1362

UCHWAŁA RADY POWIATU W WOŁOWIE

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka w Powiatowej Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Godzięcinie oraz w Placówkach Rodzinnych znajdujących się na terenie powiatu wołowskiego

Na podstawie art. 12 ust. 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592), w związku z art. 33 k ust. 4 i 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ilekroć w dalszych postanowieniach uchwały jest mowa o:

1. Placówce opiekuńczo-wychowawczej – oznacza to jednostkę organizacyjną powiatu wołowskiego działającą na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej oraz przepisów szczegółowych.

2. Dochodzie rodziny – oznacza to dochód określony w art. 2a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

3. Dochodzie dziecka – oznacza to dochód określony w art. 2a ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

4. Kryterium dochodowym – oznacza to dochód ustalony zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

5. Bieżących wydatkach – oznacza to wydatki w rozumieniu art. 69 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ponoszonych na utrzymanie dziecka za jego pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej:

– w placówce socjalizacyjnej – wg kalkulowanych średnich kosztów utrzymania wychowanka w placówce w roku poprzedzającym wydanie decyzji,

– w placówce interwencyjnej – wg kalkulowanej średniej miesięcznej kwoty dotacji na jedno miejsce w tego typu placówce na rok bieżący podawanej corocznie przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,

– w placówce dziennego pobytu – wg kalkulowanych średniej miesięcznej kwoty dotacji na jedno miejsce w tego typu placówce na rok bieżący podawanej corocznie przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 2

Przepisy uchwały stosuje się do rodziców dzieci przebywających w Powiatowej Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Godzięcinie oraz Placówkach Rodzinnych powiatu wołowskiego, w tym także rodziców pozbawionych całkowicie lub częściowo władzy rodzicielskiej nad tym dzieckiem oraz opiekunów prawnych w przypadku, gdy dysponują dochodem dziecka.

§ 3

1. Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- -wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości wydatków bieżących ponoszonych za jego utrzymanie, rodzice dziecka.

2. Opiekunowie prawni, o których mowa w § 2, ponoszą miesięczną opłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości równej 50% dochodu tego dziecka.

3. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 1 i 2, ustala w drodze decyzji administracyjnej starosta na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego u rodziców naturalnych lub opiekunów prawnych.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/15/03 z 7 maja 2003 r. stwierdzono nieważność § 3 ust. 1, 3).

4. W przypadku gdy 50% miesięcznego dochodu dziecka przewyższa wysokość miesięcznych bieżących wydatków, to opłata, o której mowa w pkt 2, nie może być wyższa niż wysokość tych wydatków.

5. Opiekunów prawnych dziecka, którzy dysponują wyłącznie jego rentą rodzinną wraz z dodatkiem dla sieroty zupełnej oraz zasiłkiem pielęgnacyjnym, zwalnia się całkowicie z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 4

1. Na wniosek rodziców lub z urzędu, ze względu na trudną sytuację materialną – po rozpoznaniu sprawy, starosta może wydać decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat rodziców za pobyt ich dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na okres nie dłuższy niż rok, przy spełnieniu następujących warunków:

1) zwalnia się całkowicie z obowiązku ponoszenia opłat rodziców, których dochód rodziny nie przekracza lub jest równy 100% kryterium dochodowego ustalonego dla rodziny,

2) zwalnia się częściowo z obowiązku ponoszenia opłat rodziców, których dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe ustalone dla ich rodziny, wg następujących zasad:

a) 95% zwolnienia od ustalonej dla rodziców kwoty odpłatności w przypadku, gdy dochód w ich rodzinie jest równy lub niższy 150% kryterium dochodowego ustalonego dla tej rodziny,

b) 90% zwolnienia od ustalonej dla rodziców kwoty odpłatności w przypadku, gdy dochód w ich rodzinie jest równy lub niższy 200% kryterium dochodowego ustalonego dla tej rodziny,

c) 70% zwolnienia od ustalonej dla rodziców kwoty odpłatności w przypadku, gdy dochód w ich rodzinie jest równy lub niższy 250% kryterium dochodowego ustalonego dla tej rodziny,

d) 60% zwolnienia od ustalonej dla rodziców kwoty odpłatności w przypadku, gdy dochód w ich rodzinie jest równy lub niższy 350% kryterium dochodowego ustalonego dla tej rodziny,

e) 50% zwolnienia od ustalonej dla rodziców kwoty odpłatności w przypadku, gdy dochód w ich rodzinie jest równy lub niższy 450% kryterium dochodowego dla tej rodziny.

2. Starosta może zwolnić rodziców z opłat, o których mowa w § 3 pkt 1, którzy płacą alimenty na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo- -wychowawczej na ich wniosek w przypadku, kiedy dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego.

3. Rodzice, których dochód rodzinny jest wyższy niż 450% kryterium dochodowego ustalonego dla tej rodziny, ponoszą pełną odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 5

W szczególnych przypadkach starosta może zwolnić rodziców dziecka na ich wniosek z odpłatności przede wszystkim ze względu na:

1. Występowania w ich rodzinie bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności.

2. Niepełnoletność rodzica dziecka, które przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej powiatu wołowskiego.

3. Zdarzenia losowe.

4. Klęskę żywiołową.

5. Inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie.

§ 6

Uchyla się w całości uchwałę Rady Powiatu nr XX/180/2000 z dnia 28 września 2000 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brzegu Dolnym, w Domu Dziecka w Godzięcinie oraz w Rodzinnych Domach Dziecka.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW SKORUPA