616

PREZES

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

OWR-820/757-A/4/2003/III/GM

Wrocław, dnia 21 lutego 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135, poz. 1144) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 29 stycznia 2003 r.

Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej "Siechnice" sp. z o.o.

z siedzibą w Siechnicach

posiadającej statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 930346276,

zwanej w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

postanawiam

 

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić współczynnik korekcyjny Xw, określający projektowaną efektywność funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzającego pierwszy rok stosowania taryfy dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła - w wysokości minus 92,54%,

3) ustalić okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego Xw, o którym mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia 30 kwietnia 2004 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej "Siechnice" spółka z o.o. z siedzibą w Siechnicach posiadającego koncesje udzielone dnia 28 października 1998 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/439/757/U/OT-6/98/JK, ze zmianą z dnia 2 marca 2000 r. nr PCC/439/S/757/U/3/2000, oraz na obrót ciepłem nr OCC/119/757/U/OT-6/98/JK, ze zamianą z dnia 2 marca 2000 r. nr OCC/119/S/757/U/3/2000, w dniu 3 lutego 2003 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej m.in. w zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz zmianę warunków prowadzenia przez te przedsiębiorstwa danego rodzaju działalności gospodarczej, a także ustalanie okresu obowiązywania współczynników korekcyjnych.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, ustalono że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części "rozporządzeniem taryfowym".

Bazowe stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Współczynnik korekcyjny, o którym mowa w punkcie 2 rozstrzygnięcia decyzji, ustalony został adekwatnie do projektowanej efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Współczynnik korekcyjny Xw, uwzględniony został w stawkach opłat ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszą decyzją.

Okres stosowania taryfy w myśl § 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego - nie może być dłuższy od okresu obowiązywania współczynnika korekcyjnego.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY

z siedzibą we Wrocławiu

DYREKTOR

Wincenty Rękas

Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej "Siechnice" Sp. z o.o.

z siedzibą w Siechnicach

TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 21 lutego 2003 r. nr OWR-820/757-A/4/2003/III/GM

I. Pojęcia używane w taryfie

- ustawa - ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102, Nr 135, poz. 1144),

- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),

- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),

- przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca - PPO "Siechnice" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła,

- wytwórca ciepła - ZEW KOGENERACJA SA z siedzibą we Wrocławiu prowadząca działalność w zakresie wytwarzania ciepła,

- taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,

- odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego,

- węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

- grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

- przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego,

- instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

- obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

- układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

- liczba punktów pomiarowych - łączna liczba układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przyłączach do węzłów cieplnych,

- zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:

- pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniająca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,

- zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,

- zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,

- warunki obliczeniowe - obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

- nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym lub niezgodnie z umową.

II. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej sp. z o.o. w Siechnicach prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie Siechnic.

Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 28 października 1998 r. na:

• przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/439/757/ U/OT-6/98/JK, ze zmianą z dnia 2 marca 2000 r. nr PCC/439/S/757/U/3/2000,

• obrót ciepłem nr OCC/119/757/U/OT-6/98/JK, ze zamianą z dnia 2 marca 2000 r. nr OCC/119/S/ 757/U/3/2000.

III. Podział odbiorców na grupy taryfowe

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego wyodrębniono następujące grupy taryfowe:

Grupa A - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy.

Grupa B - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i grupowego węzła cieplnego sprzedawcy.

IV. Ceny i stawki opłat

1. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat sprzedawcy

Grupa odbiorców A

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość stawek opłat

netto

brutto*

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

4 939,70

6 026,43

rata miesięczna

411,64

502,20

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

1,73

2,11

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy/rok

186,00

226,92

rata miesięczna

15,50

18,91

* - stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%

Grupa odbiorców B

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość stawek opłat

netto

brutto*

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

5 434,56

6 630,16

rata miesięczna

452,88

552,51

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

1,94

2,37

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy/rok

186,00

226,92

rata miesięczna

15,50

18,91

* - stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%

2. Rodzaje cen wytwórcy ciepła

Rozliczenia z odbiorcami, z którymi zawarto umowy sprzedaży ciepła będą uwzględniały również:

- cenę ciepła (w zł/GJ),

- cenę za zamówioną moc cieplną (w zł/MW/rok),

- cenę nośnika ciepła dostarczanego do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków (w zł/m3),

ustalone w taryfie wytwórcy ciepła.

3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

1. Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączania nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy, stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z nakładów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zmianami), obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

2. W razie powierzenia wykonania usługi z zakresu przyłączenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano- -montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie pod warunkiem, że nie będzie wyższy niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 1.

V. Sposób obliczania opłat

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną - pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.

Opłata za ciepło - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej.

Opłata za nośnik ciepła - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe - pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo- -rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty abonamentowej - pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych i 1/12 stawki opłaty abonamentowej dla danej grupy taryfowej.

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

W przypadkach:

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,

- nielegalnego pobierania ciepła,

- udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

Opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się na podstawie cen i stawek opłat netto.

VII. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania.

Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o wpro- wadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

PREZES ZARZĄDU

ZBIGNIEW ŚLĄZAK