1364

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Postolinie

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu nr XXVII/225/01 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Postolinie Rada Miejska w Miliczu uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

PRZEDMIOT UCHWAŁY I PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uchwala się:

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Postolinie obejmujący:

a) ustalenia planu stanowiące treść niniejszej uchwały,

b) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik rysunkowy nr 1 jest integralnym składnikiem niniejszej uchwały.

3. Ustalenia rysunkowe stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, tj. rysunek planu obowiązują w zakresie określonym niniejszą uchwałą i obejmują obszary wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami funkcji.

§ 2

Ustalenia tekstowe, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, składają się z ustaleń ogólnych, stanowiących treść rozdziału II oraz ustaleń szczegółowych, stanowiących treść rozdziału III niniejszej uchwały.

§ 3

Przedmiotem planu jest obszar położony w obrębie Postolin obejmujący działkę nr ewid. 236/4 AM1.

§ 4

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest przede wszystkim:

1. Ochrona interesów publicznych.

2. Umożliwienie realizacji planowanych inwestycji przy jednoczesnej minimalizacji ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

§ 5

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1,

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Miliczu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie zasadniczej w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

5) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerami i symbolami funkcji, na którym obowiązują te same ustalenia,

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

7) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe i dopuszczalne, które uzupełnia i wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe i uzupełniające, które nie kolidują z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym.

R o z d z i a ł II

USTALENIA OGÓLNE

§ 6

Zasady ogólne zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy

1. Dla zachowania istniejących wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych ustala się utrzymanie i kształtowanie zabudowy dostosowanej do otoczenia skalą, gabarytami, doborem materiałów i kolorystyką.

2. Zaleca się frontowe części projektowanych posesji zagospodarować jako ogrody ozdobne, a ogrodzenia (wys. ok. 1,20 m – 1,50 m) wykonać jako ażurowe, nadając estetyczną formę nawiązującą do charakteru zabudowy – preferuje się ogrodzenia wykonane z materiałów naturalnych (drewno, kamień, materiały ceramiczne) oraz ogrodzenia z elementów kutych i żywopłoty.

3. Ustala się zasady podziału wewnętrznego terenu oznaczone na rysunku planu linią ciągłą – jako ściśle określone.

4. Usytuowanie obiektów budowlanych i towarzyszących im urządzeń musi być zgodne z warunkami określonymi przepisami szczególnymi.

5. Tereny przewidziane pod zabudowę wymagają, w zależności od potrzeb, badań geologiczno- -inżynierskich oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami szczególnymi.

6. Proponowane na rysunku planu obiekty budowlane i ich usytuowanie nie są ściśle obowiązujące; stanowią one wytyczne dla prawidłowego rozwiązania układu funkcjonalno-przestrzennego poszczególnych zespołów urbanistycznych.

7. Ustala się, że dla indywidualnego budownictwa rekreacyjnego ML minimalna powierzchnia działki wynosi 1400 m˛, zaś maksymalny procent zabudowy działki (w obrysie budynku) nie moće przekroczyć 10%.

8. Na każdej wydzielonej działce pod budownictwo mieszkaniowe (MN, ML) obowiązuje wprowadzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych (min. 1 stanowisko).

§ 7

Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego

1. Obszar terenu obejmujący działkę nr ewid. 236/4 AM1 w Postolinie leży w granicach Parku Krajobrazowego “Dolina Baryczy”. W związku z powyższym obowiązują ustalenia zawarte w rozporządzeniu Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wrocławskiego z dnia 3 czerwca 1996 r. (Dz. Urz. Województwa Wrocławskiego Nr 6 z dnia 17 czerwca 1996 r.) w sprawie utworzenia i ochrony tego Parku dla zachowania wartości przyrodniczych, krajobrazowych i historyczno-kulturowych oraz w rozporządzeniu nr 1 Wojewody Dolnośląskiego i Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2000 r. zmieniającym ww. rozporządzenie Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wrocławskiego (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 38, poz. 656).

