1363

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Stawcu

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu nr XXVII/223/01 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Stawcu Rada Miejska w Miliczu uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

PRZEDMIOT UCHWAŁY I PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uchwala się:

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Stawcu obejmujący:

a) ustalenia planu stanowiące treść niniejszej uchwały,

b) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik rysunkowy nr 1 jest integralnym składnikiem niniejszej uchwały.

3. Ustalenia rysunkowe stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, tj. rysunek planu obowiązują w zakresie określonym niniejszą uchwałą i obejmują obszary wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami funkcji.

§ 2

Ustalenia tekstowe, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, składają się z ustaleń ogólnych, stanowiących treść rozdziału II, oraz ustaleń szczegółowych, stanowiących treść rozdziału III niniejszej uchwały.

§ 3

Przedmiotem planu jest obszar położony w obrębie Stawiec obejmujący działkę nr ewid. 80/7 AM1.

§ 4

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest przede wszystkim:

1. Ochrona interesów publicznych.

2. Umożliwienie realizacji planowanych inwestycji przy jednoczesnej minimalizacji ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

§ 5

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1,

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Miliczu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

5) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerami i symbolami funkcji, na którym obowiązują te same ustalenia,

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

7) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe i dopuszczalne, które uzupełnia i wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe i uzupełniające, które nie kolidują z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym.

R o z d z i a ł II

USTALENIA OGÓLNE

§ 6

Zasady ogólne zagospodarowania terenów

i kształtowania zabudowy

1. Dla zachowania istniejących wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych ustala się utrzymanie i kształtowanie zabudowy dostosowanej do otoczenia skalą, gabarytami, doborem materiałów i kolorystyką.

2. Zaleca się frontowe części projektowanych posesji zagospodarować jako ogrody ozdobne, a ogrodzenia (wys. ok. 1,20 m – 1,50 m) wykonać jako ażurowe, nadając estetyczną formę nawiązującą do charakteru zabudowy – preferuje się ogrodzenia wykonane z materiałów naturalnych (drewno, kamień, materiały ceramiczne) oraz ogrodzenia z elementów kutych i żywopłoty.

3. Ustala się zasady podziału wewnętrznego terenu oznaczone na rysunku planu linią ciągłą – jako ściśle określone, linią przerywaną – jako orientacyjne.

4. Usytuowanie obiektów budowlanych i towarzyszących im urządzeń musi być zgodne z warunkami określonymi przepisami szczególnymi.

5. Tereny przewidziane pod zabudowę wymagają, w zależności od potrzeb, badań geologiczno- -inżynierskich oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami szczególnymi.

6. Proponowane na rysunku planu obiekty budowlane i ich usytuowanie nie są ściśle obowiązujące; stanowią one wytyczne dla prawidłowego rozwiązania układu funkcjonalno-przestrzennego poszczególnych zespołów urbanistycznych.

7. Ustala się, że dla indywidualnego budownictwa rekreacyjnego ML minimalna powierzchnia działki wynosi 1400 m˛, zaś maksymalny procent zabudowy działki (w obrysie budynku) nie moće przekroczyć 10%.

8. Na każdej wydzielonej działce pod budownictwo mieszkaniowe (MN, ML) obowiązuje wprowadzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych (min. 1 stanowisko).

§ 7

Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego

1. Obszar terenu obejmujący działkę nr ewid. 80/7 AM1 w Stawcu leży w granicach Parku Krajobrazowego “Dolina Baryczy”. W związku z powyższym obowiązują ustalenia zawarte w rozporządzeniu Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wrocławskiego z dnia 3 czerwca 1996 r. (Dz. Urz. Województwa Wrocławskiego Nr 6 z dnia 17 czerwca 1996 r.) w sprawie utworzenia i ochrony tego Parku dla zachowania wartości przyrodniczych, krajobrazowych i historyczno-kulturowych oraz w rozporządzeniu nr 1 Wojewody Dolnośląskiego i Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2000 r. zmieniającym ww. rozporządzenie Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wrocławskiego (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 38, poz. 656).

