1033

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/280/02 Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 marca 2002 r. dotyczącej programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002–2006

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 i 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje:

§ 1

W programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002–2006, będącym załącznikiem do uchwały nr XLII/280/02 Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 marca 2002 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Rozdział p.n. “PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI W LATACH 2002–2006” otrzymuje brzmienie o treści zawartej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Rozdział p.n. “ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ w latach 2002–2006” otrzymuje brzmienie o treści zawartej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

JOLANTA NITARSKA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 lutego 2003 r. (poz. 1033)

PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI W LATACH 2002–2006

oraz wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy

Planowane zadania remontowe wykonane w 2002 r.

1.

Dobromierz

– budynek, ul. Kościuszki 12 – remont dachu

2.

Gniewków

– budynek nr 4, 4a – remont dachu

3.

Jaskulin

– budynek nr 12 – remont kominów i uzupełn. pokrycia dach.

4.

Gniewków

– bud. nr 9 – remont instalacji elektrycznej

   

– remont kominów i częściowa naprawa pokrycia dachowego

5.

Remont instalacji elektrycznej w bud. Czernica 25 i Borów 44

Zadania remontowe planowane, a niewykonane w 2002 r.

(nieuwzględnione w planie 2003–2006)

1. Czernica nr 4 – “Modernizacja zbiornika nieczystości płynnych” – Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu wykona w ramach środków budżetowych na utrzymanie jednostki w 2003 r.

2. Dobromierz, ul. Cmentarna nr 7 – współwłaściciele o przeważającym udziale nie wyrażają zgody na remont.

Plan remontów i modernizacji na lata 2003–2006

2003

2004

2005

2006

Dzierzków 35

– prace remontowe ustalone

na podst. ekspertyzy techn.

bud.

Gniewków 41

– Wykonanie elewacji budyn-

ku oraz prac uzupełn. po

przepr. remoncie

Dobromierz, ul. Chrobrego 17

– wyk. elew. bud.

– remont dachu

Czernica 22

– wymiana pokr. dach. i wy-

miana rynien

Roztoka 38

– budowa zbiornika na nie-

czystości płynne

Gniewków 9

wykonanie elewacji ściany

szczytowej bud.

Borów 55, 56

– budowa oczyszczalni ście-

ków

Dobromierz, ul. Kościuszki 8

– wykonanie elewacji bud.

Dzierzków nr 43

– budowa zbiornika niecz.

płyn.

Szymanów 16

– remont dachu

Borów 43

– wymiana pokrycia dach.

Dzierzków 21

– remont dachu i stropu

Inne prace

Planowane koszty

ww. remontów:

20.000

Planowane koszty

ww. remontów:

180.000

Planowane koszty

ww. remontów:

140.000

Planowane koszty

ww. remontów:

120.000

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 lutego 2003 r. (poz. 1033)

ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ W LATACH 2002–2006

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-21/42/03 z dnia 24 marca 2003 r.

stwierdzono nieważność załącznika nr 2 uchwały)

1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody z wpłat czynszu za lokale mieszkalne oraz środki z budżetu gminy. Wpływy te przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków.

1) Za koszty eksploatacji budynków uważa się wydatki z tytułu zarządu tymi budynkami, w szczególności wydatki na:

– oczyszczanie kominów

– płace administratora

– materiały kancelaryjne i usługi pocztowe i telekomunikacyjne związane z administracją.

2) Za koszty napraw budynków uważa się wydatki na konserwację i roboty konieczne do utrzymania budynków oraz jego otoczenia w należytym stanie, a w szczególności wydatki na konserwację i naprawy pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji c.o., hydroforów, urządzeń przeciwpożarowych oraz pomieszczeń wspólnego użytku.

2. Wysokość czynszu określa umowa najmu lokalu, która odrębnie określi obowiązki i uprawnienia wynajmującego i najemcy.

Najemca oprócz czynszu najmu zobowiązany jest do uiszczenia opłat za energię elektryczną klatki schodowej, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych. Koszty są rozliczane wg faktycznego zużycia w przeliczeniu na osobę zameldowaną w danym lokalu lub ryczałtowo.

3. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsze regulowane, czynsze socjalne i czynsze wolne.

Czynsz regulowany – czynsz o limitowanej ustawą wysokości maksymalnej nieprzekraczającej w stosunku rocznym 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

Czynsz za lokal socjalny wynosi 50% czynszu regulowanego ze względu na obniżoną wartość użytkową i gorsze wyposażenie techniczne lokalu.

Czynsz wolny ustala się drogą negocjacji w zależności od wartości użytkowej lokalu w drodze przetargu w wysokości nie niższej niż 3% wartości odtworzeniowej.

4. Ustala się zróżnicowane stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających jego wartość użytkową.

Przez powierzchnię użytkową lokalu uważa się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na przeznaczenie i sposób użytkowania, takich jak np. pokoi, kuchni, spiżarni, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy. Nie zalicza się do powierzchni użytkowych lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, pralni, suszarni, strychów przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców, a także piwnic, komórek przeznaczonych na przechowywanie opału i ziemiopłodów.

1) Czynniki podwyższające stawkę bazową za wyposażenie techniczne mieszkania:

– wyposażenie lokalu mieszkalnego w WC lub łazienkę – 30%

– wyposażenie lokalu mieszkalnego w centralne ogrzewanie – 30%

Ww. czynniki są stosowane do naliczenia czynszu za najem lokali mieszkalnych wyposażonych w WC, łazienkę lub centralne ogrzewanie przez gminę; nie obejmują lokali mieszkalnych wyposażonych w ww. urządzenia wykonane przez najemców na koszt własny.

2) Czynniki obniżające stawkę bazową:

– lokal bez urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 20%

– pomieszczenie położone w suterenie lub na poddaszu,

w którym skos ściany występuje poniżej 1,40 m jej wysokości – 20%

– lokal z kuchnią bez bezpośredniego oświetlenia – 10%

Obniżenie stawki czynszu może nastąpić najwyżej z tytułu dwóch czynników.

5. Za powierzchnię pomieszczeń przynależnych do lokalu, położonych poza nim wykorzystywanych do celów gospodarstwa domowego, jeżeli najemca posiada warunki do przechowywania opału i ziemiopłodów w piwnicach lub komórkach – najemcy opłacają czynsz w wys. 30% obowiązującej stawki bazowej.

6. Podwyżki czynszu za najem lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela uzależnione są od udziału wartości czynszu w wartości odtworzeniowej lokali mieszkalnych i nie mogą w danym roku przekraczać średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w minionym roku w stosunku do roku poprzedzającego rok miniony nie więcej niż o:

– 50% – jeżeli roczna wysokość czynszu nie przekracza 1% wartości odtworzeniowej,

– 25% – jeżeli roczna wysokość czynszu jest wyższa niż 1% wartości odtworzeniowej,

– 15% – jeżeli roczna wysokość czynszu jest wyższa niż 2% wartości odtworzeniowej.