1018

UCHWAŁA RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Lubańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 77 Statutu Powiatu Lubańskiego (Dz. Urz. Woj. Jeleniogórskiego Nr 69, poz. 191 z dnia 28 grudnia 1998 r. ze zm.) Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały Rady Powiatu Lubańskiego nr IV/12/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lubańskiego (Dz. Urz. Woj. Jeleniogórskiego z 1998 r. Nr 69, poz. 191, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2000 r. Nr 25, poz. 392, z 2001 r. Nr 118, poz. 1511, z 2002 r. Nr 21, poz. 540) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o:

– radnym – rozumie się przez to radnego Rady Powiatu Lubańskiego,

radzie – rozumie się przez to Radę Powiatu Lubańskiego,

– przewodniczącym – rozumie się przez to Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Lubańskiego, gdy prowadzi on obrady Rady Powiatu Lubańskiego,

– zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Lubańskiego,

– staroście – rozumie się przez to Starostę Lubańskiego,

– skarbniku – rozumie się przez to Skarbnika Powiatu Lubańskiego,

– sekretarzu – rozumie się przez to Sekretarza Powiatu Lubańskiego.”.

2) W § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

“2. Wzór herbu stanowi załącznik nr 2 do statutu, wzór flagi stanowi załącznik nr 3 do statutu, wzór pieczęci stanowi załącznik nr 4 do statutu.”.

3) W § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“4. Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust. 3, obejmuje:

– umożliwianie przeglądania dokumentów, sporządzania z nich odpisów i notatek,

– uwierzytelnianie sporządzonych odpisów lub wydawanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów – z wyłączeniem objętych ochroną tajemnicy państwowej, służbowej i ochroną danych osobowych oraz których jawność wyłączona jest z mocy innych ustaw, a w szczególności ustawy o ochronie informacji niejawnych.”.

4) W § 7 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

“6. Wydawanie uwierzytelnionych odpisów, o których mowa w ust. 5, jest dokonywane za odpłatnością. Starosta ustali w drodze zarządzenia wysokość i tryb pobierania opłat.”.

5) W § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“4. W skład rady powiatu wchodzi 17 radnych.”.

6) W § 9 ust. 16 otrzymuje brzmienie:

“16. Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,”.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/12/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 1 pkt 6).

7) W § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Uchwały rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawowe stanowią inaczej.”.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/12/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 1 pkt 7).

8) W § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.”.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/12/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 1 pkt 8).

9) W § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej na 7 dni przed terminem obrad. Zawiadomienie powinno określać miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji oraz porządek obrad, a także zawierać projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniami, z tym że projekt budżetu oraz sprawozdania z wykonania budżetu doręcza się radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem sesji”.

10) W § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. W przypadku zwołania sesji zgodnie z § 12 ust. 3, termin dostarczenia materiałów może ulec skróceniu do 2 godzin.”.

11) W § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“4. Zarząd jest obowiązany udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji rady, w tym pomocy prawnej.”.

12) W § 17 ust. 1, 2 i 5 otrzymują brzmienie:

“1. Sesje rady są jawne. Jawność sesji lub jej części zostaje wyłączona, jeśli przedmiotem obrad mają być sprawy objęte tajemnicą państwową lub służbową. O wyłączeniu jawności w tym przypadku decyduje przewodniczący obrad z własnej inicjatywy lub na wniosek starosty po zasięgnięciu opinii przewodniczących stałych komisji rady”.

“2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powinno zostać podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym poprzez lokalne środki masowego przekazu”.

“5. W protokole obrad rady odnotowuje się przerwanie obrad, o którym mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem.”.

13) § 19 otrzymuje brzmienie:

Ҥ 19

1. Interpelacje składa się w sprawach dotyczących powiatu. Adresatem interpelacji jest Zarząd Powiatu.

2. Interpelacje składa się na piśmie w Biurze Rady lub na sesji, w punkcie “interpelacje i zapytania radnych”. Powinna ona zawierać przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz związane z tym pytania skierowane do Zarządu.

3. Adresat interpelacji zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź przekazuje się radnemu zgłaszającemu interpelację poprzez Biuro Rady oraz Przewodniczącemu Rady, który w punkcie “interpelacje i zapytania radnych” informuje Radę o zgłoszonych między sesjami interpelacjach i otrzymanych odpowiedziach. Odpowiedź na interpelację może być udzielona ustnie na sesji, podczas której została zgłoszona, co jest odnotowane w protokole z sesji i nie wymaga odrębnego pisemnego potwierdzenia.

