501

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN “KWISA”

z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielanie z planu finansowego Związku dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleco-

nego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin “Kwisa” uchwala, co następuje:

§ 1

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z planu finansowego Związku dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań wykonywanych przez Związek, w szczególności w następujących działach:

1) kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

2) działalności proekologicznej,

3) ochrony środowiska i ekologii,

4) kultury oświaty i wychowania.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Związku – rozumie się Związek Gmin “Kwisa”.

2. Podmiocie – rozumie się przez to podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku.

§ 3

1. Podmiot składa wniosek o udzielenie dotacji z planu finansowego Związku na kolejny rok budżetowy w terminie do dnia 15 września roku poprzedzają-

cego rok budżetowy w biurze Związku. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały powinien być podpisany przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

3. Biuro Związku dokonuje rejestracji wniosków oraz opiniuje je pod względem merytorycznym i przygotowuje na posiedzenie Zarządu Związku w terminie ustalonym do przygotowania projektu planu finansowego Związku.

4. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji uwzględnia się w szczególności:

1) znaczenie zadania dla realizacji przez Związek celów,

2) wysokość dochodów, którymi dysponuje Związek,

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot,

5) analizę i ocenę wykonania zadania zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

5. Wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zleconego zadania dokonuje Zarząd Związku.

§ 4

1. Zlecenia zadania i udzielenia dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Związkiem a podmiotem, reprezentowanym przez osobę (osoby), o której mowa w § 3 ust. 2.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) oznaczenie stron umowy,

2) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,

3) określenie czasu, na jaki umowa została zawarta,

4) określenie wysokości dotacji jakie Związek przekaże podmiotowi oraz warunki i terminy jej przekazania,

5) ustalenie zasad i terminów rozliczeń,

6) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,

7) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Związek,

8) zobowiązanie podmiotu do zrealizowania przedmiotu dotacji przestrzegając ustawy z dnia 10 czerwca o zamówieniach publicznych,

9) określenie sankcji z tytułu nienależnego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele, niż określone w umowie,

10) termin zwrotu dotacji w przypadku przeznaczenia jej na inne cele niż określone w umowie, oraz odsetki należne,

11) termin zwrotu dotacji w przypadku niewykonania lub częściowego niewykonania zadania, oraz odsetki należne.

3. Umowę zawiera się na czas nie dłuższy niż okres jednego roku budżetowego.

4. Podmiot nie może wykorzystywać środków uzyskanych na podstawie umowy na inne cele niż określone w umowie.

5. Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie aneksu do umowy.

§ 5

1. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanej dotacji na realizację zadania oraz wydatków z tym związanych.

2. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi.

3. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 2, następuje w terminach określonych w umowie, nie później niż do 31 stycznia następnego roku budżetowego na rachunek bieżący Związku.

§ 6

1. Udzielone dotacje dla podmiotów na realizację zleconych zadań określa uchwała planu finansowego Związku na dany rok.

2. Zarząd Związku w terminie do 21 dni od dnia uchwalenia przez Zgromadzenie uchwały planu finansowego przekazuje podmiotom informację o przyznanej dotacji i jej wielkości.

3. Udzielenie dotacji odbywa się po uchwaleniu przez Zgromadzenie planu finansowego Związku na dany rok, pod warunkiem rozliczenia się podmiotu z przyznanej dotacji dotyczącej roku poprzedniego.

4. Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w kilku ratach, w zależności od specyfiki wykonywanego zadania i postanowień umowy.

§ 7

1. Podmiot obowiązany jest do przedstawienia Związkowi rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym zgodnie z umową według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania, nie później jednak niż do 30 listopada danego roku budżetowego.

3. Zatwierdzenie rozliczenia zadania przez biuro Związku powinno nastąpić nie później niż do 31 stycznia następnego roku budżetowego.

§ 8

1. Biuro Związku jest obowiązane do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umowy na zasadach w niej określonych, w szczególności w zakresie:

1) sposobu realizacji zadania,

2) gospodarowania przekazaną dotacją,

3) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenia kosztów zleconego zadnia.

2. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz prowadzonego nadzoru biuro Związku dokonuje oceny:

1) stanu realizacji zadania,

2) prawidłowości wykorzystania dotacji na realizacje zadania zleconego.

§ 9

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zleconego zadania umowa o udzielenie dotacji może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nieprawidłowego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli jej wykonania.

§ 10

Postępowanie w sprawie dotacji jest jawne.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w gminach członkach Związku i w siedzibie Związku.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

JANUSZ NIEKRASZ

WÓJT GMINY SIEKIERCZYN

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Gmin “Kwisa” z dnia 12 grudnia 2002 r. (poz. 501)

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia Związku Gmin “Kwisa” z dnia 12 grudnia 2002 r. (poz. 501)