792

UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2003 rok

prognozy kwoty długu Gminy Miejskiej Głogów

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz zarządzenia nr 1/99 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 1999 r. w sprawie powołania przewodniczącego i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących Sejmiku, powiatów i gmin wchodzących w skład województwa dolnośląskiego, II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowił:

wydać pozytywną opinię o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2003 rok prognozy kwoty długu.

Uzasadnienie

I. Uchwała nr V/32/2003 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2003 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy w dniu 19 lutego 2003 roku.

1) Z uchwały budżetowej na 2003 rok wynika, że Rada Miejska w Głogowie uchwaliła:

– dochody w wysokości 104.411.221 zł

– wydatki w wysokości 102.872.177 zł

– nadwyżkę dochodów

nad wydatkami 1.539.034 zł

– rozchody w wysokości 10.052.044 zł

2) Prognoza długu Gminy Miejskiej Głogów obejmuje lata 2003–2008.

3) Z załączonej do uchwały budżetowej prognozy wynika, że z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota długu Gminy Miejskiej Głogów na koniec 2002 roku wynosiła 30.086.128 zł i stanowiła 21,80% planowanych dochodów w 2002 roku. Zaplanowana w budżecie gminy spłata tego zadłużenia w 2003 roku w wysokości 10.052.044 zł spowoduje, że dług na koniec 2003 roku wyniesie 20.034.084 zł, a jego relacja do planowanych dochodów obniży się do 19,19%. W kolejnych latach 2004–2007 dług kształtować się będzie w granicach od 7,84% do 0,03%, a więc nie przekroczy progu 60%, o którym mowa w art. 114 ustawy o finansach publicznych.

Natomiast spłata rat zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami w poszczególnych latach stanowić będzie od 11,55% planowanych dochodów w 2003 roku do 0,02% w roku 2008, czyli mieścić się będzie w dopuszczalnej granicy 15% wynikającej z art. 113 ust. 1 cytowanej ustawy.

II. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej.

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Prezydentowi Miasta Głogowa przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

PRZEWODNICZĄCA

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

ALICJA SZWABOWICZ-SALA