4. Radny informuje Radę, czy uznaje odpowiedź za wystarczającą i ma prawo wnieść o jej odczytanie. Interpelowany zobowiązany jest do wyjaśnienia swojej odpowiedzi. W przypadku stwierdzenia przez składającego interpelację, że nie zadowala go treść pisemnej odpowiedzi może zażądać dodatkowych wyjaśnień na piśmie.”.

14) § 20 otrzymuje brzmienie:

Ҥ 20

1. Zapytania składa się w sprawach dotyczących bieżących spraw powiatu, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym.

2. Do zapytań radnych stosuje się przepisy § 19 ust. 2, 3 i 4.”.

15) Po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

Ҥ 20a

1. Oprócz interpelacji oraz zapytań, w okresie pomiędzy sesjami rady, radni mogą składać wnioski, które obejmować będą sprawy z zakresu ważnego interesu społecznego oraz funkcjonowania organów powiatu, służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych powiatu.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, kierowane są w formie pisemnej do Komisji Rady, Zarządu Powiatu i Starosty za pośrednictwem Przewodniczącego, który przed skierowaniem wniosku do adresata może zwrócić się do autora wniosku o jego doprecyzowanie. Odpowiedzi na wnioski radnych udzielane są na sesji Rady. Odpowiedzi udziela Starosta lub osoby upoważnione przez Starostę lub Przewodniczącego Komisji, która była adresatem wniosku.”.

16) W § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Czas wystąpienia radnego nie powinien przekroczyć 5 minut, czas repliki – 3 minut, a wystąpienia ad vocem – 1 minuty.”.

17) W § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Przewodniczący zamyka dyskusję po wyczerpaniu zgłoszeń. W razie potrzeby przewodniczący zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub zarządowi zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.”.

18) W § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:

1) co najmniej 3 radnych,

2) przewodniczący,

3) komisja rady,

4) zarząd,

5) starosta.”.

19) W § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości organom wykonawczym gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu.”.

20) W § 34 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“4. Protokół z sesji rady wykłada się do publicznego wglądu w biurze rady, w terminie nie dłuższym niż 7 dni po zamknięciu sesji.”.

21) § 37 ust. 2 i ust. 4 otrzymują brzmienie:

“2. Rada wybiera i odwołuje członków komisji rewizyjnej w liczbie nie mniejszej niż 5, w tym przewodniczącego, zastępcę i sekretarza komisji. W skład komisji rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów”.

“4. Komisja rewizyjna przedstawia radzie projekt planu, o którym mowa w ust. 3, do końca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan”.

22) W § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji. W przypadku równej liczby głosów “za" i “przeciw" rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie komisji”.

23) W § 39 ust. 3 skreśla się:

24) W § 42 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

“6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez przewodniczącego rady przedstawia się niezwłocznie radzie po zakończeniu kontroli,
a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na kwartał.”.

25) W § 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń oraz współpracy z innymi podmiotami komisje ustalają w swoich regulaminach działania, nie naruszając przy tym postanowień statutowych.”.

26) W § 48 ust. 1 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

“1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy swego składu w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów “za” i “przeciw” rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie komisji”.

“4. Przewodniczący stałych komisji rady powiatu, w tym komisji rewizyjnej oraz komisji doraźnych ma obowiązek złożyć u przewodniczącego rady sprawozdanie z całokształtu prac komisji nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji. W sprawozdaniu ujmuje się szczegółową informację na temat spraw niezakończonych w toku prac komisji”.

“5. Dokumentację, o której mowa w ust. 4, przewodniczący nowo wybranych komisji odbierają od przewodniczącego rady”.

27) W § 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych”.

28) W § 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. W skład zarządu wchodzą: starosta – jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie nie większej niż 3 osoby.”.

29) W § 55 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i ust. 1b w brzmieniu:

“1a. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy”.

“1b. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach”.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/12/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 1 pkt 29).

30) W § 61 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

“7. Zarząd udostępnia protokoły ze swoich posiedzeń do publicznego wglądu w swojej siedzibie, o ile nie narusza to przepisów o ochronie tajemnicy państwowej lub służbowej albo ochronie danych osobowych i przepisów innych ustaw. Kopia takiego protokołu każdorazowo przekazywana jest przez starostę do biura rady”.

31) W § 66 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“4. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 3 z wyjątkiem Policji, są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

HALINA BIAŁOŃ