509

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie ustalenia opłat za umieszczanie i składowanie odpadów na składowisku odpadów innych jak niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej w Kłodzku

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 r.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r. z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki opłat za umieszczanie i składowanie odpadów na składowisku odpadów innych jak niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej w Kłodzku wraz z opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

§ 2

Stawki opłat zawarte są w “Cenniku opłat za umieszczanie i składowanie odpadów na składowisku odpadów innych jak niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej w Kłodzku wraz z opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr LVIII/356/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za umieszczanie i składowanie odpadów na składowisku odpadów innych jak niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej w Kłodzku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

KRZYSZTOF OKTAWIEC

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 stycznia 2003 r. (poz. 509)

CENNIK

za umieszczenie i składowanie odpadów na składowisku

z opłatą za korzystanie ze środowiska

Kod

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

Stawka jednostkowa
(netto/zł) Mg

(w tym: opłata za korzystanie ze środowiska za 1 Mg)

Cena

z 7% VAT

1

2

3

4

01-04

Odpady z fizycznej i chemicznej
przeróbki kopalin innych niż rudy metali

 

 

01-04-10

Odpady w postaci pyłów i proszków, inne niż wymienione w 01-04-07

65,79 zł

(środowisko 46,29 zł)

70,40 zł

02-01

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

 

 

02-01-07

Odpady z gospodarki leśnej

35,93 zł

m3 10,79 zł

(300 kg/m3)

(środowisko 9,30 zł)

38,45 zł

m3 11,55 zł

02-02

Odpady z przygotowania
i przetwórstwa produktów
spożywczych pochodzenia zwierzęcego

 

 

02-02-02

Odpadowa tkanka zwierzęca

97,66 zł

(środowisko 46,29 zł)

104,50 zł

02-02-04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

97,66 zł

(środowisko 46,29 zł)

104,50 zł

02-03

Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych
oraz odpady pochodzenia roślinnego,
w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych

 

 

02-03-04

Surowce produkty nienadające się
do spożycia i przetwórstwa

33,92 zł

(środowisko 14,42 zł)

36,29 zł

03-01

Odpady z przetwórstwa drewna
oraz produkcji płyt i mebli

 

 

03-01-05

Trociny, wióry, ścianki, drewno,
płyta wiórowa i fornit, inne
niż wymienione w 03-01-04

49,30 zł

m3 14,80 zł

(300 kg/m3)

(środowisko 9,30 zł)

52,75 zł

m3 15,84 zł

04-02

Odpady z przemysłu tekstylnego

 

 

cd. tabeli

1

2

3

4

04-02-09

Odpady materiałów złożonych
(np. tkaniny impregrowane, elastomery, plastomery)

128,22 zł

m3 19,26 zł

(150 kg/m3)

(środowisko 14,42 zł)

137,20 zł

m3 20,61 zł

04-02-22

Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych

96,20 zł

m3 19,24 zł

(200 kg/m3)

(środowisko 9,30 zł)

102,93 zł

m3 20,59 zł

07-02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw
sztucznych oraz kauczuków
i włókien syntetycznych

 

 

07-02-13

Odpady z tworzyw sztucznych

64,42 zł

m3 19,35 zł

(300 kg/m3)

(środowisko 14,42 zł)

68,93 zł

m3 20,70 zł

10

Odpady z procesów termicznych

 

 

10-01-01

Żużle, popioły paleniskowe
i pyły z kotłów (z wyłączeniem
pyłów z kotłów z paliw płynnych)

33,92 zł

(środowisko 14,42 zł)

36,29 zł

10-09

Odpady z odlewnictwa żelaza

 

 

10-09-03

Żużle odlewnicze

33,92 zł

(środowisko 14,42 zł)

36,29 zł

10-09-08

Rdzenie i formy odlewnicze
po procesie odlewania

33,92 zł

(środowisko 14,42 zł)

36,29 zł

10-09-10

Pyły z gazów odlotowych inne
niż w 10–09–09

33,92 zł

(środowisko 14,42 zł)

36,29 zł

15

Odpady opakowaniowe; sorbenty,
tkaniny do wycierania, materiały
filtracyjne i ubrania ochronne
nieujęte w innych grupach

 

 

15-01-06

Zmieszane odpady opakowaniowe

63,83 zł

m3 12,77 zł

(200 kg/m3)

(środowisko 23,83 zł)

68,30 zł

m3 13,66 zł

15-02

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

 

 

15-02-03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)
i ubierania ochronne inne
niż wymienione w 15-02-02

96,29 zł

m3 24,07 zł

(250 kg/m3)

(środowisko 46,29 zł)

103,03 zł

m3 25,79 zł

17-01

Odpady materiałów i elementów
budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (beton, cegły, płyty, ceramika)

 

 

17-01-01

Odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów

17,30 zł

(środowisko 9,30 zł)

18,51 zł

17-01-02

Gruz ceglany

17,30 zł

(środowisko 9,30 zł)

18,51 zł

17-01-07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

21,27 zł

(środowisko 13,27 zł)

22,76 zł

17-01-80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

33,92 zł

(środowisko 14,42 zł)

36,29 zł

17-01-81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

33,92 zł

(środowisko 14,42 zł)

36,29 zł

17-03

Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

 

 

17-03-02

Asfalt inny niż wymieniony w 17-03-01

33,92 zł

(środowisko 14,42 zł)

36,29 zł

17-03-80

Odpadowa papa

33,92 zł

(środowisko 14,42 zł)

36,29 zł

cd. tabeli

1

2

3

4

17-05

Gleba i ziemia

 

 

17-05-04

Gleba i ziemia, w tym kamienie

17,30 zł

(środowisko 9,30 zł)

18,51 zł

19-08

Odpady z oczyszczalni ścieków,
nieujęte w innych grupach

 

 

19-08-01

Skratki

62,03 zł

(środowisko 42,53 zł)

66,37 zł

19-08-02

Zawartość piaskowników

62,03 zł

(środowisko 42,53 zł)

66,37 zł

19-08-05

Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe

32,77 zł

(środowisko 13,27 zł)

35,06 zł

20-02

Odpady z ogrodów i parków
(w tym z cmentarzy)

 

 

20-02-01

Odpady ulegające biodegradacji

50,47 zł

m3 15,16 zł

(300 kg/m3)

(środowisko 23,83 zł)

54,00 zł

m3 16,22 zł

20-02-03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

35,93 zł

m3 10,79 zł

(300 kg/m3)

(środowisko 9,30 zł)

38,45 zł

m3 11,55 zł

20-03

Inne odpady komunalne

 

 

20-03-01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

54,42 zł

m3 10,88 zł

(200 kg/m3)

(środowisko 14,42 zł)

58,23 zł

m3 11,64 zł

20-03-02

Odpady z targowisk

54,42 zł

m3 10,88 zł

(200 kg/m3)

(środowisko 14,42 zł)

58,23 zł

m3 11,64 zł

20-03-03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

22,42 zł

(środowisko 14,42 zł)

23,99 zł

20-03-07

Odpady wielkogabarytowe

114,42 zł

m3 22,88 zł

(200 kg/m3)

(środowisko 14,42 zł)

122,43 zł

m3 24,48 zł