1037

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 13 marca 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), art. 4 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 oraz z 2002 r. Nr 168, poz. 1383, Nr 113, poz. 984) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 248/XXXII/2002 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Ruda wprowadza się następującą zmianę:

– w § 10 uchwały po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

“3. Wolne lokale, w szczególności ogrzewane z kotłowni lokalnych, co do których osoby ujęte na ostatecznych listach do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, o których mowa w § 11, spełniające ponadto warunki określone w § 12, odmówiły zawarcia umowy najmu, mogą być oddane w najem w drodze przetargu nieograniczonego osobom oferującym najwyższy czynsz za okres trzech pierwszych miesięcy, płatny z góry przy zawarciu umowy najmu.

Oferowany czynsz nie może być niższy niż trzymiesięczny czynsz należny za dany lokal w dniu ogłoszenia przetargu.

Przetarg jest ważny, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej jeden oferent.

Oferent, który wygra przetarg ponosi pozostałe opłaty za lokal na ogólnych zasadach obowiązujących w Gminie Nowa Ruda, zgodnie z warunkami wynikającymi z zawartej umowy najmu, a po upływie trzech miesięcy opłaca również czynsz najmu na ogólnych zasadach.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda, Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

TERESA PAŹDZIERNIAK