504

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 17 lutego 2003 r.

w sprawie ponownego przeliczenia głosów w wyborach do Rady Gminy
Oława w okręgu wyborczym nr 5

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089), w związku z postępowaniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2002 r. (sygn. akt I Ns 130/02) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Zarządza się dokonanie w dniu 23 marca 2003 r. przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 3 w Sobocisku ponownego przeliczenia głosów oddanych na kandydatów na radnych Ryszarda Turowskiego i Antoniego Jaśnikowskiego w wyborach do Rady Gminy Oława w okręgu wyborczym nr 5 przeprowadzonych w dniu
27 października 2002 r., zgodnie z powołanym wyżej postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

§ 2

Wygaśnięcie mandatu radnego Antoniego Jaśnikowskiego z listy nr 10 – Komitet Wyborczy Wyborców “Gmina dla Was” następuje z dniem podania zarządzenia do publicznej wiadomości.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

RYSZARD NAWRAT