497

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. Rady Gminy Podgórzyn w sprawie określenia wysokości stawek podatku

od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1–4, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W § 2 uchwały nr III/13/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Podgórzyn po wyrazie “Podgórzyn” dodaje się: “z wyjątkiem budynków i budowli oraz gruntów oddanych w najem lub dzierżawę osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 2003 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI