786

UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stary Śleszów, gmina Żórawina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Żórawina nr XXXV/348/2002 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stary Śleszów, gmina Żórawina, Rada Gminy Żórawina uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

PRZEDMIOT UCHWAŁY

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stary Śleszów, gmina Żórawina, obejmującego działki o nr ewidencyjnych 16/1, 16/4 i 16/5 obręb Stary Śleszów, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, zwany dalej planem, którego ustalenia wyrażone są w postaci:

1) tekstu niniejszej uchwały,

2) rysunku planu w skali 1:500, stanowiącego załącznik graficzny do uchwały.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,

2) obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar opracowania objęty niniejszą uchwałą,

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji,

4) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy ustaw z aktami wykonawczymi,

5) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno--wysokościowej w skali 1:500, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

6) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć funkcje ustalone dla terenu,

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć żaden z elementów budynku,

8) kondygnacji budynku – należy przez to rozumieć jeden nadziemny użytkowy poziom budynku.

R o z d z i a ł II

PRZEPISY OGÓLNE

§ 3

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę siedliskową.

§ 4

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:500, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Następujące elementy rysunku są ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego uchwałą,

2) funkcje terenów oznaczone symbolami,

3) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

3. Pozostałe elementy rysunku mają charakter informacyjny bądź postulatywny.

§ 5

Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi

1. Ścieki sanitarne należy odprowadzić zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 ust. 3.

2. Do celów grzewczych należy stosować wyłącznie paliwa ekologiczne oraz urządzenia o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.

3. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów stałych należy prowadzić według ustaleń podanych w § 8 ust. 7.

4. Minimum 45% powierzchni działek przeznaczonych pod zabudowę pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną.

5. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny uwzględniać przepisy szczególne w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych i zdrowotnych.

6. Uciążliwości oraz szkodliwości związane z przeznaczeniem inwestycji w zakresie: emisji zanieczyszczeń wód i powietrza, substancji złowonnych, hałasu, wibracji, niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego nie mogą wykraczać poza granice władającego działką.

7. Na obszarze objętym opracowaniem planu istnieje możliwość występowania niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej. W przypadku jej uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót inwestycyjnych należy poinformować właściwą terenowo spółkę wodną oraz przedłożyć do uzgodnienia dokumentację przebudowy istniejących uszkodzeń. Powstałe uszkodzenia w sieci należy naprawić na koszt inwestora, pod nadzorem inspektora z uprawnieniami w zakresie melioracji wodnych.

8. Tereny zainwestowane, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi należy skanalizować, powierzchnie, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami utwardzić, a podłoże uszczelnić, ścieki z nawierzchni i placów manewrowych odprowadzić po podczyszczeniu w separatorach olejów i benzyn.

9. Ze względu na położenie obszaru objętego opracowaniem planu przy drodze wojewódzkiej 346 o parametrach klasy G, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem ruchu wskazane jest zastosowanie zabezpieczeń w formie izolacji zielenią wysoką i układu funkcjonalnego pomieszczeń.

10. Na etapie uzyskania pozwolenia na budowę dla projektowanych usług nieuciążliwych towarzyszących funkcji mieszkaniowej, należy uzyskać opinię organów Inspekcji Sanitarnej zgodnie z przepisami szczególnymi.

11. Wszelkie uciążliwości związane z dopuszczeniem działalności usługowej nie mogą przekroczyć dopuszczalnych norm dla zabudowy mieszkaniowej i nie mogą przekraczać granicy działek, na których są zlokalizowane.

12. Przed rozpoczęciem prac ziemnych pokrywę glebową należy złożyć w pryzmy i wykorzystać na innych terenach, np. wymagających rekultywacji.

§ 6

Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego

1. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony dóbr kultury zaleca się zharmonizowanie nowych inwestycji z historycznie ukształtowanym lokalnym krajobrazem kulturowym.

2. Należy zastosować dachy strome, o kącie nachylenia ok. 40ş–50ş i symetrycznych połaciach, zalecane są dachy dwuspadowe, pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

3. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo strefy B ochrony konserwatorskiej oraz położenie terenu w strefie ochrony ekspozycji należy skalą i gabarytem nowo projektowanych budynków nawiązać do historycznej zabudowy mieszkaniowej wsi.

