498

UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na

terenie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r.) Rada Gminy Żórawina uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr II/9/2002 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy paragraf drugi otrzymuje brzmienie:

”Podatku od nieruchomości oprócz wymienionych w cytowanej ustawie nie pobiera się od:

1) nieruchomości zajętych przez jednostki organizacyjne gminy wypełniające zadania w zakresie kultury,

2) nieruchomości zajętych przez jednostki realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

3) nieruchomości zajętych przez jednostkę organizacyjną gminy realizującą zadania w zakresie pomocy społecznej,

4) nieruchomości zajętych przez Policję, służących utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego,

5) budynków gospodarczych stanowiących własność emerytów, rencistów z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa, jeżeli nie prowadzą w nich działalności gospodarczej lub ich nie wydzierżawiają,

6) nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej przez nowo powstające podmioty gospodarcze na okres 1 roku. Zwolnienie ma charakter jednorazowy.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

MAREK STANISŁAW OSIŃSKI