783

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY

z dnia 28 lutego 2003 r.

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów

alkoholowych na terenie miasta Oleśnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami) Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1

Nie wydaje się zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, jeżeli:

1) najbliższa odległość mierzona w linii prostej pomiędzy budynkiem lub obiektem, w którym znajduje się punkt sprzedaży, a budynkami: szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, domów kultury, bibliotek, obiektów kultu religijnego, zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, dworców kolejowych lub autobusowych, zakładów przemysłowych, obiektów zajmowanych przez organy ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, zakładów karnych, administracji publicznej wynosi mniej niż 30 m;

2) powierzchnia lokalu (punktu sprzedaży) jest mniejsza niż 20 m2;

3) w terminie trzech miesięcy do dnia złożenia wniosku w najbliższej okolicy od wnioskowanego punktu miały miejsce zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą alkoholu.

§ 2

Od zasad określonych w § 1 można odstąpić w przypadku gdy:

1) usytuowanie punktu sprzedaży napojów alkoholowych nie koliduje z funkcjonowaniem podmiotów określonych w § 1 pkt 1;

2) sprzedaż prowadzona jest w czasie trwania imprez i uroczystości o charakterze masowym;

3) punkt sprzedaży będzie prowadził sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży.

§ 3

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązany jest do wywieszania w widocznym miejscu posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 5

Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydane na mocy dotychczasowych przepisów pozostają w mocy.

§ 6

Traci moc uchwała nr XXIX/210/2001 r. Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta Oleśnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 22, poz. 208).

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Urzędowym Dzienniku Województwa Dolnośląskiego .

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA

RYSZARD ZELINKA