774

UCHWAŁA RADY POWIATU W GÓRZE

z dnia 6 marca 2003 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Góra

Na podstawie art. 12 pkt 1 art. 40 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu w Górze uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Powiatu Góra, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 1/XXXVII/02 Rady Powiatu Góra z dnia 14 marca 2002 r.

1) w § 67 pkt 1 skreśla się podpunkt 1 o treści “Komenda Powiatowa Policji w Górze” a podpunkty 2, 3, 4 otrzymują numerację 1, 2, 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Górze.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

EDWARD KOWALCZUK