614

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 10 marca 2003 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kamienica, w okręgu wyborczym nr 6, i Rady Gminy Sulików, w okręgu wyborczym nr 9

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz.602 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządza się wybory uzupełniające do:

– Rady Gminy Stara Kamienica, w okręgu wyborczym nr 6, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Jana Zygmunta Kaciniela, stwierdzonym uchwałą tej Rady nr VI/27/03 z dnia 28 lutego 2003 r.

W okręgu wyborczym nr 6 wybiera się 1 radnego.

– Rady Gminy Sulików, w okręgu wyborczym nr 9, w związku z wygaśnięciem mandatu radnej Leokadii Pawliszczuk, stwierdzonym uchwałą tej Rady nr V/35/03 z dnia 26 lutego 2003 r. W okręgu wyborczym nr 9 wybiera się 1 radnego.

§ 2

Datę wyborów uzupełniających, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 25 maja 2003 roku.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

RYSZARD NAWRAT

Załącznik do zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 marca 2003 r. (poz. 614)

KALENDARZ WYBORCZY

do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kamienica,

w okręgu wyborczym nr 6, i Rady Gminy Sulików, w okręgu wyborczym nr 9

Dzień, w którym upływa termin wykonania czynności wyborczych

Treść czynności

do 26 marca 2003 r.

Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgach wyborczych

do 5 kwietnia 2003 r.

Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonych siedzibach komisji wyborczych

do 10 kwietnia 2003 r.

Powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze terytorialnych komisji wyborczych

do 25 kwietnia 2003 r.

do godz. 2400

Zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych

do 4 maja 2003 r.

Powołanie przez wójtów obwodowych komisji wyborczych.

Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 10 maja 2003 r.

Rozplakatowanie obwieszczeń terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 11 maja 2003 r.

Sporządzenie spisów wyborców w urzędach gmin

24 maja 2003 r.

Przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

25 maja 2003 r.

godz. 600–2000

Głosowanie