1368

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 31 marca 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Legnicy oraz ustalenia jego obwodu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1997 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2000 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VIII/44/99 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Legnicy oraz ustalenia jego obwodu ( Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 23, poz. 1026) § 2 otrzymuje brzmienie:

“§ 2 Z dniem 1 września 2003 r. obwód szkoły obejmuje następujące ulice:

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do nr 18, Dąbrówki, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego od nr 2 do nr 18 i od nr 1 do nr 25, Poli Gojawiczyńskiej, Witolda Gombrowicza z wyłączeniem nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, Jarosława Iwaszkiewicza, Izerska, Kraka, Kujawska, Łowicka, Mazowiecka, Zofii Nałkowskiej, Cypriana Kamila Norwida, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Pomorska, Juliana Przybosia, Sawy, Leopolda Staffa, Jerzego Szaniawskiego, Śląska, Melchiora Wańkowicza, Warmińska, Warsa, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Kazimierza Wierzyńskiego od nr 14, Gabrieli Zapolskiej.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

CZESŁAW KOZAK