529

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 18 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany tekstu statutu Związku Gmin Karkonowskich z siedzibą w Bukowcu

Na podstawie § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłoszenia statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307)

zarządzam ogłoszenie

zmiany tekstu statutu Związku Gmin Karkonoskich z siedzibą w Bukowcu, stanowiącego załącznik do niniejszego obwieszczenia.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

RYSZARD NAWRAT

Załącznik do obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego z 18 lutego 2002 r. (poz. 529)

STATUT

Związku Gmin Karkonoskich

W celu wspólnego realizowania określonych niniejszym statutem zadań mających charakter publiczny, reprezentowania i obrony wspólnych interesów w tym zakresie, oraz działając na podstawie art. 10 i rozdziału 7 (art. 64–75) ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku), Gminy wymienione w § 2 postanawiają przyjąć i stosować postanowienia niniejszego statutu.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Tworzy się związek międzygminny pod nazwą ZWIĄZEK GMIN KARKONOSKICH, zwany dalej Związkiem.

§ 2

Członkami Związku są następujące gminy: Karpacz, Kowary, Szklarska Poręba, Piechowice, Mysłakowice i Podgórzyn.

§ 3

Siedzibą Związku jest Bukowiec.

§ 4

Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 5

Związek podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów i Wojewody Dolnośląskiego, a w zakresie spraw budżetowych, gospodarki finansowej i zamówień publicznych Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 6

Związek został utworzony na czas nieokreślony.

§ 7

Zadania Związku obejmują:

1) Podejmowanie wspólnych działań w zakresie:

– ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, będących bazą dla rekreacji i turystyki krajowej i zagranicznej,

– ukierunkowania rozwoju gospodarczego tych terenów w oparciu o naturalne walory przyrodnicze.

2) Wymiana doświadczeń w zakresie realizacji zadań komunalnych.

3) Reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z samorządami terytorialnymi innych państw, związkami gmin i euroregionami.

4) Zgłaszanie inicjatyw w przedmiocie działania Gmin i Związku do przedstawicieli parlamentu i administracji rządowej.

5) Wspólne realizowanie zadań i inwestycji komunalnych i prowadzenie działalności gospodarczej. Dla realizacji tych celów Związek może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i zakłady. Wykaz jednostek organizacyjnych prowadzi Zarząd Związku.

6) Podejmowanie innych działań wynikających z uch-wał rad gmin.

7) Prowadzenia działalności o charakterze oświatowo--wychowawczym, sportowej, kulturalnej i innej. W tym celu Związek powołuje placówki oświatowo--wychowawcze.

8) Prowadzenie działalności wydawniczo-informacyj-nej.

§ 8

Dla realizacji zadań Związek może zawierać umowy z innymi podmiotami.

II. Organy Związku

§ 9

Organami Związku są: Zgromadzenie Związku – zwane dalej Zgromadzeniem, i Zarząd Związku – zwany dalej Zarządem.

§ 10

Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie, a organem wykonawczym Zarząd.

§ 11

1. W skład Zgromadzenia Związku wchodzą Przewodniczący Zarządów Gmin będących członkami Związku oraz po jednym radnym z każdej Rady Gminy będącej członkiem Związku.

2. Za zgodą właściwej rady, gmina może być reprezentowana w Związku przez innego, niż przewodniczący Zarządu Gminy, członka organu gminy.

3. Regulamin Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

§ 12

Po upływie kadencji, wygaśnięciu mandatu (jako radnego) lub w wypadku odwołania przez gminę jej przedstawiciela, pełni on w Zgromadzeniu względnie innym organie Związku swoje obowiązki aż do wyznaczenia (wyboru) w jego miejsce innej osoby.

§ 13

Wystąpienie członka ze Związku powoduje jednocześnie pozbawienie przedstawicieli występującego członka wszystkich funkcji w organach Związku.

§ 14

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zgromadzenia zwołuje przewodniczący Zgromadzenia poprzedniej kadencji.

2. Zgromadzenie wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.

3. Wybór na funkcje, o których mowa w ust. 1, Zgromadzenie stwierdza w formie uchwał – odrębnie dla przewodniczącego Zgromadzenia i odrębnie dla jego Zastępcy.