4. Teren objęty opracowaniem planu zlokalizowany jest w pobliżu znanych zabytkowych stanowisk archeologicznych, w związku z tym inwestor zobowiązany jest do powiadomienia właściwych Służb Archeologiczno-Konserwatorskich o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

§ 7

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

1. Zewnętrzną obsługę komunikacyjną obszaru zapewnia publiczna droga wojewódzka nr 346.

2. Do drogi wojewódzkiej nr 346, na odcinku przylegającym do obszaru opracowania planu, dopuszcza się tylko jedno włączenie komunikacyjne poprzez działkę nr 16/4, jak na rysunku planu.

3. Ustala się odległość linii rozgraniczającej na min. 10 m od krawędzi jezdni drogi 346.

4. Wewnętrzną obsługę komunikacyjną będzie pełniła droga wewnętrzna i place manewrowe.

§ 8

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

1. Zaleca się, aby realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie poprzedzała realizację zabudowy.

2. Zaopatrzenie w wodę: z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej, na warunkach uzgodnionych z dysponentem sieci.

3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych: do czasu realizacji gminnej kanalizacji sanitarnej zaleca się odprowadzanie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na terenie własnym, z wywozem nieczystości do gminnej oczyszczalni ścieków w Żórawinie, na warunkach uzgodnionych z użytkownikiem oczyszczalni, a po skanalizowaniu terenu bezodpływowy zbiornik ścieków należy zlikwidować lub do przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie własnym.

4. Odprowadzenie wód opadowych: tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi skanalizować; ścieki z nawierzchni ulic i placów manewrowych odprowadzić po podczyszczeniu w separatorach olejów i benzyn; powierzchnie, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi należy utwardzić, a podłoże uszczelnić; ww. substancje zneutralizować na terenie własnym.

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na warunkach uzgodnionych z dysponentem sieci. Przyłącza kablowe należy wykonać zgodnie z technicznymi warunkami podanymi przez dysponenta sieci. Wszelkie inwestycje związane ze wzrostem zaopatrzenia w energię elektryczną będą realizowane na podstawie indywidualnych umów zawieranych na wniosek zainteresowanego inwestora.

6. Zaopatrzenie w energię cieplną: z własnych kotłowni na paliwa proekologiczne, z zastosowaniem urządzeń technicznych o wysokiej sprawności i niskim stopniu zanieczyszczeń środowiska.

7. Gromadzenie i usuwanie odpadów: w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ustala się ich selekcjonowanie i wywóz na składowisko odpadów komunalnych Marcinkowice – Brzeście na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez właścicieli posesji, zgodnie z zasadami ustalonymi przez władze gminy.

8. Telekomunikacja: przewody sieci telekomunikacyjnej należy układać w pasie drogowym ulic, na warunkach uzgodnionych z dysponentem sieci, dopuszcza się budowę sieci na terenie leżącym poza pasem drogowym, pod warunkiem zgody właściciela terenu lub ustanowienia służebności gruntowej.

9. Ochrona przeciwpożarowa: ochronę przeciwpożarową należy przewidzieć zgodnie z Polskimi Normami i przepisami szczególnymi.

§ 9

1. Projektowane sieci, jak również istniejące, w miarę możliwości można prowadzić w liniach rozgraniczających za zgodą zarządzającego drogą. W uzasadnionych przypadkach możliwe są odstępstwa.

2. Dopuszcza się możliwość realizacji uzbrojenia technicznego jako towarzyszącego inwestycjom na terenie własnym inwestora.

3. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego wymagają uzyskania warunków technicznych dysponentów sieci.

§ 10

Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu

Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały tereny mogą być użytkowane zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

§ 11

Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych

Za teren przeznaczony do realizacji celów publicznych uznaje się teren stanowiący rezerwę pod modernizację drogi wojewódzkiej nr 346, oznaczony na rysunku planu symbolem KG.

R o z d z i a ł III

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Przeznaczenie terenów i zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska przyrodniczego i kulturo- wego

§ 12

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MNu – zabudowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, tj. niepowodujących pogorszenia stanu środowiska.

2. Na przedmiotowym terenie obowiązują następujące ustalenia:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu,

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki,

3) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych oraz poddasze użytkowe,

4) zastosowanie dachów stromych o kącie nachylenia ok. 40ş–50ş i symetrycznych połaciach, zalecane są dachy dwuspadowe, pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

5) istniejąca zabudowa może podlegać wymianie i rozbudowie w nawiązaniu do cech i gabarytów zabudowy sąsiedniej,

6) dopuszcza się wbudowane lub jednokondygnacyjne wolno stojące pomieszczenia służące nieuciążliwej działalności usługowej, dopuszcza się również możliwość zabudowy jednokondygnacyjnej na granicy wschodniej części działki z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność usługową, jak na rysunku planu,

7) na etapie uzyskania pozwolenia na budowę dla projektowanych usług nieuciążliwych towarzyszącym funkcji mieszkaniowej, należy uzyskać opinię organów Inspekcji Sanitarnej zgodnie z przepisami szczególnymi,

8) wszelkie uciążliwości związane z dopuszczeniem działalności usługowej nie mogą przekroczyć dopuszczalnych norm dla zabudowy mieszkaniowej i nie mogą przekraczać granicy działki, na której są zlokalizowane,

9) miejsca postojowe dla pojazdów należy zapewnić na terenie własnym posesji, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej także dla klientów i dostawców w liczbie wynikającej z potrzeb,

10) minimum 45% powierzchni działki pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,

11) obsługę komunikacyjną należy zapewnić poprzez przeznaczony na komunikację wewnętrzną teren, oznaczony na rysunku planu symbolem Kd,

12) zakazuje się wtórnych podziałów działek, zaleca się scalenie działek 16/1 i 16/4,

13) w przypadku zbycia którejkolwiek z działek, tj. dz. nr 16/1 lub 16/4, należy ustalić współwłasność dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Kd, stanowiącego wspólny dojazd do tych działek i do działki 16/5,

14) ze względu na położenie obszaru objętego opracowaniem planu przy drodze wojewódzkiej 346 o parametrach klasy G, w przypadku wymiany lub rozbudowy, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem ruchu wskazane jest zastosowanie zabezpieczeń w formie izolacji zielenią wysoką i układu funkcjonalnego pomieszczeń.

§ 13

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MR – zabudowa siedliskowa typu zagrodowego realizowana wyłącznie na rzecz faktycznych właścicieli gospodarstw rolnych.

2. Na przedmiotowym terenie obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się prowadzenie działalności agroturystycznej,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu,

3) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych oraz poddasze użytkowe,

4) zastosowanie dachów stromych o kącie nachylenia ok. 40ş–50ş i symetrycznych połaciach, zalecane są dachy dwuspadowe, pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

5) miejsca postojowe dla pojazdów należy zapewnić na terenie własnym posesji, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej także dla klientów i dostawców w liczbie wynikającej z potrzeb,

6) minimum 45% powierzchni działki pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,

7) zakazuje się wtórnego podziału działki nr 16/5,

8) zakazuje się dojazdu do działki 16/5 bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 346, dojazd należy zapewnić poprzez teren oznaczony na rysunku planu symbolem Kd,

9) w przypadku zbycia działki 16/5, należy ustalić współwłasność dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Kd, stanowiącego wspólny dojazd do działek 16/1, 16/4 i 16/5,

10) ze względu na położenie obszaru objętego opracowaniem planu przy drodze wojewódzkiej 346 o parametrach klasy G, dla nowej zabudowy w związku z ochroną przed szkodliwym wpływem ruchu wskazane jest zastosowanie zabezpieczeń w formie zieleni izolacyjnej i układu funkcjonalnego pomieszczeń.

§ 14

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KG – teren stanowiący rezerwę pod modernizację drogi wojewódzkiej nr 346 do parametrów drogi klasy G.

2. Na przedmiotowym terenie obowiązują następujące ustalenia:

1) Ustala się odległość linii rozgraniczającej na min. 10 m od krawędzi jezdni drogi 346.

2) Do czasu modernizacji drogi wojewódzkiej 346, dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

§ 15

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Kd – teren wewnętrznego dojazdu do dz. nr 16/1, 16/4 i 16/5.

2. Na przedmiotowym terenie obowiązują następujące ustalenia:

1) Dla przedmiotowego terenu obowiązują minimalne wymiary utwardzonego placu dojazdowego – 10 m x 10 m.

2) Dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych na terenie wewnętrznego dojazdu.

3) Przedmiotowy teren stanowi wspólny dojazd do działek nr 16/1, 16/4 i 16/5, w związku z tym należy ustalić dla tego terenu współwłasność dla użytkowników dojazdu do ww. działek.

R o z d z i a ł IV

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16

Dla obszaru objętego niniejszym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Żórawina, zatwierdzonego uchwałą nr XIV/71/88 Gminnej Rady Narodowej w Żórawinie z dnia 14 czerwca 1988 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego Nr 13/88, poz. 193).

§ 17

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości – w przypadku jej zbycia – zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się na 20%.

§ 18

Wykonanie uchwały w zakresie realizacji niniejszego planu powierza się Wójtowi Gminy Żórawina.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

MAREK STANISŁAW OSIŃSKI

Załącznik graficzny do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 786)