1025

UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Lubań, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

§ 1

Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu Miasta Lubań dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań wykonywanych przez Miasto w szczególności w następujących działach:

1) oświata i wychowanie,

2) kultura fizyczna, sport i turystyka,

3) kultura i sztuka,

4) pomoc społeczna,

5) ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom,

6) ochrona środowiska i ekologia.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) gminie lub mieście – rozumie się przez to Gminę Miejską Lubań,

2) podmiocie – rozumie się przez to podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,

3) wydziałach merytorycznych – rozumie się przez to właściwe merytoryczne wydziały Urzędu Miasta Lubań.

§ 3

1. Podmiot składa wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta na kolejny rok budżetowy w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy w Wydziale Finansowym, który dokonuje ewidencji wniosków i przekazuje je niezwłocznie do wydziałów merytorycznych zgodnie z podziałem kompetencji określonym w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Lubań.

2. Wniosek sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały powinien być podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku należy wezwać podmiot do ich usunięcia w terminie 10 dni.

4. Opiniowanie wniosków, o których mowa w ust. 1, następuje w wydziałach merytorycznych.

5. Wykazy wniosków zaopiniowanych przekazuje się Skarbnikowi Miasta w terminie do dnia 25 września roku poprzedzającego rok budżetowy według zasad określonych w uchwale w sprawie procedury uchwalenia budżetu Miasta.

6. Przy rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dotacji uwzględnia się w szczególności:

1) znaczenie zadania dla realizowanych przez Gminę Miejską celów,

2) wysokość dochodów publicznych, które są w dyspozycji Miasta,

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji do zakresu rzeczowego zadania,

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot,

5) analizę i ocenę wykonania przez podmiot poprzednio dotowany oraz rozliczania otrzymanych na ten cel środków,

6) wielkość udziału własnego.

§ 4

1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Lubań a podmiotem reprezentowanym przez osobę (osoby), o których mowa w § 3 ust. 2.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) oznaczenie stron umowy,

2) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,

3) określenie czasu, na jaki umowa została zawarta,

4) określenie wysokości dotacji jaką Gmina przekaże podmiotowi oraz warunki i terminy jej przekazywania,

5) ustalenie zasad i terminów rozliczeń,

6) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,

7) zobowiązanie podmiotu do poddania kontroli przeprowadzonej przez Gminę,

8) zobowiązania podmiotu do zrealizowania umowy przestrzegając uregulowania ustawy o zamówieniach publicznych,

9) określenie sankcji z tytułu nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w umowie,

10) termin zwrotu dotacji w przypadku przeznaczenia jej na inne cele niż określone w umowie,

11) termin zwrotu dotacji w przypadku niewykorzystania lub częściowego niewykonania zadania. Termin ten nie może przekroczyć 31 stycznia roku następnego.

3. Umowę zawiera się na czas nie dłuższy niż okres jednego roku budżetowego.

4. Podmiot nie może wykorzystać środków uzyskanych na podstawie umowy na inne cele niż określone w umowie.

5. Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwości zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie aneksu do umowy.

§ 5

1. Wykaz dotacji udzielonych podmiotom na realizację zleconych zadań na dany rok budżetowy określa załącznik do uchwały budżetowej.

2. Burmistrz Miasta Lubań w terminie 21 dni od uchwalenia przez Radę Miasta uchwały budżetowej przekazuje podmiotom informację o przyznanej dotacji i o jej wielkości.

3. Udzielnie dotacji odbywa się po uchwaleniu przez Radę Miasta uchwały budżetowej na dany rok, pod warunkiem rozliczenia się podmiotu z przyznanej dotacji dotyczącej roku poprzedniego.

4. Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w kilku ratach, w zależności od specyfikacji wykonywanego zadania i postanowień umowy. Przekazanie kolejnych rat środków następuje po rozliczeniu poprzedniej raty.

§ 6

1. Podmiot, który otrzymał dotację, obowiązany jest do przedstawienia wydziałom merytorycznym rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym, zgodnie z umową według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.

3. Zatwierdzenie rozliczenia zadania przez wydział merytoryczny powinno nastąpić nie później niż do 31 stycznia następnego roku budżetowego.

§ 7

1. Wydział merytoryczny obowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umowy na zasadach w niej określonych, a w szczególności w zakresie:

1) sposobu realizacji zadania zleconego,

2) gospodarowania przekazaną dotacją,

3) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów zleconego zadania.

2. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz prowadzonego nadzoru wydział merytoryczny dokonuje oceny:

1) stanu realizacji zleconego zadania,

2) prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania zleconego.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zleconego zadania kontrola wykorzystania dotacji przeprowadzona jest przez Skarbnika Miasta.

§ 8

Ujęcie w budżecie kwoty dotacji na określone cele nie stanowią podstawy do roszczeń osób trzecich wobec budżetu Miasta.

§ 9

Od chwili złożenia wniosku do zakończenia postępowania określonego niniejszą uchwałą zapewnia się pełną jawność postępowania jego uczestnikom w szczególności poprzez:

1) publiczne ogłoszenie wykazu złożonych wniosków,

2) zapewnienie uczestnikom wglądu do opinii wydanych w sprawie wniosków,

3) podanie do publicznej wiadomości rozstrzygnięć w sprawie wniosków.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 12

Traci moc uchwała nr XVIII/163/2000 Rady Miejskiej z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta Lubania dotacji, sposobu jej rozliczeń oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCY RADY

MARIAN KWOLIK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. (poz. 1025)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. (poz. 1025)