2. Zgodnie z ustaleniami ww. rozporządzenia na obszarze Parku:

1) Zakazuje się:

a) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627),

b) utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

c) wprowadzania zmian stosunków wodnych mogących negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze,

d) likwidowania oczek wodnych, starorzeczy oraz przekształcania terenów podmokłych,

e) lokalizowania składowisk i wylewisk odpadów przemysłowych i komunalnych pochodzących spoza gmin znajdujących się w obrębie Parku,

f) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych zgodnie z zasadami agrotechnicznymi,

g) lokalizowania ośrodków hodowlanych na skalę przemysłową posługujących się metodą bezściółkową,

h) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi,

i) organizowania rajdów motorowych i samochodowych,

j) umieszczania tablic ogłoszeniowych, reklamowych itp. poza granicami jednostek osadniczych, z wyjątkiem tablic związanych z ochroną i zagospodarowaniem Parku.

2) Wojewoda Dolnośląski w sytuacjach szczególnych, a niepogarszających walorów przyrodniczych Parku, może odstąpić od zakazów wymienionych powyżej, ale tylko w zakresie lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627).

3) Wprowadza się obowiązek uzgadniania z Wojewodą Dolnośląskim następujących czynności:

a) decyzji w sprawie likwidacji zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych,

b) lokalizacji ośrodków hodowlanych na skalę przemysłową o wielkości powyżej 100 DJP,

c) lokalizacji nowych ośrodków wypoczynkowych i obiektów o charakterze hotelarskim,

d) budowy nowych dróg, linii energetycznych, ciągów ciepłowniczych, gazowych itp. z wyjątkiem urządzeń lokalnych,

e) programów i wieloletnich planów gospodarki rolnej, łowieckiej, rybackiej i turystycznej,

f) prowadzenia prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, a w szczególności budowy stawów rybnych i innych zbiorników wodnych,

g) prowadzenia nowych melioracji, dokonywania regulacji rzek i potoków.

4) Wprowadza się obowiązek:

a) prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania lasów wchodzących w skład parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu,

b) prowadzenia gospodarki w zakresie eksploatacji złóż surowców mineralnych wyłącznie w oparciu o zasady określone odrębną decyzją koncesyjną,

c) ochrony istniejących obiektów historyczno- -kulturowych,

d) stosowania form architektonicznych harmonizujących z walorami krajobrazowymi Parku,

e) prowadzenia gospodarki rolnej niepowodującej degradacji gleb i innych elementów środowiska, w tym zakaz stosowania pestycydów I i II grupy – z wyjątkiem sadów,

f) stosowania zasady ograniczania lokalizacji nowych obiektów budowlanych poza granicami jednostek osadniczych.

3. Ustala się obowiązek, zgodnie z przepisami szczególnymi, przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

4. Ustala się konieczność należytego zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami w działalności inwestycyjnej z uwagi na położenie obszaru objętego planem w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – nr 303 Pradolina Barycz – Głogów (E) posiadającego status obszaru wysokiej ochrony (OWO).

5. Ustala się wymaganie pokrycia zielenią wszystkich terenów niezabudowanych i nieutwardzonych.

§ 8

Ustalenia z zakresu ochrony dóbr kultury

1. Obszar opracowania planu nie jest objęty strefami ochrony konserwatorskiej.

2. Zaleca się zharmonizowanie nowych inwestycji z historycznie ukształtowanym lokalnym krajobrazem kulturowym.

3. Na terenie opracowania ochronie prawnej, w myśl przepisów szczególnych, podlega zabytkowe stanowisko archeologiczne:

Nr stanowiska

Rodzaj stanowiska

Chronologia

stanowisko nr 6/3/71-31 AZP

ślad osadnictwa

osada

epoka kamienia

kultura łużycka

4. Ustala się, że na obszarach występowania stanowisk archeologicznych wszystkie roboty ziemne związane z realizacją planowanych inwestycji muszą być poprzedzone wyprzedzającymi ratowniczymi badaniami archeologicznymi, finansowanymi przez inwestora, prowadzonymi za zezwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pod nadzorem Inspekcji Zabytków Archeologicznych Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

5. Ustala się obowiązek zawiadomienia odpowiednich służb konserwatorskich w przypadku wystąpienia podczas robót ziemnych obiektów mających charakter zabytku archeologicznego.