4. Odwołanie Przewodniczącego lub jego Zastępcy następuje na wniosek co najmniej 1/4 składu Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.

5. W przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego lub zastępcy Zgromadzenie przyjmuje rezygnację w głosowaniu jawnym.

6. Funkcji przewodniczącego i zastępcy Zgromadzenia nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.

§ 15

Do kompetencji Zgromadzenia należy:

1. Ustalanie kierunków i programów realizacji zadań Związku.

2. Wybór i odwołanie Zarządu: stanowi o kierunkach jego działalności, oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.

3. Ustalanie budżetu Związku, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowane uchwały w sprawie udzielania bądź nieudzielania absolutorium Zarządowi z tego tytułu.

4. Podejmowanie uchwał w sprawach opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

5. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego Zarządu dotyczących:

a) określenie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Zarząd może dokonać tych czynności wyłącznie za zgodą Zgromadzenia,

b) emitowanie obligacji oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd,

c) zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kre-dytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Zgromadzenie,

f) tworzenie i przystępowanie do spółek oraz rozwiązywanie i występowanie z nich,

g) określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów innych jednostek organizacyjnych Związku, wyposażanie ich w majątek oraz nadawanie im statutu,

i) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym.

6. Określenie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

7. Ustalanie wysokości składek członkowskich Związku.

8. Ustalenia wysokości diet dla członków Zgromadzenia.

9. Ustalenie regulaminu organizacyjnego Biura Związku.

§ 16

Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby jego członków.

§ 17

1. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia, w ciągu siedmiu dni od daty jej podjęcia.

2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy wraz z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia sprzeciwu w terminie 21 dni od daty wniesienia sprzeciwu.

3. Sprzeciw do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest bezskuteczny.

4. Zgromadzenie odbywa posiedzenie zwyczajne nie rzadziej niż raz w kwartale.

5. Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje Zgromadzenie, powiadamiając członków nie później niż 7 dni przed dniem Zgromadzenia.

6. Zgromadzenie może odbywać również posiedzenia nadzwyczajne na pisemny wniosek dwóch gmin Związku zawierający proponowany porządek obrad.

§ 18

1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.

2. Zarząd jest wybierany i odwoływany przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

3. Zarząd Związku liczy 6 członków i składa się z Prze-wodniczącego Zarządu, Zastępcy i 4 członków.

4. W skład Zarządu mogą wchodzić również członkowie spoza składu Zgromadzenia, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu Zarządu.

5. Po upływie kadencji Zgromadzenia Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:

1) Realizowanie zadań Związku.

2) Wykonywanie uchwał Zgromadzenia w trybie ustalonym Statutem.

3) Sporządzanie projektu planu finansowego Związku i jego wykonywanie.

4) Prowadzenie gospodarki finansowej Związku na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.

5) Decydowanie w sprawach majątkowych Związku w zakresie i trybie określonym przez Zgromadzenie.

6) Decydowanie w sprawach Związku niezastrzeżonych przepisami prawa dla Zgromadzenia oraz w ramach zakreślonych Związkowi ustawowo.

7) Zawieranie umów i porozumień.

8) Zaciąganie pożyczek do wysokości ustalonej przez Zgromadzenie.

9) Przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia.

10) Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych podległych Związkowi.

§ 20

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 21

Do Przewodniczącego Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wójta lub Burmistrza.

W szczególności do jego kompetencji należy:

1) Kierowanie pracą Zarządu.

2) Podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

3) Reprezentowanie Związku na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 29.

§ 22

1. Obsługę techniczną i organizacyjną Związku i jego organów zapewnia Biuro Związku – zwane dalej Biurem.

2. Biuro jest podporządkowane Przewodniczącemu Zarządu, a jego pracą kieruje dyrektor Biura zatrudniony przez Zarząd.

III. Zasady i tryb działania Komisji

Rewizyjnej

§ 23

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybranych spośród członków Zgromadzenia, niebędących członkami Zarządu lub pełniących funkcję przewodniczącego Zgromadzenia lub jego Zastępcy.

