1073

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d i pkt 10, art. 51, art. 54 i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271), art. 3 i 4, art. 8 i 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162,
poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 55, poz. 574,
Nr 39, poz. 459 i Nr 145, poz. 1623), w związku z art. 85 ustawy z dnia
13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239, Nr 122,
poz. 1312, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100,
poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623), art. 109, art. 116,
art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100,
poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 156, poz. 1300), art. 420 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 41 i 41a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363) uchwala się, co następuje:

§ 1

   Uchwala się budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2003.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta Legnicy wysokości 220.279.146 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1) dochody gminy w wysokości 154.410.659 zł

          z tego:

a) wpływy z podatków i opłat 48.634.160 zł

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 33.051.131 zł

c) dochody z majątku gminy 19.635.190 zł

d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 900.000 zł

e) subwencja ogólna z budżetu państwa 38.866.990 zł

f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11.110.326 zł

g) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania realizowane

przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 19.000 zł

h) środki z innych źródeł 327.000 zł

i) pozostałe dochody 1.866.862 zł

2) dochody powiatu w wysokości 65.868.487 zł

z tego:

a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym

dochód budżetu państwa 1.135.911 zł

b) subwencja ogólna z budżetu państwa 44.365.583 zł

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.830.094 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane

przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.685.877 zł

e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 5.643.741 zł

f) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 15.000 zł

g) dotacje z funduszy celowych 187.250 zł

h) dochody z majątku powiatu 1.712.800 zł

i) pozostałe dochody 2.292.231 zł

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu miasta Legnicy w wysokości 224.546.146 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1, obejmuje:

1) wydatki gminy w wysokości 129.794.866 zł

z tego na:

a) wydatki bieżące kwotę 122.430.519 zł

w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.534.766 zł

– dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych 7.080.500 zł

– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.575.000 zł

– dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych podmiotom

niezaliczonym do sektora finansów publicznych 817.500 zł

– dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół lub innych

niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych 3.307.000 zł

– wydatki na obsługę długu miasta 2.628.000 zł

– rezerwę ogólną 780.000 zł

– rezerwy celowe 635.000 zł

b) wydatki majątkowe kwotę 7.364.647 zł

z tego na:

– wydatki inwestycyjne 7.364.200 zł

w tym na:

a) obsługę długu miasta Legnicy 411.000 zł

b) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 625.000 zł

– wydatki na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego 147 zł

2) wydatki powiatu w wysokości 94.751.280 zł

z tego na:

a) wydatki bieżące kwotę 78.467.030 zł

w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49.812.235 zł

– dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych 43.000 zł

– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 6.314.000 zł

– dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji

podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 863.200 zł

– dotacje podmiotowe dla publicznych szkół i innych

publicznych placówek oświatowo-wychowawczych 2.153.200 zł

– dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół lub innych

niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych 1.239.100 zł

– dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczonych do sektora

finansów publicznych 496.530 zł

b) wydatki majątkowe kwotę 16.284.250 zł

z tego na:

– wydatki inwestycyjne 16.284.250 zł

w tym na:

a) obsługę długu miasta Legnicy 1.108.000 zł

3. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się:

1) wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) wykaz dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu miasta Legnicy w wysokości 4.267.000 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy wyniosą:

1) przychody 11.937.000 zł

z tego:

– z tytułu kredytów bankowych 10.800.000 zł

– z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 1.137.000 zł

2) rozchody 7.670.000 zł

z tego:

– spłata rat pożyczek 135.000 zł

– spłata rat kredytów bankowych 7.535.000 zł

3. Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta Legnicy, o którym mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 5.

§ 5

Określa się wydatki wiązane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi miasta Legnicy na lata 2003–2005 z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dotacje przedmiotowe do:

1) średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 6.671.000 zł dla zakładów budżetowych.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe do:

1) liczby osobowejść dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć lekcyjnych na basen,

2) powierzchni użytkowej warsztatów szkolnych w kwocie 452.500 zł

dla gospodarstw pomocniczych.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w następujących kwotach:

1) zakłady budżetowe

a) przychody 50.190.949 zł

w tym: dotacje z budżetu 6.671.000 zł

b) wydatki 50.191.810 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.039.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7,

2) środki specjalne

a) przychody 6.820.483 zł

b) wydatki 8.208.486 zł

w tym:

– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 141.735 zł

– wydatki inwestycyjne 1.332.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8,

3) gospodarstwa pomocnicze

a) przychody 3.083.554 zł

w tym: dotacje z budżetu 452.500 zł

b) wydatki 3.083.554 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.425.957 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Zatwierdza się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:

1) Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Legnicy:

a) przychody 3.074.000 zł

b) wydatki 3.637.470 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

2) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Miasta Legnicy:

a) przychody 280.000 zł

b) wydatki 486.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Prognozuje się kwotę długu miasta Legnicy w latach 2002–2009 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Ustala się rezerwy w wysokości ogółem 2.040.000 zł

z tego:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 780.000 zł

2. Rezerwy celowe w wysokości 635.000 zł

z tego na:

a) usuwanie skutków awarii 250.000 zł

b) nauczanie przyłóżkowe 15.000 zł

c) dofinansowanie wypoczynku dla dzieci najuboższych 180.000 zł

d) dożywianie dzieci w okresie wakacyjnym i w nowym roku szkolnym 60.000 zł

e) współpraca młodzieży szkolnej z zagranicą 10.000 zł

f) koszty funkcjonowania Przedszkola Wojskowego 120.000 zł

3. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje lokalne) 625.000 zł

§ 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:

1. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 135.000 zł i kredytów bankowych w kwocie 7.535.000 zł.

2. Zaciągania i prawnego zabezpieczenia długoterminowych kredytów bankowych inwestycyjnych w wysokości do 10.800.000 zł.

3. Zaciągania i prawnego zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości do 1.137.000 zł.

4. Zaciągania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 8.000.000 zł na ewentualne pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu miasta Legnicy oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.

5. Zaciągania i prawnego zabezpieczenia krótkoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do kwoty 500.000 zł.

6. Samodzielnego zaciągania innych zobowiązań niż określone w pkt 2, 3 i 4 na kwotę odpowiadającą równowartości 5.000.000 zł.

7. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta polegających na przeniesieniach planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

8. Przekazania uprawnienia do dokonywania zmian planowanych wydatków budżetowych w zakresie §§ 4210 – 4260 i 4300 – 4430 między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Legnicy.

9. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 15

Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

EWA CZESZEJKO-SOCHACKA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 1073)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 1073):

   -część 1, -część 2, -część 3, -część 4, -część 5, -część 6

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 1073)

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 1073)

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 1073)

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 1073)

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 1073)

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 1073)

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 1073)

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 1073)

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 1073)

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 1073)

Załącznik nr 13 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 1073)

Załącznik nr 14 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 1073)