§ 9

Ustalenia dotyczące zasad przebudowy i sposobu kształtowania układu komunikacyjnego

1. Ustala się system obsługi komunikacyjnej przedstawiony na rysunku planu (zał. nr 1), w skład którego wchodzą:

1) nowe ulice dla obsługi projektowanej zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej, dla których przyjęto klasę ulic dojazdowych “D” (wg “Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.,

2) projektowane ciągi piesze w zieleni.

2. Ustala się, że nowe ulice dla obsługi projektowanej zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej, dla których przyjęto klasę ulic dojazdowych “D” wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi nie są ulicami publicznymi.

3. Ustala się obowiązek uszczelniania podłoża terenów parkingów i placów manewrowych w celu zapobieżenia infiltracji zanieczyszczeń ropopochodnych do gleby.

4. Ustala się zasadę lokalizowania w granicach linii rozgraniczających dróg, ulic i placów sieci uzbrojenia technicznego oraz pasów zieleni wysokiej i niskiej. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach prowadzenie sieci innymi trasami.

5. Ustala się zapewnienie warunków widoczności poziomej i pionowej poprzez wyznaczenie trójkąta widoczności w obszarach istniejących i projektowanych skrzyżowań i włączeń zjazdów.

§ 10

Ustalenia w zakresie modernizacji i rozwoju

infrastruktury technicznej

1. Ogólne zasady uzbrajania terenów w infrastrukturę techniczną:

1) Linie rozgraniczające dróg i ulic stanowią jednocześnie linie rozgraniczające dla usytuowania sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci oraz istniejące wymagające modernizacji należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od tej zasady z zachowaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

2) Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych i sieci uzbrojenia na terenach własnych inwestora jako inwestycji towarzyszących.

3) Wszelkie inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę, ciepło, gaz, energię elektryczną, telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych wymagają uzyskania warunków technicznych przyłączenia od określonych właścicieli sieci.

2. Zaopatrzenie w wodę:

1) Ustala się rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej oraz zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej.

2) Ustala się dostawę wody do poszczególnych odbiorców za pośrednictwem indywidualnych przyłączy, na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

3. Odprowadzenie i unieszkodliwienie ścieków bytowych oraz odprowadzenie wód opadowych:

1) Ustala się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych lub grupowych szczelnych zbiorników bezodpływowych i zorganizowany wywóz ścieków do najbliższej oczyszczalni, perspektywicznie z obowiązkowym odprowadzeniem ścieków bytowych po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stawiec do oczyszczalni ścieków w Miliczu poprzez kanalizację sanitarną miasta.

2) Ustala się zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi.

3) W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się wyposażenie w kanalizację deszczową utwardzonych ulic i konieczność oczyszczania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych (place utwardzone, ulice, parkingi itp.) z zawiesin ogólnych oraz substancji ekstrahujących się eterem naftowym, zgodnie z przepisami szczególnymi.

4) Ustala się zarurowanie odcinków rowów otwartych kolidujących z planowaną infrastrukturą komunikacyjną, na warunkach określonych przez właściciela rowu.

4. Zaopatrzenie w gaz:

1) Ustala się bezprzewodowe zaopatrzenie w gaz.

2) Docelowo zakłada się budowę sieci gazowej średniego ciśnienia i doprowadzenie gazu przewodowego do odbiorców po rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia z Milicza (przy spełnionych warunkach techniczno-ekonomicznych przyłączenia i odpowiedniej liczbie odbiorców).

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną:

1) Ustala się zasilanie z istniejącej sieci elektroenergetycznej, na warunkach określonych przez właściciela sieci.

2) W razie potrzeby ustala się budowę nowych linii elektroenergetycznych niskich napięć oraz stacji transformatorowej na terenie 11DL na warunkach określonych przez właściciela sieci zgodnie z przepisami szczególnymi.

3) Docelowo ustala się skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych średnich i niskich napięć kolidujących z istniejącą i projektowaną zabudową.

