1034

UCHWAŁA RADY GMINY W CZARNYM BORZE

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie likwidacji szkół filialnych na terenie gminy Czarny Bór

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Gminy w Czarnym Borze uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2003 r. likwiduje się wszystkie filie szkół podstawowych na terenie gminy Czarny Bór.

§ 2

1. Uczniowie ze Szkoły Filialnej w Grzędach i z Borówna będą kontynuować naukę i realizować obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Czarnym Borze przy ul. XXX-lecia PRL 19a.

2. Uczniowie ze Szkoły Filialnej z Jaczkowa będą kontynuować naukę i realizować obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Witkowie.

§ 3

Wszystkim uczniom zapewnia się bezpłatny dowóz do szkoły.

§ 4

1. Zmianie ulega sieć i granice obwodów szkół.

2. Plan sieci określi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Bór.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2003 r.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

HENRYKA WYSZOWSKA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 25 lutego 2003 r. (poz. 1034)

Sieć i granice obwodów Publicznych Szkół Podstawowych – gmina Czarny Bór

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnym Borze, ul. XXX-lecia PRL 19a

o klasach I – VI.

Obwód szkoły obejmuje wsie:

– Czarny Bór,

– Borówno,

– Grzędy,

– Grzędy Górne.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Witkowie, 58-379 Czarny Bór

o klasach I – VI.

Obwód szkoły obejmuje wsie:

– Witków,

– Jaczków.