527

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 4 lutego 2003 r.

w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Kamienna Góra na 2003 rok prognozy kwoty długu

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) oraz zarządzenia nr 1/99 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 stycznia 1999 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków składów orzekających w sprawach dotyczących sejmiku, powiatów i gmin wchodzących w skład województwa dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił:

Wydać pozytywną opinię o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Kamienna Góra na 2003 rok prognozy kwoty długu.

Uzasadnienie

Uchwała nr III/11/02 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2003 zmieniona uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra nr IV/23/03 z 30 stycznia 2003 roku w sprawie zmian do uchwały nr III/11/2002 z 30 grudnia 2002 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze w dniu 3 stycznia 2003 roku.

W budżecie gminy zaplanowano:

1. dochody w wysokości – 11.969.819 zł

2. wydatki w wysokości – 11.823.819 zł

3. nadwyżkę budżetu gminy – 146.000 zł

4. rozchody związane ze:

– spłatą przypadających

w 2003 roku rat pożyczek – 146.000 zł

Do przedmiotowej uchwały, zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, załączona została prognoza kwoty długu Gminy Kamienna Góra w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych.

Zgodnie z przedłożoną prognozą, kwota długu Gminy Kamienna Góra na koniec 2003 roku wyniesie 1.437.000 zł, na którą składają się pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota długu w relacji do dochodów gminy planowanych na 2003 rok stanowi 12,01% i nie przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia gminy, ustalonej w art. 114 ustawy o finansach publicznych. Jak wynika z przedłożonej prognozy spłata długu nastąpi do roku 2012.

Prognozowana kwota długu Gminy Kamienna Góra na koniec 2003 roku nie obejmuje innych zobowiązań z tytułów określonych w art. 10 ustawy o finansach publicznych, tj. z:

– wyemitowanych papierów wartościowych, opiewających na wierzytelności pieniężne,

– zaciągniętych kredytów,

– przyjętych depozytów,

– wymagalnych zobowiązań:

a) jednostek budżetowych,

b) wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Uchwała niniejsza, zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, powinna być opublikowana w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej.

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi Gminy Kamienna Góra przysługuje odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCY

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

KRYSTYNA WRZOSEK