505

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU

z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie określenia liczby wydawanych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką w roku 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – ze zm.) oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia
6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 – ze zm.) Rada Miejska w Lądku Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Na terenie gminy Lądek Zdrój ustala się limit wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2003 w ilości 35 sztuk.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.

§ 3

Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

LESZEK PAZDYK