima, Kazimierza Wierzyńskiego nr: 2, 4, 6, 8, 10, 12, Henryka Worcella, Zawiszaków.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

CZESŁAW KOZAK