507

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JAWORZY ŚLĄSKIEJ

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Jaworzyna Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLVII/28/2002 Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej z dnia 27 czerwca 2002 r. Rada Miejska uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Jaworzyna Śląska, zwany dalej planem miejscowym.

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta objęto teren działki o numerze geodezyjnym 133/5, położony w Jaworzynie Śląskiej w rejonie ul. Wolności 23, w granicach oznaczonych na rysunku planu.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu miejscowego jest:

1. ochrona interesów publicznych,

2. umożliwienie zagospodarowania obiektu i terenu na cele związane z mieszkalnictwem, z możliwością towarzyszących usług ogólnomiejskich oraz zielenią.

§ 3

1. Ustaleniami planu miejscowego objęty został teren wyznaczony w rysunku planu granicami opracowania, stanowiącymi jednocześnie linie rozgraniczające, którego funkcję określa się jako mieszkalno--usługową.

2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe określone w pkt 1 realizowane na warunkach w dalszej części uchwały.

§ 4

1. Integralną częścią planu jest rysunek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Oznaczenia graficzne występujące w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu miejscowego.

§ 5

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

• planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

• uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

• przepisach poszczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

• rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu sporządzony na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

• przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

• obszarze – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku zmiany planu granicami opracowania planu.

R o z d z i a ł II

Przepisy szczegółowe

§ 6

1. Wyznacza się obszar zabudowy mieszkalno-usługo-wej w granicach objętych opracowaniem.

2. Na przedmiotowym obszarze przewiduje się możliwość lokalizacji funkcji mieszkaniowej oraz usług nieuciążliwych, które mogą być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkalnictwa, głównie z zakresu: biur finansowych i ubezpieczeniowych, gabinetów lekarskich i kosmetycznych, fryzjerstwa itp.

3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się adaptację istniejącego obiektu na cele wymienione w ust. 1, także przebudowę, nadbudowę i modernizację wg warunków ustalonych w dalszej części uchwały.

4. Wprowadzenie na przedmiotowym obszarze usług towarzyszących, o których mowa w ust. 2, może odbywać się bez określenia proporcji w stosunku do funkcji podstawowej.

5. Dla obszaru przewiduje się następujące zasady zagospodarowania terenu:

– w wyniku dokonania podziału geodezyjnego dopuszcza się wyodrębnienie nie więcej niż 2 samodzielnych działek,

– kierunek włączenia nieruchomości do dróg publicznych określono w załączniku graficznym,

– powierzchnia zabudowana nie może przekraczać istniejącego obrysu zewnętrznego obiektów,

– dopuszcza się utrzymanie istniejącej linii zabudowy biegnącej wzdłuż granicy frontowej działki.

6. Dla projektowanej zabudowy ustala się następujące warunki:

– wysokość maks. 2,5 kondygnacji naziemnych,

– bryły prostokątne o charakterze horyzontalnym,

– dachy strome dwu- i wielospadowe z kalenicą główną równoległą do dłuższego boku poszczególnych obiektów,

– nachylenie połaci dachu należy dostosować do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy,

– architektury obiektów należy dostosować do funkcji i charakteru obiektów z uwzględnieniem także wyrazu architektonicznego istniejącej wokół zabudowy,

– zaleca się wykorzystanie naturalnych materiałów do celów wykończeniowych, takich jak: ceramika budowlana, kamień, drzewo itp.

§ 7

1. Dla obszaru zainwestowania przewiduje się wyłącznie zorganizowany sposób zaopatrzenia w media i odprowadzenia ścieków do układu miejskiego.

2. Dla celów grzewczych przewiduje się ekologiczne źródła w oparciu o energię elektryczną, gaz, olej itp.

3. Nie przewiduje się powstawania odpadów szkodliwych, natomiast stałe odpady komunalne należy gromadzić czasowo w miejscach wydzielonych i zabezpieczonych, następnie na podstawie stosownych umów wywozić na składowiska zgodnie z obowiązującym na terenie miasta systemem.

R o z d z i a ł III

Przepisy końcowe

§ 8

Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska przyjętego uchwałą nr 24/91 Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1991 r. w części dotyczącej obszaru wymienionego § 1 uchwały.

§ 9

Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 10

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Jaworzyna Śląska wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

KAZIMIERZ CHĘCIK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 507)