4) Zaleca się, aby do czasu skablowania obiekty były lokalizowane poza strefą zbliżenia (nie mniejszą niż połowa wysokości zawieszenia najwyżej położonego nieuziemionego przewodu – średnio ~ 7 m) do słupów istniejących linii napowietrznych SN L-220 20 kV, i nowo projektowanych zgodnie z przepisami szczególnymi.

6. Sieć telekomunikacyjna.

Ustala się rozbudowę telekomunikacyjnej sieci abonenckiej.

7. Zaopatrzenie w energię cieplną.

Ustala się indywidualne zaopatrzenie w ciepło przy zastosowaniu urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń spełniających wymogi ochrony środowiska.

8. Usuwanie odpadów.

Ustala się system kontenerowego gromadzenia odpadów i wywozu na zorganizowane składowisko gminne.

R o z d z i a ł III

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 11

Ustalenia

Ustala się następujące zasady zagospodarowania obszaru objętego planem, podzielonego na tereny:

1MN

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca o niskiej intensywności zabudowy.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe.

3. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1) obszar w północnej części terenu (będący obecnie stawem) pomiędzy drogą gminną, drogą powiatową i ulicą 13KD należy zrekultywować oraz ustabilizować podłoże przed przystąpieniem do zabudowy,

2) ustala się konieczność badań geologiczno- -inżynierskich oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych dla terenów przewidzianych pod zabudowę, zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych,

4) zaleca się lokalizację obiektów budowlanych bez podpiwniczenia lub z płytkim posadowieniem,

5) budynki o podłużnych bryłach,

6) dachy strome symetryczne (w tym dopuszczalne wielospadowe) o spadku połaci na poziomie 36° – 45°, pokrycie dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,

7) zaleca się zastosowanie cegły licówki, drewna lub nawiązania do techniki szachulcowej,

8) nieprzekraczalna linia zabudowy, w stosunku do linii rozgraniczających drogi gminnej, drogi powiatowe i ulicy 13KD, zgodnie z rysunkiem planu,

9) ustala się że do czasu skablowania obiekty muszą być lokalizowane poza strefą zbliżenia (nie mniejszą niż połowa wysokości zawieszenia najwyżej położonego nieuziemionego przewodu – średnio ~7 m) do słupów istniejących linii napowietrznych,

10) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, tarasy i parkingi) maksymalnie do 30% powierzchni działek; pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

11) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się:

a) obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo,

b) należy uporządkować i rozwiązać problem gospodarki odpadami, z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

4. Uciążliwość obiektów i urządzeń nie może przekraczać na granicy działki dopuszczalnych norm zgodnie z przepisami szczególnymi.

5. Zabrania się lokalizowania obiektów i urządzeń produkcyjnych.

6. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi gminnej i ulicy 13KD.

2U

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny usług handlu, gastronomii, turystyki i komunikacji (miejsca postojowe).

2. Przeznaczenie uzupełniające: urządzenia w zakresie infrastruktury technicznej.

3. Uciążliwość obiektów i urządzeń nie może przekraczać na granicy działki dopuszczalnych norm zgodnie z przepisami szczególnymi.

4. Zabrania się lokalizowania obiektów i urządzeń produkcyjnych.

5. Należy rozwiązać problem gospodarki odpadami z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

6. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1) wysokość zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna,

2) budynki o podłużnych bryłach,

3) dachy strome symetryczne (w tym dopuszczalne wielospadowe) o spadku połaci na poziomie 36° – 45°, pokrycie dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej; również strzechą i gontem,

4) zaleca się zastosowanie cegły licówki, drewna lub nawiązania do techniki szachulcowej,

5) zaleca się lokalizację punktu widokowego w miejscu wskazanym na rysunku planu,

6) ustala się że do czasu skablowania obiekty muszą być lokalizowane poza strefą zbliżenia (nie mniejszą niż połowa wysokości zawieszenia najwyżej położonego nieuziemionego przewodu – średnio ~7 m) do słupów istniejących linii napowietrznych,

7) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, tarasy i parkingi) maksymalnie do 60% powierzchni działki; pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

8) obowiązuje nakaz zorganizowania stanowisk postojowych na działce (zaleca się przyjęcie następujących wskaźników: min. 1 stanowisko na 50 m˛ powierzchni ućytkowej obiektów usługowych).

7. Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 13KD i drogi powiatowej.

3ZL

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zadrzewień.

2. Zaleca się zalesić fragment skarpy sąsiadujący z terenem 1MN oraz przeprowadzić rekultywację terenu w południowo-zachodniej części terenu.

3. Teren wyklucza się spod zabudowy.

4UT

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny usług turystycznych i rekreacyjnych z urządzeniami pomocniczymi i usługowymi oraz z zadrzewieniami i zielenią towarzyszącą.

2. Zalecany program zagospodarowania terenu:

1) boiska sportowe do gier małych,

2) kąpielisko otwarte,

3) ciągi piesze,

4) terenowe urządzenia rekreacyjne,

5) zieleń niska i wysoka.

3. Należy zachować naturalną linię brzegową glinianki oraz zadrzewienia rosnące w jej sąsiedztwie.

4. Należy uporządkować odpływ wód powierzchniowych.

5. Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 14KD.

5ZL

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zadrzewień.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: tereny usług turystycznych (sezonowe małe drewniane domy letniskowe zlokalizowane wzdłuż granicy terenu 4UT).

3. Ustala się konieczność uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej.

4. Zaleca się budowę sieci kanalizacji sanitarnej przed wprowadzeniem zabudowy mieszkaniowej.

5. Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 14KD.

6MN

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca o niskiej intensywności zabudowy.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe.

3. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1) obszar w północnej części terenu należy zrekultywować oraz ustabilizować podłoże przed przystąpieniem do zabudowy,

2) wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych,

3) zaleca się lokalizację obiektów budowlanych bez podpiwniczenia lub z płytkim posadowieniem,

4) budynki o podłużnych bryłach,

5) dachy strome symetryczne (w tym dopuszczalne wielospadowe) o spadku połaci na poziomie 36o – 45o, pokrycie dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,

6) zaleca się zastosowanie cegły licówki, drewna lub nawiązania do techniki szachulcowej,

7) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w stosunku do linii rozgraniczających drogi gminnej – min. 8,0 m,

8) ustala się, że do czasu skablowania obiekty muszą być lokalizowane poza strefą zbliżenia (nie mniejszą niż połowa wysokości zawieszenia najwyżej położonego nieuziemionego przewodu – średnio ~7 m) do słupów istniejących linii napowietrznych,

9) ustala się dokonanie podziałów wewnętrznych terenu według zasady określonej na rysunku planu, dopuszcza się zmniejszenie liczby działek, natomiast zakazuje się zwiększania ich ilości,

10) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, tarasy i parkingi) maksymalnie do 30% powierzchni działek; pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

11) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się:

a) obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo,

b) należy uporządkować i rozwiązać problem gospodarki odpadami, z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

4. Uciążliwość obiektów i urządzeń nie może przekraczać na granicy działki dopuszczalnych norm zgodnie z przepisami szczególnymi.

5. Zabrania się lokalizowania obiektów i urządzeń produkcyjnych.

6. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi gminnej i ulicy 14KD.

7ML

1. Przeznaczenie podstawowe: indywidualne budownictwo rekreacyjne z zielenią towarzyszącą.

2. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1) wysokość zabudowy – maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna z poddaszem użytkowym,

2) ustala się lokalizację obiektów budowlanych bez podpiwniczenia lub z płytkim posadowieniem,

3) bryła budynku w układzie horyzontalnym,

4) dachy strome o symetrycznych połaciach, z dopuszczeniem wielospadowych, o spadku połaci na poziomie 36° – 45°,

5) pokrycie dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej; dopuszcza się strzechę i gont,

6) zaleca się zastosowanie cegły licówki, drewna lub nawiązania do techniki szachulcowej,

7) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w stosunku do linii rozgraniczających ulicy, ulicy 10KD – min. 8,0 m,

8) ustala się, że do czasu skablowania obiekty muszą być lokalizowane poza strefą zbliżenia (nie mniejszą niż połowa wysokości zawieszenia najwyżej położonego nieuziemionego przewodu – średnio ~7 m) do słupów istniejących linii napowietrznych,

9) ustala się dokonanie podziałów wewnętrznych terenu według zasady określonej na rysunku planu, dopuszcza się zmniejszenie liczby działek, natomiast zakazuje się zwiększania ich ilości,

10) na poszczególnych działkach obowiązuje nakaz trwałych nasadzeń zieleni towarzyszącej średniej i wysokiej na powierzchni odpowiadającej min. 50% ogólnej powierzchni działki przed przystąpieniem do użytkowania obiektu rekreacyjnego,

11) nie zezwala się na realizację wolno stojących garaży.

3. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi gminnej i ulicy 14KD.

8UT,UG

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny usług turystyki, gastronomii i handlu.

2. Przeznaczenie uzupełniające: mieszkanie funkcyjne.

3. Uciążliwość obiektów i urządzeń nie może przekraczać na granicy działki dopuszczalnych norm zgodnie z przepisami szczególnymi.

4. Zabrania się lokalizowania obiektów i urządzeń produkcyjnych.

5. Należy rozwiązać problem gospodarki odpadami z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

6. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1) wysokość zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem użytkowym,

2) budynki o podłużnych bryłach,

3) dachy strome symetryczne (w tym dopuszczalne wielospadowe) o spadku połaci na poziomie 36° – 45°, pokrycie dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej; również strzechą i gontem,

4) zaleca się zastosowanie cegły licówki, drewna lub nawiązania do techniki szachulcowej,

5) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, tarasy i parkingi) maksymalnie do 40% powierzchni działki; pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

6) od strony zabudowy mieszkaniowej należy założyć pas zieleni izolacyjnej wielopiętrowej, zimozielonej,

7) obowiązuje nakaz zorganizowania stanowisk postojowych na działce (zaleca się przyjęcie następujących wskaźników: min. 1 stanowisko na 50 m˛ powierzchni ućytkowej obiektów usługowych).

7. Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 14KD.

9UT

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny łowisk komercyjnych, usług turystycznych z urządzeniami pomocniczymi oraz z zadrzewieniami i zielenią towarzyszącą.

2. Zalecany program zagospodarowania terenu:

1) stawy komercyjne,

2) ciągi piesze,

3) terenowe urządzenia rekreacyjne,

4) zieleń niska i wysoka.

3. Należy zachować naturalną linię brzegową glinianek oraz zadrzewienia rosnące w ich sąsiedztwie.

4. Należy uporządkować odpływ wód powierzchniowych.

5. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi 14KD.

10UT

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny usług turystycznych z urządzeniami pomocniczymi i zielenią towarzyszącą.

2. Zalecany program zagospodarowania terenu:

1) sezonowe małe drewniane domy letniskowe,

2) terenowe urządzenia rekreacyjne,

3) zieleń niska i wysoka,

4) miejsca postojowe.

3. Ustala się konieczność uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej.

4. Zaleca się budowę sieci kanalizacji sanitarnej przed wprowadzeniem zabudowy mieszkaniowej.

5. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi gminnej.

11DL

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny dolesień.

2. Przeznaczenie uzupełniające: urządzenia w zakresie infrastruktury technicznej (możliwość lokalizacji stacji transformatorowej w południowej części terenu).

3. Teren wyklucza się spod zabudowy z wyłączeniem ust. 2.

12DL

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny dolesień i zadrzewień.

2. Obszar zlokalizowany w północnej części terenu należy zrekultywować i zalesić.

3. Teren wyklucza się spod zabudowy.

13KD

Przeznaczenie podstawowe: ulica dojazdowa D1/2 o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, zakończona placem manewrowym.

Zalecana szerokość jezdni 5,0 m.

14KD

1. Przeznaczenie podstawowe: ulica dojazdowa D1/2 o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m zakończona placem manewrowym z miejscami postojowymi.

2. Zalecana szerokość jezdni 5,0 m.

R o z d z i a ł IV

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 12

Tracą moc ustalenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy Milicz, zatwierdzonego uchwałą nr XVII/132/92 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 9 marca 1992 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego z 1992 r. Nr 5 z dnia 27 kwietnia 1992 r., poz. 58, w części dotyczącej obszaru wymienionego w § 3 niniejszej uchwały.

§ 13

Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

EDWARD RYBKA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 stycznia 2003 r. (poz. 1363)