2. Zgodnie z ustaleniami ww. rozporządzenia na obszarze Parku:

1) Zakazuje się:

a) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627),

b) utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

c) wprowadzania zmian stosunków wodnych mogących negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze,

d) likwidowania oczek wodnych, starorzeczy oraz przekształcania terenów podmokłych,

e) lokalizowania składowisk i wylewisk odpadów przemysłowych i komunalnych pochodzących spoza gmin znajdujących się w obrębie Parku,

f) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych zgodnie z zasadami agrotechnicznymi,

g) lokalizowania ośrodków hodowlanych na skalę przemysłową posługujących się metodą bezściółkową,

h) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi,

i) organizowania rajdów motorowych i samochodowych,

j) umieszczania tablic ogłoszeniowych, reklamowych itp. poza granicami jednostek osadniczych, z wyjątkiem tablic związanych z ochroną i zagospodarowaniem Parku.

2) Wojewoda Dolnośląski w sytuacjach szczególnych, a niepogarszających walorów przyrodniczych Parku, może odstąpić od zakazów wymienionych powyżej, ale tylko w zakresie lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627).

3) Wprowadza się obowiązek uzgadniania z Wojewodą Dolnośląskim następujących czynności:

a) decyzji w sprawie likwidacji zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych,

b) lokalizacji ośrodków hodowlanych na skalę przemysłową o wielkości powyżej 100 DJP,

c) lokalizacji nowych ośrodków wypoczynkowych i obiektów o charakterze hotelarskim,

d) budowy nowych dróg, linii energetycznych, ciągów ciepłowniczych, gazowych itp. z wyjątkiem urządzeń lokalnych,

e) programów i wieloletnich planów gospodarki rolnej, łowieckiej, rybackiej i turystycznej,

f) prowadzenia prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, a w szczególności budowy stawów rybnych i innych zbiorników wodnych,

g) prowadzenia nowych melioracji, dokonywania regulacji rzek i potoków.

4) Wprowadza się obowiązek:

a) prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania lasów wchodzących w skład parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu,

b) prowadzenia gospodarki w zakresie eksploatacji złóż surowców mineralnych wyłącznie w oparciu o zasady określone odrębną decyzją koncesyjną,

c) ochrony istniejących obiektów historyczno- -kulturowych,

d) stosowania form architektonicznych harmonizujących z walorami krajobrazowymi Parku,

e) prowadzenia gospodarki rolnej niepowodującej degradacji gleb i innych elementów środowiska, w tym zakaz stosowania pestycydów I i II grupy – z wyjątkiem sadów,

f) stosowania zasady ograniczania lokalizacji nowych obiektów budowlanych poza granicami jednostek osadniczych.

3. Ustala się obowiązek, zgodnie z przepisami szczególnymi, przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

4. Ustala się konieczność należytego zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami w działalności inwestycyjnej z uwagi na położenie obszaru objętego planem w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – nr 303 Pradolina Barycz – Głogów (E) posiadającego status obszaru wysokiej ochrony (OWO).

§ 8

Ustalenia z zakresu ochrony dóbr kultury

1. Obszar opracowania planu nie jest objęty strefami ochrony konserwatorskiej.

2. Z uwagi na zabytkowy charakter wsi Postolin nowa zabudowa powinna być dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bryły zabudowy i form architektonicznych.

3. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne muszą być uzgodnione z odpowiednimi służbami konserwatorskimi, a prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochro- nie prawnej w myśl przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150). Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia odpowiednich służb konserwatorskich o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

§ 9

Ustalenia dotyczące zasad przebudowy i sposobu kształtowania układu komunikacyjnego

1. Ustala się system obsługi komunikacyjnej przedstawiony na rysunku planu (zał. nr 1), w skład którego wchodzą:

1) droga powiatowa nr 47 512 Świebodów – Pracze do przebudowy, dla której przyjęto w obszarze projektowanej zabudowy jako rozwiązanie docelowe – parametry ulicy kategorii Z˝ (wg “Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430),

2) nowa sieć ulic dla obsługi projektowanej zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej, dla których przyjęto klasę ulic dojazdowych “D” (wg “Rozporządzenia” jw.),

3) projektowany ciąg pieszo-jezdny w zieleni.

2. Ustala się, że nowe ulice dla obsługi projektowanej zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej, dla których przyjęto klasę ulic dojazdowych “D” wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi nie są ulicami publicznymi (z wyjątkiem odcinka ulicy 10KD od skrzyżowania z drogą powiatową 9KZ do ciągu pieszego 12C).

3. Ustala się obowiązek uszczelniania podłoża terenów parkingów i placów manewrowych w celu zapobieżenia infiltracji zanieczyszczeń ropopochodnych do gleby.

4. Ustala się zasadę lokalizowania w granicach linii rozgraniczających dróg, ulic i placów sieci uzbrojenia technicznego oraz pasów zieleni wysokiej i niskiej. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach prowadzenie sieci innymi trasami.

5. Ustala się zapewnienie warunków widoczności poziomej i pionowej poprzez wyznaczenie trójkąta widoczności w obszarach istniejących i projektowanych skrzyżowań i włączeń zjazdów.

§ 10

Ustalenia w zakresie modernizacji i rozwoju

infrastruktury technicznej

1. Ogólne zasady uzbrajania terenów w infrastrukturę techniczną:

1) Linie rozgraniczające dróg i ulic stanowią jednocześnie linie rozgraniczające dla usytuowania sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci oraz istniejące wymagające modernizacji należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od tej zasady z zachowaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

2) Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych i sieci uzbrojenia na terenach własnych inwestora jako inwestycji towarzyszących.

3) Wszelkie inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę, ciepło, gaz, energię elektryczną, telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych wymagają uzyskania warunków technicznych przyłączenia od określonych właścicieli sieci.

2. Zaopatrzenie w wodę:

1) Ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej opartej na ujęciu wody w Praczach. Proponowany przebieg projektowanej sieci wodociągowej pokazano na rysunku planu.

2) Ustala się dostawę wody do poszczególnych odbiorców za pośrednictwem indywidualnych przyłączy, na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

3. Odprowadzenie i unieszkodliwienie ścieków bytowych oraz odprowadzenie wód opadowych:

1) Ustala się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych lub grupowych szczelnych zbiorników bezodpływowych i zorganizowany wywóz ścieków do najbliższej oczyszczalni perspektywicznie z obowiązkowym odprowadzeniem ścieków bytowych po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Postolin.

2) Dopuszcza się budowę indywidualnych systemów oczyszczania-biooczyszczalnie przydomowe.

3) Ustala się zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi.

4) W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się wyposażenie w kanalizację deszczową utwardzonych ulic i odprowadzenie wód opadowych poprzez separatory do istniejących rowów.

5) Ustala się zarurowanie odcinków rowów otwartych kolidujących z planowaną infrastrukturą komunikacyjną, na warunkach określonych przez właściciela rowu.

4. Zaopatrzenie w gaz:

1) Ustala się bezprzewodowe zaopatrzenie.

2) Docelowo zakłada się budowę sieci gazowej średniego ciśnienia i doprowadzenie gazu przewodowego do odbiorców po rozbudowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia w kierunku gminy Jutrosin lub Krośnice (przy spełnionych warunkach techniczno-ekonomicznych przyłączenia i odpowiedniej liczbie odbiorców).

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną:

1) Ustala się zasilanie z istniejącej sieci elektroenergetycznej, na warunkach określonych przez właściciela sieci.

2) W razie potrzeby ustala się budowę nowych linii elektroenergetycznych niskich napięć oraz budowę wnętrzowej stacji transformatorowej, zasilanej z linii napowietrznej średniego napięcia jako odgałęzienie napowietrznej linii SN 20 kV Postolin – Karminek lub Karminek – Pracze, na terenie 2U i na warunkach określonych przez właściciela sieci zgodnie z przepisami szczególnymi.

6. Sieć telekomunikacyjna.

Ustala się rozbudowę istniejącej telekomunikacyjnej sieci abonenckiej.

7. Zaopatrzenie w energię cieplną.

Ustala się indywidualne zaopatrzenie w ciepło przy zastosowaniu urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń spełniających wymogi ochrony środowiska.

8. Usuwanie odpadów.

Ustala się system kontenerowego gromadzenia odpadów i wywozu na zorganizowane składowisko gminne.

R o z d z i a ł III

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 11

Ustalenia

Ustala się następujące zasady zagospodarowania obszaru objętego planem, podzielonego na tereny:

1MN

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca o niskiej intensywności zabudowy.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: drobne nieuciążliwe usługi wbudowane dla właścicieli posesji (biura, pracownie, gabinety itp.) niewymagające uciążliwego transportu dostawczego.

3. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1) wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych,

2) budynki o podłużnych bryłach,

3) dachy strome symetryczne (w tym dopuszczalne wielospadowe) o spadku połaci na poziomie 36° – 45°, pokrycie dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej; również strzechą i gontem,

4) zaleca się zastosowanie cegły licówki, drewna lub nawiązania do techniki szachulcowej,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w stosunku do linii rozgraniczających drogi powiatowej 9KZ – min. 10,0 m, a w stosunku do linii rozgraniczających ulicy 10KD – min. 8,0 m,

6) ustala się dokonanie podziałów wewnętrznych terenu według zasady określonej na rysunku planu, dopuszcza się zmniejszenie liczby działek, natomiast zakazuje się zwiększania ich ilości,

7) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, tarasy i parkingi) maksymalnie do 30% powierzchni działek; pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

8) zleca się założyć od strony drogi powiatowej pas zieleni izolacyjnej wielopiętrowej, zimozielonej.

4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi powiatowej 9KZ i drogi 10KD.

2U

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny usług handlu, gastronomii, kultury i turystyki.

2. Przeznaczenie uzupełniające: urządzenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

3. Przeznaczenie dopuszczalne: mieszkania funkcyjne dla właścicieli.

4. Ustala się lokalizację stacji transformatorowej wnętrzowej w kubaturze zabudowy projektowanej na terenie 2U.

5. Uciążliwość obiektów i urządzeń nie może przekraczać na granicy działki dopuszczalnych norm zgodnie z przepisami szczególnymi.

6. Zabrania się lokalizowania obiektów i urządzeń produkcyjnych.

7. Należy rozwiązać problem gospodarki odpadami z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

8. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1) wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych,

2) budynki o podłużnych bryłach,

3) dachy strome symetryczne (w tym dopuszczalne wielospadowe) o spadku połaci na poziomie 36° – 45°, pokrycie dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej; również strzechą i gontem,

4) zaleca się zastosowanie cegły licówki, drewna lub nawiązania do techniki szachulcowej,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w stosunku do linii rozgraniczających drogi powiatowej 9KZ i ulicy 10KD – min. 10,0 m,

6) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, tarasy i parkingi) maksymalnie do 40% powierzchni działek; pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

7) obowiązuje nakaz zorganizowania stanowisk postojowych na działce (zaleca się przyjęcie następujących wskaźników: min. 1 stanowisko na 50 m˛ powierzchni ućytkowej obiektów usługowych),

8) od strony zabudowy mieszkaniowej należy założyć pas zieleni izolacyjnej wielopiętrowej, zimozielonej.

9. Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 10KD.

3ML

1. Przeznaczenie podstawowe: indywidualne budownictwo rekreacyjne z zielenią towarzyszącą.

2. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1) wysokość zabudowy – maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna z poddaszem użytkowym,

2) bryła budynku w układzie horyzontalnym,

3) dachy strome o symetrycznych połaciach, z dopuszczeniem wielospadowych, o spadku połaci na poziomie 36° – 45°,

4) pokrycie dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej; dopuszcza się strzechę i gont,

5) zaleca się zastosowanie cegły licówki, drewna lub nawiązania do techniki szachulcowej,

6) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w stosunku do linii rozgraniczających ulicy, ulicy 10KD – min. 8,0 m,

7) ustala się dokonanie podziałów wewnętrznych terenu według zasady określonej na rysunku planu, dopuszcza się zmniejszenie liczby działek, natomiast zakazuje się zwiększania ich ilości,

8) na poszczególnych działkach obowiązuje nakaz trwałych nasadzeń zieleni towarzyszącej średniej i wysokiej na powierzchni odpowiadającej min. 50% ogólnej powierzchni działki przed przystąpieniem do użytkowania obiektu mieszkalno- -rekreacyjnego,

9) nie zezwala się na realizację wolno stojących garaży.

3. Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 10KD.

4MN

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca o niskiej intensywności zabudowy.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: drobne nieuciążliwe usługi wbudowane dla właścicieli posesji (biura, pracownie, gabinety itp.) niewymagające uciążliwego transportu dostawczego.

3. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1) wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych,

2) budynki o podłużnych bryłach,

3) dachy strome symetryczne (w tym dopuszczalne wielospadowe) o spadku połaci na poziomie 36° – 45°, pokrycie dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej; również strzechą i gontem,

4) zaleca się zastosowanie cegły licówki, drewna lub nawiązania do techniki szachulcowej,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w stosunku do linii rozgraniczających ulicy 10KD – min. 8,0 m,

6) ustala się dokonanie podziałów wewnętrznych terenu według zasady określonej na rysunku planu, dopuszcza się zmniejszenie liczby działek, natomiast zakazuje się zwiększania ich ilości,

7) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, tarasy i parkingi) maksymalnie do 30% powierzchni działek; pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.).

4. Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 10KD.

5ZP

1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona.

2. Zalecany program:

1) zieleń wysoka,

2) zieleń kształtowana (żywopłoty),

3) urządzenia towarzyszące.

6ML

1. Przeznaczenie podstawowe: indywidualne budownictwo rekreacyjne z zielenią towarzyszącą.

2. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1) wysokość zabudowy – maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna z poddaszem użytkowym,

2) bryła budynku w układzie horyzontalnym,

3) dachy strome o symetrycznych połaciach, z dopuszczeniem wielospadowych, o spadku połaci na poziomie 36° – 45°,

4) pokrycie dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej; dopuszcza się strzechę i gont,

5) zaleca się zastosowanie cegły licówki, drewna lub nawiązania do techniki szachulcowej,

6) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w stosunku do linii rozgraniczających ulicy 10KD – min. 8,0 m, a w stosunku do linii rozgraniczających ulicy 11KD – min. 10,0 m,

7) ustala się dokonanie podziałów wewnętrznych terenu według zasady określonej na rysunku planu, dopuszcza się zmniejszenie liczby działek, natomiast zakazuje się zwiększania ich ilości,

8) na poszczególnych działkach obowiązuje nakaz trwałych nasadzeń zieleni towarzyszącej średniej i wysokiej na powierzchni odpowiadającej min. 50% ogólnej powierzchni działki przed przystąpieniem do użytkowania obiektu mieszkalno- -rekreacyjnego,

9) nie zezwala się na realizację wolno stojących garaży.

3. Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 10KD.

7US,UT

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny sportowo- -turystyczne z urządzeniami pomocniczymi oraz z zielenią towarzyszącą.

2. Ustala się zakaz zabudowy kubaturowej.

3. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzenia terenu:

1) od strony zabudowy mieszkaniowej należy założyć pas zieleni izolacyjnej wielopiętrowej, zimozielonej,

2) zalecany program zagospodarowania terenu:

a) pola do minigolfa,

b) boiska sportowe do gier małych,

c) terenowe urządzenia rekreacyjne,

d) zieleń niska i wysoka.

4. Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 11KD.

8RP

1. Przeznaczenie podstawowe: teren upraw polowych.

2. Teren wyklucza się spod zabudowy.

9KZ

1. Przeznaczenie podstawowe: droga powiatowa klasy technicznej Z˝ o szerokości w liniach rozgraniczających 24,0 m.

2. Zaleca się:

1) jezdnia 6,0 m z przynajmniej jednostronnym chodnikiem,

2) wprowadzić zasady ruchu uspokojonego.

10KD

1. Przeznaczenie podstawowe: ulica dojazdowa D1/2 o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m.

2. Zalecana szerokość pasa ruchu 2,5 m.

11KD

1. Przeznaczenie podstawowe: ulica dojazdowa D1/2 o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, zakończona placem manewrowym z miejscami postojowymi.

2. Zalecana szerokość pasa ruchu 2,5 m.

12C

1. Przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszo-jezdny.

2. Zalecany program:

1) zieleń kształtowana (szpalery, żywopłoty),

2) nawierzchnia żwirowo-ziemna.

R o z d z i a ł IV

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 12

Tracą moc ustalenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy Milicz, zatwierdzonego uchwałą nr XVII/132/92 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 9 marca 1992 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego z 1992 r. Nr 5 z dnia 27 kwietnia 1992 r., poz. 58, w części dotyczącej obszaru wymienionego w § 3 niniejszej uchwały.

§ 13

Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

EDWARD RYBKA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 stycznia 2003 r. (poz. 1364)