511

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LX/369/2002 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z 2001 r.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku nr LX/369/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dotyczącym trybu postępowania przy rozpatrywaniu i załatwianiu wniosków o najem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz wniosków w sprawie zamian lokali mieszkalnych z urzędu – skreśla się punkt 2 w jego dotychczasowym brzemieniu i w miejsce to wprowadza się nowy zapis:

“Rada Miejska w Kłodzku upoważnia Burmistrza Miasta Kłodzka do powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w liczbie od 4–6 osób w okresie kadencji Rady Miejskiej. Członkowie komisji uczestniczą w pracach komisji nieodpłatnie”.

§ 2

Treść pozostałych paragrafów pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą- skiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

KRZYSZTOF OKTAWIEC