2. Komisja wybiera Przewodniczącego Komisji ze swego grona, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.

§ 24

Do zadań Komisji Rewizyjnej Związku należy:

1) Przeprowadzanie kontroli z zakresu działalności Związku zgodnie z planem ustalonym przez Zgromadzenie.

2) Opiniowanie wykonania budżetu Związku.

3) Sporządzanie wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Zarządowi absolutorium.

§ 25

Protokoły, wnioski i opinie Komisji wymagają formy pisemnej i podpisania przez wszystkich członków Komisji.

IV. Mienie i gospodarka Związku

§ 26

1. Mieniem Związku jest własność i inne prawa majątkowe należące do Związku.

2. Dochody Związku stanowią w szczególności:

1) dochody z majątku Związku;

2) dochody z działalności Związku;

3) subwencje, dotacje, zapisy, darowizny;

4) składki i opłaty członkowskie.

§ 27

1. Korzystanie z majątku Związku jest odpłatne.

2. Do korzystania z majątku Związku uprawnione są wszystkie gminy członkowskie na równych prawach.

§ 28

Związek może prowadzić działalność gospodarczą w granicach przewidzianych ustawami dla samorządu gminnego.

§ 29

1. Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządzania mieniem składa dwóch członków Zarządu, w tym jego Przewodniczący.

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego Związku lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Główny Księgowy, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie Przewodniczącego Zarządu, powiadamiając o tym Zgromadzenie Związku oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 30

Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Gmin – członków Związku, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.

V. Zasady rozliczeń majątkowych i udziału w kosztach wspólnej działalności

§ 31

1. Nieruchomości oraz inne niepodzielne składniki majątkowe przekazywane Związkowi przez jego członków nie podlegają zwrotowi w wypadku wystąpienia członka ze Związku – jeżeli Związek nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych członków Związku.

2. W okolicznościach, o których mowa w punkcie 1, następuje finansowe rozliczenie wkładu członka.

§ 32

Składki członkowskie są wnoszone przez Gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej Gminy.

§ 33

1. Gminy uczestniczą w kosztach wspólnych przedsięwzięć oraz pokrywają wynikłe z tej działalności straty wyłącznie na podstawie uchwał podjętych przez Rady zainteresowanych gmin.

2. W szczególności zaś gmina nie może być zobowiązana do pokrywania strat w przedsięwzięciach, w których nie uczestniczy.

VI. Zasady przystępowania i występowania członków ze Związku

§ 34

1. Przystąpienie nowego członka do Związku wymaga:

1) Zgody wszystkich jego członków wyrażonej w formie uchwał rad gmin członkowskich.

2) Przyjęcia w obowiązującym trybie Statutu Związku.

3) Dopełnienia pozostałych wymogów rejestrowych dotyczących związków międzygminnych.

2. Zgromadzenie każdorazowo określi zasady finansowe przyjęcia nowego członka do Związku zgodnie z ustępem 1 pkt 1.

§ 35

Wystąpienie członka ze Związku może nastąpić z co najmniej sześciomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec roku budżetowego.

§ 36

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

VII. Zasady likwidacji Związku

§ 37

Rozwiązanie i likwidacja Związku następuje na zgodny wniosek 5/6 członków Związku uchwalony przez ich organy stanowiące.

§ 38

W przypadku likwidacji Związku, jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli, przechodzi na rzecz członków Związku, proporcjonalnie do ich udziałów w majątku Związku.

O sprawach tych rozstrzyga Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem komisji likwidacyjnej powołanej przez Zgromadzenie.

§ 39

Integralną część statutu stanowią załączniki:

1. Regulamin Zgromadzenia.

2. Regulamin Zarządu.

3. Regulamin Komisji Rewizyjnej.

Załącznik nr 1 do Statutu Związku Gmin Karkonowskich (poz. 529) - REGULAMIN ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH

Załącznik nr 2 do Statutu Związku Gmin Karkonowskich (poz. 529) - REGULAMIN ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH

Załącznik nr 3 do Statutu Związku Gmin Karkonowskich (poz. 529) - REGULAMINKOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH