773

UCHWAŁA RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

z dnia 28 lutego 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieniem stanowiącym własność lub będącym w użytkowaniu Powiatowego Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierżoniowie

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 8 lit. a i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXII/197/2001 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem stanowiącym własność lub będącym w użytkowaniu Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierżoniowie wprowadza się następujące zmiany:

1. Używaną w treści uchwały nazwę zakładu: “Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej” zastępuje się nazwą: “Powiatowy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej”.

2. W § 3 dodaje się ust. 4 o następującej treści:

“W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dyrektor Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej może dokonać użyczenia mienia ruchomego Zakładu innemu publicznemu podmiotowi świadczącemu usługi medyczne mieszkańcom powiatu objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, po uprzednim powiadomieniu Zarządu Powiatu”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

ZOFIA MIREK