523

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA
I PORZĄDKU PRZY STAROŚCIE WAŁBRZYSKIM ZA 2002 ROK

Powołana Zarządzeniem nr 1/2002 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 11 stycznia 2002 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Wałbrzyskiego odbyła w roku 2002 trzy posiedzenia.

Na posiedzeniach tych Komisja dokonała oceny stanu bezpieczeństwa w poszczególnych Gminach Powiatu Wałbrzyskiego za rok 2001 z uwzględnieniem wybranych kategorii przestępstw w porównaniu do roku 2000 oraz ustaliła zasady i koncepcję opracowania Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, w tym także Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.

W oparciu o ustalone jw. zasady Komisja opracowała projekt Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli, który został przyjęty uchwałą nr XXXIII/11/2002 Rady Powiatu Wałbrzyskiego dnia 26 kwietnia 2002 r.

Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała i przyjęła “Strategię Działania Komendanta Miejskiego Policji na rok 2002”.

STAROSTA

OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ ORGANÓW POWIATU

BOGUSŁAW DYSZKIEWICZ