782

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty stałej za wniosek

o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 88a ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zmianami) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zwolnienie od opłaty stałej za wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

§ 2

Zwolnienie, o którym mowa w § 1, dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą bądź zamieszkujących w Sycowie przy ul. Armii Czerwonej i ul. Świerczewskiego, których nazwy zgodnie z uchwałą nr XL/237/02 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany nazwy ulic w mieście Sycowie i uchwałą nr XLI/246/02 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic w mieście Sycowie, uległy z dniem 1 stycznia 2003 r. zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

KAZIMIERZ CICHOŃ